تامین کنندگان

شرکت : داروسازی حکیم


محصولات
شربت لوراتادین (لوراتکس) 60 م ل حکیم
شربت لوراتادین (لوراتکس) 60 م ل حکیم
شربت لوراتادین (لوراتکس) 60 م ل حکیم
کپسول ریواستیگمین 3 م گ ( اگزکیم ) 100 ع حکیم
کپسول ریواستیگمین 3 م گ ( اگزکیم ) 100 ع حکیم
کپسول ریواستیگمین 3 م گ ( اگزکیم ) 100 ع حکیم
سوسپانسیون استامینوفن 120 م ل حکیم
سوسپانسیون استامینوفن 120 م ل حکیم
سوسپانسیون استامینوفن 120 م ل حکیم
سوسپانسیون ایبوپروفن120 م ل ( ایبوکیم ) پرتقال OTCحکیم
سوسپانسیون ایبوپروفن120 م ل ( ایبوکیم ) پرتقال OTCحکیم
سوسپانسیون ایبوپروفن120 م ل ( ایبوکیم ) پرتقال OTCحکیم
سوسپانسیون ایبوپروفن120م ل ( ایبوکیم ) آلبالو OTCحکیم
سوسپانسیون ایبوپروفن120م ل ( ایبوکیم ) آلبالو OTCحکیم
سوسپانسیون ایبوپروفن120م ل ( ایبوکیم ) آلبالو OTCحکیم
سوسپانسیون ایبوپروفن120م ل ( ایبوکیم ) توت فرنگی OTCحکیم
سوسپانسیون ایبوپروفن120م ل ( ایبوکیم ) توت فرنگی OTCحکیم
سوسپانسیون ایبوپروفن120م ل ( ایبوکیم ) توت فرنگی OTCحکیم
شربت الگزیر دیفن هیدرامین 60 م ل حکیم OTC
شربت الگزیر دیفن هیدرامین 60 م ل حکیم OTC
شربت الگزیر دیفن هیدرامین 60 م ل حکیم OTC
شربت ب کمپلکس ( بکوکیم ) 60 م ل حکیم
شربت ب کمپلکس ( بکوکیم ) 60 م ل حکیم
شربت ب کمپلکس ( بکوکیم ) 60 م ل حکیم
شربت ستیریزین ( سیتریکیم ) 60 م ل حکیم
شربت ستیریزین ( سیتریکیم ) 60 م ل حکیم
شربت ستیریزین ( سیتریکیم ) 60 م ل حکیم
شربت کتوتیفن 120 م ل حکیم
شربت کتوتیفن 120 م ل حکیم
شربت کتوتیفن 120 م ل حکیم
فرص سیتالوپرام 20 م گ 30 ع حکیم
فرص سیتالوپرام 20 م گ 30 ع حکیم
فرص سیتالوپرام 20 م گ 30 ع حکیم
فرص سیتالوپرام 40 م گ 30 ع حکیم
فرص سیتالوپرام 40 م گ 30 ع حکیم
فرص سیتالوپرام 40 م گ 30 ع حکیم
قرص آ.اس.آ 80 م گ 100 ع حکیم
قرص آ.اس.آ 80 م گ 100 ع حکیم
قرص آ.اس.آ 80 م گ 100 ع حکیم
قرص آتنولول (آتنوکیم)100 م گ 100 ع حکیم
قرص آتنولول (آتنوکیم)100 م گ 100 ع حکیم
قرص آتنولول (آتنوکیم)100 م گ 100 ع حکیم
قرص آتنولول(آتنوکیم) 50 م گ 100 ع حکیم
قرص آتنولول(آتنوکیم) 50 م گ 100 ع حکیم
قرص آتنولول(آتنوکیم) 50 م گ 100 ع حکیم
قرص آتورواستاتین 10 م گ ( آتوکیم ) 30 ع حکیم
قرص آتورواستاتین 10 م گ ( آتوکیم ) 30 ع حکیم
قرص آتورواستاتین 10 م گ ( آتوکیم ) 30 ع حکیم
قرص آتورواستاتین 20 م گ ( آتوکیم ) 30 ع حکیم
قرص آتورواستاتین 20 م گ ( آتوکیم ) 30 ع حکیم
قرص آتورواستاتین 20 م گ ( آتوکیم ) 30 ع حکیم
قرص آتورواستاتین 40 م گ ( آتوکیم ) 30 ع حکیم
قرص آتورواستاتین 40 م گ ( آتوکیم ) 30 ع حکیم
قرص آتورواستاتین 40 م گ ( آتوکیم ) 30 ع حکیم
قرص آری پیپرازول 10 م گ 30 ع حکیم
قرص آری پیپرازول 10 م گ 30 ع حکیم
قرص آری پیپرازول 10 م گ 30 ع حکیم
قرص آلوپورینول 100 م گ ( آلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص آلوپورینول 100 م گ ( آلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص آلوپورینول 100 م گ ( آلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص آلوپورینول 300 م گ ( آلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص آلوپورینول 300 م گ ( آلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص آلوپورینول 300 م گ ( آلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص آلپرازولام 0.5 م گ ( آلپروکیم ) 100 ع حکیم
