شعبه

واحد محلی تابع شرکت پخش کارن است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت را در محل و پوشش هم جوار تعیین شده انجام می دهد.


پوشش همجوار

واحد محلی تابع شرکت پخش کارن است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت را در محل و پوشش هم جوار تعیین شده انجام می دهد.