تامین کنندگان

شرکت : پارس بهروزان جم


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
محلول خوراکي مموويت ب 12  6عدد ایران پارس بهروزان جم
امپول  دکسپانتنول 6عدد ایران پارس بهروزان جم
ژل بنزوئيل پروکسايد (پانژل) 5%    30 گرم 1عدد ایران پارس بهروزان جم
ژل بنزوئيل پروکسايد (پانژل)10%    30 گرم 1عدد ایران پارس بهروزان جم
ژل بنزوئيل پروکسايد (پانژل) 5%   60 گرم 1عدد ایران پارس بهروزان جم
ساشه  فوسفومايسين ( فوزوريل )  3 گرم (پودر قابل حل) 1عدد ایران پارس بهروزان جم
امپول بيوين 6عدد ایران پارس بهروزان جم
کرم ژل موضعي ونوپلنت  1عدد ایران پارس بهروزان جم
آمپول ويتامين ب 12 1000 میکرو گرم / 4 میلی لیتر  خوراکي و تزريقي عضلاني  6عدد ایران پارس بهروزان جم
ويال خوراکي ويتامين ب 12   10عدد ایران پارس بهروزان جم
محلول استنشاقي(نبولايزر) ايپراتروپيوم برومايد 500 + سالبوتامول 250 (combiprasal)    20عدد ایران پارس بهروزان جم
ويال تزريقي اسمولول (esboloc)  100 میلی گرم 10 میلی لیتر 10عدد ایران پارس بهروزان جم
ژل موضعي ونوپلنت پروکتو  1عدد ایران پارس بهروزان جم
ويال تزريقي لابتالول (لابسين) 100 میلی گرم 20 میلی لیتر 5عدد ایران پارس بهروزان جم
ويال خوراکي ال کارنيتين 1000   10عدد ایران پارس بهروزان جم
ويال خوراکي ال کارنيتين 2000   10عدد ایران پارس بهروزان جم
محلول خوراکي ال کارنيتين ( لووکارنيت) 1 گرم / 10 میلی لیتر   10عدد ایران پارس بهروزان جم