قرص آلپرازولام 0.5 م گ ( آلپروکیم ) 100 ع حکیم
قرص آلپرازولام 0.5 م گ ( آلپروکیم ) 100 ع حکیم
قرص آلپرازولام 1 م گ ( آلپروکیم ) 100 ع حکیم
قرص آلپرازولام 1 م گ ( آلپروکیم ) 100 ع حکیم
قرص آلپرازولام 1 م گ ( آلپروکیم ) 100 ع حکیم
قرص آکاربوز 100 م گ 30 ع حکیم
قرص آکاربوز 100 م گ 30 ع حکیم
قرص آکاربوز 100 م گ 30 ع حکیم
قرص آکاربوز 50 م گ 30 ع حکیم
قرص آکاربوز 50 م گ 30 ع حکیم
قرص آکاربوز 50 م گ 30 ع حکیم
قرص ازتیمایب 10 م گ 100 ع حکیم
قرص ازتیمایب 10 م گ 100 ع حکیم
قرص ازتیمایب 10 م گ 100 ع حکیم
قرص ازتیمایب 10 م گ 30 ع حکیم
قرص ازتیمایب 10 م گ 30 ع حکیم
قرص ازتیمایب 10 م گ 30 ع حکیم
قرص استامینوفن 325 م گ 100 ع حکیم
قرص استامینوفن 325 م گ 100 ع حکیم
قرص استامینوفن 325 م گ 100 ع حکیم
قرص استامینوفن 325 م گ 30 ع حکیم
قرص استامینوفن 500 م گ 50 ع حکیم OTC
قرص استامینوفن 500 م گ 50 ع حکیم OTC
قرص استامینوفن 500 م گ 50 ع حکیم OTC
قرص استامینوفن کدئین 20/300 م گ 100 ع حکیم
قرص استامینوفن کدئین 20/300 م گ 100 ع حکیم
قرص استامینوفن کدئین 20/300 م گ 100 ع حکیم
قرص افلوکساسین 200 م گ ( افلوکیم ) 20 ع حکیم
قرص افلوکساسین 200 م گ ( افلوکیم ) 20 ع حکیم
قرص افلوکساسین 200 م گ ( افلوکیم ) 20 ع حکیم
قرص افلوکساسین 300 م گ ( افلوکیم ) 20 ع حکیم
قرص افلوکساسین 300 م گ ( افلوکیم ) 20 ع حکیم
قرص افلوکساسین 300 م گ ( افلوکیم ) 20 ع حکیم
قرص اندانسترون 4 م گ 100 ع حکیم
قرص اندانسترون 4 م گ 100 ع حکیم
قرص اندانسترون 4 م گ 100 ع حکیم
قرص اندانسترون 4 م گ 30 ع حکیم
قرص اندانسترون 4 م گ 30 ع حکیم
قرص اندانسترون 4 م گ 30 ع حکیم
قرص اگزازپام 10 م گ 100 ع حکیم
قرص اگزازپام 10 م گ 100 ع حکیم
قرص اگزازپام 10 م گ 100 ع حکیم
قرص ایبوپروفن 200 م گ ( ایبوکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص ایبوپروفن 200 م گ ( ایبوکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص ایبوپروفن 200 م گ ( ایبوکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص ایبوپروفن 400 م گ ( ایبوکیم ) 100 ع حکیم
قرص ایبوپروفن 400 م گ ( ایبوکیم ) 100 ع حکیم
قرص ایبوپروفن 400 م گ ( ایبوکیم ) 100 ع حکیم
قرص ایبوپروفن 400 م گ ( ایبوکیم ) 30 ع حکیم
قرص بتاهیستین 8 م گ 100 ع حکیم
قرص بتاهیستین 8 م گ 100 ع حکیم
قرص بتاهیستین 8 م گ 100 ع حکیم
قرص بی پریدین 2 م گ 100 ع حکیم
قرص بی پریدین 2 م گ 100 ع حکیم
قرص بی پریدین 2 م گ 100 ع حکیم
قرص تادالافیل 20 م گ ( تاداکیم ) 4 ع حکیم
قرص تادالافیل 20 م گ ( تاداکیم ) 4 ع حکیم
قرص تادالافیل 20 م گ ( تاداکیم ) 4 ع حکیم
قرص تادالافیل 20 م گ ( تاداکیم ) 8 ع حکیم
قرص تادالافیل 20 م گ ( تاداکیم ) 8 ع حکیم
قرص تترابنازین 25 م گ 30 ع حکیم
قرص تترابنازین 25 م گ 30 ع حکیم
قرص تترابنازین 25 م گ 30 ع حکیم
قرص ترازوسین 2 م گ ( ترازوکیم ) 100 ع حکیم
قرص ترازوسین 2 م گ ( ترازوکیم ) 100 ع حکیم
قرص ترازوسین 2 م گ ( ترازوکیم ) 100 ع حکیم
قرص ترازوسین 5 م گ ( ترازوکیم ) 100 ع حکیم
قرص ترازوسین 5 م گ ( ترازوکیم ) 100 ع حکیم
قرص ترازوسین 5 م گ ( ترازوکیم ) 100 ع حکیم
قرص تولترودین 1 م گ 100 ع حکیم
قرص تولترودین 1 م گ 100 ع حکیم
قرص تولترودین 1 م گ 100 ع حکیم
قرص تولترودین 1 م گ30 ع حکیم
