تامین کنندگان

شرکت : آرنیکا سلامت


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
قرص کلسي فروکس  60عدد ایران آرنیکا سلامت
شياف آنتي همورييد  10عدد ایران آرنیکا سلامت
شياف ايندومتاسين100 میلی گرم  10عدد ایران آرنیکا سلامت
شياف ديکلوفناک 100 میلی گرم 10عدد ایران آرنیکا سلامت
شياف استامينوفن اطفال 125 میلی گرم 10عدد ایران آرنیکا سلامت
شياف استامينوفن بزرکسالان 325 میلی گرم 10عدد ایران آرنیکا سلامت
شياف واژينال مترونيدازول 500 میلی گرم 10عدد ایران آرنیکا سلامت
شياف ديکلوفناک 50 میلی گرم 10عدد ایران آرنیکا سلامت
شياف ايندومتاسين 50 میلی گرم 10عدد ایران آرنیکا سلامت