قرص تولترودین 1 م گ30 ع حکیم
قرص تولترودین 1 م گ30 ع حکیم
قرص تولترودین 2 م گ 100 ع حکیم
قرص تولترودین 2 م گ 100 ع حکیم
قرص تولترودین 2 م گ30 ع حکیم
قرص تولترودین 2 م گ30 ع حکیم
قرص تولترودین 2 م گ30 ع حکیم
قرص تیزانیدین (تیزاکیم)4 م گ100 ع حکیم
قرص تیزانیدین (تیزاکیم)4 م گ100 ع حکیم
قرص تیزانیدین (تیزاکیم)4 م گ100 ع حکیم
قرص تیزانیدین (تیزاکیم)4 م گ30 ع حکیم
قرص تیزانیدین (تیزاکیم)4 م گ30 ع حکیم
قرص تیزانیدین (تیزاکیم)4 م گ30 ع حکیم
قرص جمی فلوکساسین 320م گ 5 ع حکیم
قرص جمی فلوکساسین 320م گ 5 ع حکیم
قرص جمی فلوکساسین 320م گ 5 ع حکیم
قرص جوشان استیل سیستئین 600 م گ ( اسیستین ) 10 ع حکیم
قرص جوشان استیل سیستئین 600 م گ ( اسیستین ) 10 ع حکیم
قرص جوشان استیل سیستئین 600 م گ ( اسیستین ) 10 ع حکیم
قرص جوشان استیل سیستئین 600 م گ ( اسیستین ) 20 ع حکیم
قرص جوشان استیل سیستئین 600 م گ ( اسیستین ) 20 ع حکیم
قرص جوشان استیل سیستئین 600 م گ ( اسیستین ) 20 ع حکیم
قرص جوشان مولتی ویتامین ( مولتی کیم ) 20 ع حکیم
قرص جوشان مولتی ویتامین ( مولتی کیم ) 20 ع حکیم
قرص جوشان مولتی ویتامین ( مولتی کیم ) 20 ع حکیم
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ ( ویتاکیم ) پرتقال 10 ع حکیم
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ ( ویتاکیم ) پرتقال 10 ع حکیم
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ ( ویتاکیم ) پرتقال 10 ع حکیم
قرص جوشان ویتامین ث 500 م گ ( ویتاکیم ) پرتقال10ع حکیم
قرص جوشان ویتامین ث 500 م گ ( ویتاکیم ) پرتقال10ع حکیم
قرص جوشان ویتامین ث 500 م گ ( ویتاکیم ) پرتقال10ع حکیم
قرص جوشان ویتامین ث 500 م گ ( ویتاکیم ) پرتقال20ع حکیم
قرص جوشان ویتامین ث 500 م گ ( ویتاکیم ) پرتقال20ع حکیم
قرص جوشان ویتامین ث 500 م گ ( ویتاکیم ) پرتقال20ع حکیم
قرص جوشان کلسیم 500 م گ ( کلسی کیم ) 10ع حکیم
قرص جوشان کلسیم 500 م گ ( کلسی کیم ) 10ع حکیم
قرص جوشان کلسیم 500 م گ ( کلسی کیم ) 10ع حکیم
قرص جوشان کلسیم د 500م گ /200UI (کلسی کیم + د3) 20 ع حکیم
قرص جوشان کلسیم د 500م گ /200UI (کلسی کیم + د3) 20 ع حکیم
قرص جوشان کلسیم د 500م گ /200UI (کلسی کیم + د3) 20 ع حکیم
قرص جویدنی دایمتیکون 40 م گ 100 ع OTCحکیم
قرص جویدنی دایمتیکون 40 م گ 100 ع OTCحکیم
قرص جویدنی دایمتیکون 40 م گ 100 ع OTCحکیم
قرص جویدنی مونته لوکاست 5 م گ ( مونته کیم ) 30 ع حکیم
قرص جویدنی مونته لوکاست 5 م گ ( مونته کیم ) 30 ع حکیم
قرص جویدنی مونته لوکاست 5 م گ ( مونته کیم ) 30 ع حکیم
قرص جویدنی ویتامین ث 250 م گ پرتقالی 30 ع حکیم
قرص جویدنی ویتامین ث 250 م گ پرتقالی 30 ع حکیم
قرص جویدنی ویتامین ث 250 م گ پرتقالی 30 ع حکیم
قرص دمپریدون 10 م گ 30 ع حکیم
قرص دمپریدون 10 م گ 30 ع حکیم
قرص دمپریدون 10 م گ 30 ع حکیم
قرص دنپزیل 5 م ( آلزاکیم ) 100 ع حکیم
قرص دنپزیل 5 م ( آلزاکیم ) 100 ع حکیم
قرص دنپزیل 5 م ( آلزاکیم ) 100 ع حکیم
قرص دنپزیل 5 م گ ( آلزاکیم ) 30 ع حکیم
قرص دنپزیل 5 م گ ( آلزاکیم ) 30 ع حکیم
قرص دنپزیل 5 م گ ( آلزاکیم ) 30 ع حکیم
قرص دیفنوکسیلات 2.5 م گ ( دیفنوکیم ) 100 ع حکیم
قرص دیفنوکسیلات 2.5 م گ ( دیفنوکیم ) 100 ع حکیم
قرص دیفنوکسیلات 2.5 م گ ( دیفنوکیم ) 100 ع حکیم
قرص دیکلوفناک (دیکلوکیم)100 م گ 30 ع حکیم
قرص دیکلوفناک (دیکلوکیم)100 م گ 30 ع حکیم
قرص دیکلوفناک (دیکلوکیم)100 م گ 30 ع حکیم
قرص دیکلوفناک 25 م گ ( دیکلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص دیکلوفناک 25 م گ ( دیکلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص دیکلوفناک 25 م گ ( دیکلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص دیکلوفناک 50 م گ ( دیکلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص دیکلوفناک 50 م گ ( دیکلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص دیکلوفناک 50 م گ ( دیکلوکیم ) 100 ع حکیم
قرص رزوواستاتین 5 م گ 30 ع حکیم
قرص رزوواستاتین 5 م گ 30 ع حکیم
قرص رزوواستاتین 5 م گ 30 ع حکیم
قرص رزوواستاتین10 م گ 30 ع حکیم
قرص رزوواستاتین10 م گ 30 ع حکیم
قرص رزوواستاتین10 م گ 30 ع حکیم
قرص رزوواستاتین20 م گ 30 ع حکیم
قرص رزوواستاتین20 م گ 30 ع حکیم
قرص رزوواستاتین20 م گ 30 ع حکیم
قرص ریزاتریپتان 10 م گ 4 ع حکیم
قرص ریزاتریپتان 10 م گ 4 ع حکیم
قرص ریزاتریپتان 10 م گ 4 ع حکیم
قرص ریزاتریپتان 5 م گ 10 ع حکیم
قرص ریزاتریپتان 5 م گ 10 ع حکیم
قرص ریزاتریپتان 5 م گ 10 ع حکیم
قرص زولپیدم 10 م گ30 ع حکیم
قرص زولپیدم 10 م گ30 ع حکیم
قرص زولپیدم 10 م گ30 ع حکیم
قرص زولپیدم 5 م گ30 ع حکیم
قرص زولپیدم 5 م گ30 ع حکیم
قرص زولپیدم 5 م گ30 ع حکیم
قرص ستیریزین 10 م گ ( سیتریکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص ستیریزین 10 م گ ( سیتریکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص ستیریزین 10 م گ ( سیتریکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص سرترالین 100 م گ 30 ع حکیم
قرص سرترالین 100 م گ 30 ع حکیم
قرص سرترالین 100 م گ 30 ع حکیم
قرص سرترالین 50 م گ 30 ع حکیم
قرص سرترالین 50 م گ 30 ع حکیم
قرص سرترالین 50 م گ 30 ع حکیم
قرص سوماتریپتان 50 م گ ( میگراکیم ) 4 ع حکیم
قرص سوماتریپتان 50 م گ ( میگراکیم ) 4 ع حکیم
قرص سوماتریپتان 50 م گ ( میگراکیم ) 4 ع حکیم
قرص سوماتریپتان100 م گ ( میگراکیم ) 6 ع حکیم
قرص سوماتریپتان100 م گ ( میگراکیم ) 6 ع حکیم
قرص سوماتریپتان100 م گ ( میگراکیم ) 6 ع حکیم
قرص سیتاگلیپتین /متفورمین 500/50 قوطی 30 ع حکیم
قرص سیتاگلیپتین /متفورمین 500/50 قوطی 30 ع حکیم
قرص سیتاگلیپتین /متفورمین 500/50 قوطی 30 ع حکیم
قرص سیتاگلیپتین 100 م گ 30 ع حکیم
قرص سیتاگلیپتین 100 م گ 30 ع حکیم
قرص سیتاگلیپتین 100 م گ 30 ع حکیم
قرص سیتاگلیپتین 50 م گ 30 ع حکیم
قرص سیتاگلیپتین 50 م گ 30 ع حکیم
قرص سیتاگلیپتین 50 م گ 30 ع حکیم
قرص سیلدنافیل 100 م گ 10 ع حکیم
قرص سیلدنافیل 100 م گ 10 ع حکیم
قرص سیلدنافیل 100 م گ 10 ع حکیم
قرص سیلدنافیل 100 م گ 4 ع حکیم
قرص سیلدنافیل 100 م گ 4 ع حکیم
قرص سیلدنافیل 100 م گ 4 ع حکیم
قرص سیمواستاتین 20 م گ30 ع حکیم
قرص سیمواستاتین 20 م گ30 ع حکیم
قرص سیمواستاتین 20 م گ30 ع حکیم
قرص سیپروفلوکساسین (سیپروکیم)250 م گ 20 ع حکیم
قرص سیپروفلوکساسین (سیپروکیم)250 م گ 20 ع حکیم
قرص سیپروفلوکساسین (سیپروکیم)250 م گ 20 ع حکیم
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ ( سیپروکیم ) 20 ع حکیم
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ ( سیپروکیم ) 20 ع حکیم
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ ( سیپروکیم ) 20 ع حکیم
قرص فاموتیدین 40 م گ 100 ع حکیم
قرص فاموتیدین 40 م گ 30 ع حکیم
قرص فاموتیدین 40 م گ 30 ع حکیم
قرص فاموتیدین 40 م گ 30 ع حکیم
قرص فکسوفنادین 120 م گ ( فکسوکیم ) 30 ع حکیم
قرص فکسوفنادین 120 م گ ( فکسوکیم ) 30 ع حکیم
قرص فکسوفنادین 120 م گ ( فکسوکیم ) 30 ع حکیم
قرص فکسوفنادین 60 م گ ( فکسوکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص فکسوفنادین 60 م گ ( فکسوکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص فکسوفنادین 60 م گ ( فکسوکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص فکسوفنادین(فکسوکیم) 180 م گ 30 ع حکیم
قرص فکسوفنادین(فکسوکیم) 180 م گ 30 ع حکیم
قرص فکسوفنادین(فکسوکیم) 180 م گ 30 ع حکیم
قرص لوراتادین 10 م گ ( لوراتکس ) 100 ع OTCحکیم
قرص لوراتادین 10 م گ ( لوراتکس ) 100 ع OTCحکیم
قرص لوراتادین 10 م گ ( لوراتکس ) 100 ع OTCحکیم
قرص لوراتادین 10 م گ ( لوراتکس ) 30 ع OTCحکیم
قرص لوراتادین 10 م گ ( لوراتکس ) 30 ع OTCحکیم
قرص لوراتادین 10 م گ ( لوراتکس ) 30 ع OTCحکیم
قرص لوزارتان 25 م گ 100 ع حکیم
قرص لوزارتان 25 م گ 100 ع حکیم
قرص لوزارتان 25 م گ 100 ع حکیم
قرص لووفلوکساسین 500 م گ 5 ع حکیم
قرص لووفلوکساسین 500 م گ 5 ع حکیم
قرص لووفلوکساسین 500 م گ 5 ع حکیم
قرص لوپرامید 2 م گ 100 ع OTCحکیم
قرص لوپرامید 2 م گ 100 ع OTCحکیم
قرص لوپرامید 2 م گ 100 ع OTCحکیم
قرص لوپرامید 2 م گ 30 ع OTCحکیم
قرص لوپرامید 2 م گ 30 ع OTCحکیم
قرص لوپرامید 2 م گ 30 ع OTCحکیم
قرص لیناگلیپتین (لیناکیم) 5 م گ قوطی 30 ع حکیم
قرص لیناگلیپتین (لیناکیم) 5 م گ قوطی 30 ع حکیم
قرص لیناگلیپتین (لیناکیم) 5 م گ قوطی 30 ع حکیم
قرص مبورین (کلورست)135 م گ 30 ع حکیم
قرص مبورین (کلورست)135 م گ 30 ع حکیم
قرص مبورین (کلورست)135 م گ 30 ع حکیم
قرص متفورمین 1000 م گ 30 ع حکیم
قرص متفورمین 1000 م گ 30 ع حکیم
قرص متفورمین 1000 م گ 30 ع حکیم
قرص متفورمین 500 م گ 100 ع حکیم
قرص متفورمین 500 م گ 100 ع حکیم
قرص متفورمین 500 م گ 100 ع حکیم
قرص متوپرولول 50 م گ ( متوکیم ) 100 ع حکیم
قرص متوپرولول 50 م گ ( متوکیم ) 100 ع حکیم
قرص متوپرولول 50 م گ ( متوکیم ) 100 ع حکیم
قرص متوکاربامول 500 م گ 50 ع حکیم
قرص متوکاربامول 500 م گ 50 ع حکیم
قرص متوکاربامول 500 م گ 50 ع حکیم
قرص متوکلوپرامید 10 م گ 100 ع حکیم
قرص متوکلوپرامید 10 م گ 100 ع حکیم
قرص متوکلوپرامید 10 م گ 100 ع حکیم
قرص مزالازین 500 م گ 30 ع حکیم
قرص مزالازین 500 م گ 30 ع حکیم
قرص مزالازین 500 م گ 30 ع حکیم
قرص ملاتونین 3 م گ 30 ع حکیم
قرص ملاتونین 3 م گ 30 ع حکیم
قرص ملاتونین 3 م گ 30 ع حکیم
قرص ممانتین 10 م گ 30 ع حکیم
قرص ممانتین 10 م گ 30 ع حکیم
قرص ممانتین 10 م گ 30 ع حکیم
قرص ممانتین 10م گ 100 ع حکیم
قرص ممانتین 10م گ 100 ع حکیم
قرص ممانتین 10م گ 100 ع حکیم
قرص ممانتین 5 م گ 100 ع حکیم
قرص ممانتین 5 م گ 100 ع حکیم
قرص ممانتین 5 م گ 100 ع حکیم
قرص ممانتین 5 م گ 30 ع حکیم
قرص ممانتین 5 م گ 30 ع حکیم
قرص ممانتین 5 م گ 30 ع حکیم
قرص مونته لوکاست 10 م گ ( مونته کیم ) 30 ع حکیم
قرص مونته لوکاست 10 م گ ( مونته کیم ) 30 ع حکیم
قرص مونته لوکاست 10 م گ ( مونته کیم ) 30 ع حکیم
قرص ونلافاکسین 75 م گ 30 ع حکیم
قرص ونلافاکسین 75 م گ 30 ع حکیم
قرص ونلافاکسین 75 م گ 30 ع حکیم
قرص ویتامین ب 1 300 م گ ( ویتاکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص ویتامین ب 1 300 م گ ( ویتاکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص ویتامین ب 1 300 م گ ( ویتاکیم ) 100 ع OTCحکیم
قرص ویتامین د 3 1000 م گ 100 ع حکیم
قرص ویتامین د 3 1000 م گ 100 ع حکیم
قرص ویتامین د 3 1000 م گ 100 ع حکیم
قرص پرامی پکسول 0.18 م گ 100 ع - حکیم
قرص پرامی پکسول 0.18 م گ 100 ع - حکیم
قرص پرامی پکسول 0.18 م گ 100 ع - حکیم
قرص پرامی پکسول 0.18 م گ 30 ع حکیم
قرص پرامی پکسول 0.18 م گ 30 ع حکیم
قرص پرامی پکسول 0.18 م گ 30 ع حکیم
قرص پرامی پکسول 0.7 م گ 100 ع - حکیم
قرص پرامی پکسول 0.7 م گ 100 ع - حکیم
قرص پرامی پکسول 0.7 م گ 100 ع - حکیم
قرص پرامی پکسول 0.7 م گ 30 ع حکیم
قرص پرامی پکسول 0.7 م گ 30 ع حکیم
قرص پرامی پکسول 0.7 م گ 30 ع حکیم
قرص پروپرانولول 10 م گ 100 ع حکیم
قرص پروپرانولول 10 م گ 100 ع حکیم
قرص پروپرانولول 10 م گ 100 ع حکیم
قرص پروپرانولول 20 م گ 100 ع حکیم
قرص پروپرانولول 20 م گ 100 ع حکیم
قرص پروپرانولول 20 م گ 100 ع حکیم
قرص پروپرانولول 40 م گ 100 ع حکیم
قرص پروپرانولول 40 م گ 100 ع حکیم
قرص پروپرانولول 40 م گ 100 ع حکیم
قرص پنتوپرازول (پنتوکیم)20 م گ 30 ع حکیم
قرص پنتوپرازول (پنتوکیم)20 م گ 30 ع حکیم
قرص پنتوپرازول (پنتوکیم)20 م گ 30 ع حکیم
قرص پنتوکسی فیلین 400 م گ ( پنتافیل ) 100 ع حکیم
قرص پنتوکسی فیلین 400 م گ ( پنتافیل ) 100 ع حکیم
قرص پنتوکسی فیلین 400 م گ ( پنتافیل ) 100 ع حکیم
قرص پیوگلیتازون (پیزون)15 م گ 30 ع حکیم
قرص پیوگلیتازون (پیزون)15 م گ 30 ع حکیم
قرص پیوگلیتازون (پیزون)15 م گ 30 ع حکیم
قرص پیوگلیتازون30 م گ 30 ع حکیم
قرص پیوگلیتازون30 م گ 30 ع حکیم
قرص پیوگلیتازون30 م گ 30 ع حکیم
قرص کارودیلول 12.5 ( کاردیول ) 30 ع حکیم
قرص کارودیلول 12.5 ( کاردیول ) 30 ع حکیم
قرص کارودیلول 12.5 ( کاردیول ) 30 ع حکیم
قرص کارودیلول 6.25 ( کاردیول ) 30 ع حکیم
قرص کارودیلول 6.25 ( کاردیول ) 30 ع حکیم
قرص کارودیلول 6.25 ( کاردیول ) 30 ع حکیم
قرص کلرودیازپوکساید 10 ( پوکساکیم ) 100 ع حکیم
قرص کلرودیازپوکساید 10 ( پوکساکیم ) 100 ع حکیم
قرص کلرودیازپوکساید 10 ( پوکساکیم ) 100 ع حکیم
قرص کلرودیازپوکساید 5 ( پوکساکیم ) 100 ع حکیم
قرص کلرودیازپوکساید 5 ( پوکساکیم ) 100 ع حکیم
قرص کلرودیازپوکساید 5 ( پوکساکیم ) 100 ع حکیم
قرص کلسیم د3 ( کلسیم سیترات+د3 ) 250 م گ 30 ع حکیم
قرص کلسیم د3 ( کلسیم سیترات+د3 ) 250 م گ 30 ع حکیم
قرص کلسیم د3 ( کلسیم سیترات+د3 ) 250 م گ 30 ع حکیم
قرص کلوبازام 10 م گ ( کلوزام )100 ع حکیم
قرص کلوبازام 10 م گ ( کلوزام )100 ع حکیم
قرص کلوبازام 10 م گ ( کلوزام )100 ع حکیم
قرص کلوبازام 10م گ ( کلوزام ) 30 ع حکیم
قرص کلوبازام 10م گ ( کلوزام ) 30 ع حکیم
قرص کلوبازام 10م گ ( کلوزام ) 30 ع حکیم
قرص کلیدینیوم سی ( لیبراکیم ) 100 ع حکیم
قرص کلیدینیوم سی ( لیبراکیم ) 100 ع حکیم
قرص کلیدینیوم سی ( لیبراکیم ) 100 ع حکیم
قرص کوئیتیاپین 100 م گ 30 ع حکیم
قرص کوئیتیاپین 100 م گ 30 ع حکیم
قرص کوئیتیاپین 100 م گ 30 ع حکیم
قرص کوئیتیاپین 25 م گ 30 ع حکیم
قرص کوئیتیاپین 25 م گ 30 ع حکیم
قرص کوئیتیاپین 25 م گ 30 ع حکیم
قطره آدکیم ویتامین (A+D3) 15 م ل حکیم
قطره آدکیم ویتامین (A+D3) 15 م ل حکیم
قطره استامینوفن 15 م ل توت فرنگی حکیم OTC
قطره استامینوفن 15 م ل توت فرنگی حکیم OTC
قطره استامینوفن 15 م ل حکیم OTC
قطره استامینوفن 15 م ل حکیم OTC
قطره مولتی کیم 15 م ل حکیم
قطره مولتی کیم 15 م ل حکیم
کپسول آتوموکستین 10 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آتوموکستین 10 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آتوموکستین 10 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آتوموکستین 18 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آتوموکستین 18 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آتوموکستین 18 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آتوموکستین 25 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آتوموکستین 25 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آتوموکستین 25 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آتوموکستین 40 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آتوموکستین 40 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آتوموکستین 40 م گ قوطی 30 ع حکیم
کپسول آمانتادین 100 م گ 100 ع حکیم
کپسول آمانتادین 100 م گ 100 ع حکیم
کپسول آمانتادین 100 م گ 100 ع حکیم
کپسول ارسوداکسی کولیک اسید 300 م گ ( ارسوکیم ) 30 ع حکیم
کپسول ارسوداکسی کولیک اسید 300 م گ ( ارسوکیم ) 30 ع حکیم
کپسول ارسوداکسی کولیک اسید 300 م گ ( ارسوکیم ) 30 ع حکیم
کپسول ارلیستات 120 م گ 30 ع حکیم
کپسول ارلیستات 120 م گ 30 ع حکیم
کپسول ارلیستات 120 م گ 30 ع حکیم
کپسول اس امپرازول 40 م گ14 ع حکیم
کپسول اس امپرازول 40 م گ14 ع حکیم
کپسول اس امپرازول 40 م گ14 ع حکیم
کپسول امپرازول 20 م گ ( امپراکیم ) 14 ع حکیم
کپسول امپرازول 20 م گ ( امپراکیم ) 14 ع حکیم
کپسول امپرازول 20 م گ ( امپراکیم ) 14 ع حکیم
کپسول امپرازول 20 م گ ( امپراکیم ) 28 ع حکیم
کپسول امپرازول 20 م گ ( امپراکیم ) 28 ع حکیم
کپسول امپرازول 20 م گ ( امپراکیم ) 28 ع حکیم
کپسول ایندومتاسین 25 م گ ( ایندوکیم ) 100 ع حکیم
کپسول ایندومتاسین 25 م گ ( ایندوکیم ) 100 ع حکیم
کپسول ایندومتاسین 25 م گ ( ایندوکیم ) 100 ع حکیم
کپسول ایکافن (استامینوفن،ایبوپروفن،کافئین) 30 ع OTCحکیم
کپسول ایکافن (استامینوفن،ایبوپروفن،کافئین) 30 ع OTCحکیم
کپسول ایکافن (استامینوفن،ایبوپروفن،کافئین) 30 ع OTCحکیم
کپسول تامسولوسین (تامسوکیم)0.4 30 ع حکیم
کپسول تامسولوسین (تامسوکیم)0.4 30 ع حکیم
کپسول تامسولوسین (تامسوکیم)0.4 30 ع حکیم
کپسول تتراسایکیلین 250 م گ ( تتراکیم ) 100 ع حکیم
کپسول تتراسایکیلین 250 م گ ( تتراکیم ) 100 ع حکیم
کپسول تتراسایکیلین 250 م گ ( تتراکیم ) 100 ع حکیم
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 100 ع حکیم
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 100 ع حکیم
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 100 ع حکیم
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ ( داکسی کیم ) 100 ع حکیم
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ ( داکسی کیم ) 100 ع حکیم
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ ( داکسی کیم ) 100 ع حکیم
کپسول دلوکستین 20 م گ 30 ع حکیم
کپسول دلوکستین 20 م گ 30 ع حکیم
کپسول دلوکستین 20 م گ 30 ع حکیم
کپسول دلوکستین 30 م گ 30 ع حکیم
کپسول دلوکستین 30 م گ 30 ع حکیم
کپسول دلوکستین 30 م گ 30 ع حکیم
کپسول ریفامپین 300 م گ 100 ع حکیم
کپسول ریفامپین 300 م گ 100 ع حکیم
کپسول ریفامپین 300 م گ 100 ع حکیم
کپسول ریواستیگمین 1.5 م گ ( اگزکیم ) 100 ع حکیم
کپسول ریواستیگمین 1.5 م گ ( اگزکیم ) 100 ع حکیم
کپسول ریواستیگمین 1.5 م گ ( اگزکیم ) 100 ع حکیم
کپسول ریواستیگمین 1.5 م گ ( اگزکیم ) 30 ع حکیم
کپسول ریواستیگمین 1.5 م گ ( اگزکیم ) 30 ع حکیم
کپسول ریواستیگمین 1.5 م گ ( اگزکیم ) 30 ع حکیم
کپسول ریواستیگمین 3 م گ ( اگزکیم ) 30 ع حکیم
کپسول ریواستیگمین 3 م گ ( اگزکیم ) 30 ع حکیم
کپسول ریواستیگمین 3 م گ ( اگزکیم ) 30 ع حکیم
کپسول سافت ژل ویتامین ای 400 م گ 50 ع حکیم
کپسول سافت ژل ویتامین ای 400 م گ 50 ع حکیم
کپسول سافت ژل ویتامین ای 400 م گ 50 ع حکیم
کپسول سافت ژل ویتامین د3 1000 م گ 100 ع حکیم
کپسول سافت ژل ویتامین د3 1000 م گ 100 ع حکیم
کپسول سافت ژل ویتامین د3 1000 م گ 100 ع حکیم
کپسول سلکوکسیب 100 م گ 60 ع حکیم
کپسول سلکوکسیب 100 م گ 60 ع حکیم
کپسول سلکوکسیب 100 م گ 60 ع حکیم
کپسول فنوفیبرات 200 م گ (لیپاکیم) 100 ع حکیم
کپسول فنوفیبرات 200 م گ (لیپاکیم) 100 ع حکیم
کپسول فنوفیبرات 200 م گ (لیپاکیم) 100 ع حکیم
کپسول لانسوپرازول 15 م گ ( لنسوکیم ) 30 ع OTCحکیم
کپسول لانسوپرازول 15 م گ ( لنسوکیم ) 30 ع OTCحکیم
کپسول لانسوپرازول 15 م گ ( لنسوکیم ) 30 ع OTCحکیم
کپسول لانسوپرازول 30 م گ 30 ع حکیم
کپسول لانسوپرازول 30 م گ 30 ع حکیم
کپسول لانسوپرازول 30 م گ 30 ع حکیم
کپسول مبورین (کلورست)200 م گ30 ع حکیم
کپسول مبورین (کلورست)200 م گ30 ع حکیم
کپسول مبورین (کلورست)200 م گ30 ع حکیم
کپسول مفنامیک اسید 250 م گ 100 ع حکیم
کپسول مفنامیک اسید 250 م گ 100 ع حکیم
کپسول مفنامیک اسید 250 م گ 100 ع حکیم
کپسول هموکیم + زینک (فروس سولفات +اسید فولیک+زینک سولفات) 30 ع حکیم
کپسول هموکیم + زینک (فروس سولفات +اسید فولیک+زینک سولفات) 30 ع حکیم
کپسول هموکیم + زینک (فروس سولفات +اسید فولیک+زینک سولفات) 30 ع حکیم
کپسول ونلافاکسین 37.5 30 ع حکیم
کپسول ونلافاکسین 37.5 30 ع حکیم
کپسول ونلافاکسین 37.5 30 ع حکیم
کپسول ونلافاکسین 75م گ 30 ع حکیم
کپسول ونلافاکسین 75م گ 30 ع حکیم
کپسول ونلافاکسین 75م گ 30 ع حکیم
کپسول پرگابالین 150 م گ 30 ع حکیم
کپسول پرگابالین 150 م گ 30 ع حکیم
کپسول پرگابالین 150 م گ 30 ع حکیم
کپسول پرگابالین 50 م گ 30 ع حکیم
کپسول پرگابالین 50 م گ 30 ع حکیم
کپسول پرگابالین 50 م گ 30 ع حکیم
کپسول پرگابالین 75 م گ 30 ع حکیم
کپسول پرگابالین 75 م گ 30 ع حکیم
کپسول پرگابالین 75 م گ 30 ع حکیم
کپسول کلیندامایسین 150 م گ 30 ع حکیم
کپسول کلیندامایسین 150 م گ 30 ع حکیم
کپسول کلیندامایسین 150 م گ 30 ع حکیم
کپسول کلیندامایسین 300 م گ30 ع حکیم
کپسول کلیندامایسین 300 م گ30 ع حکیم
کپسول کلیندامایسین 300 م گ30 ع حکیم
کپسول گاباپنتین 100 م گ ( گاباکیم ) 60 ع حکیم
کپسول گاباپنتین 100 م گ ( گاباکیم ) 60 ع حکیم
کپسول گاباپنتین 100 م گ ( گاباکیم ) 60 ع حکیم
کپسول گاباپنتین 300 م گ ( گاباکیم ) 30 ع حکیم
کپسول گاباپنتین 300 م گ ( گاباکیم ) 30 ع حکیم
کپسول گاباپنتین 300 م گ ( گاباکیم ) 30 ع حکیم