تامین کنندگان

شرکت : داروسازی حکیم


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
قرص استامينوفن 500 میلی گرم   50عدد ایران داروسازی حکیم
قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم ( آلپروکيم )  100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص آلپرازولام 1 میلی گرم ( آلپروکيم )  100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص کاروديلول 6.25 میلی گرم ( کارديول )  30عدد ایران داروسازی حکیم
قرص کاروديلول 12.5 میلی گرم ( کارديول )  30عدد ایران داروسازی حکیم
قرص کلروديازپوکسايد 5 میلی گرم ( پوکساکيم )  100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص کلروديازپوکسايد 10میلی گرم ( پوکساکيم )  100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص کليدينيوم سي ( ليبراکيم )   100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص ديکلوفناک 25 میلی گرم ( ديکلوکيم )  100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص ديکلوفناک 50 میلی گرم ( ديکلوکيم )  100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص ايبوپروفن 200 میلی گرم ( ايبوکيم )  100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص ايبوپروفن 400 میلی گرم ( ايبوکيم )  100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص متوکلوپراميد 10 میلی گرم 100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص پروپرانولول 20 میلی گرم 100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص سرترالين 50 میلی گرم 30عدد ایران داروسازی حکیم
قرص سرترالين 100 میلی گرم 30عدد ایران داروسازی حکیم
قرص لوپراميد 2 میلی گرم 30عدد ایران داروسازی حکیم
قرص دومپريدون 10 میلی گرم 30عدد ایران داروسازی حکیم
قرص بتاهيستين 8 میلی گرم 100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص بي پريدين 2 میلی گرم 100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص سوماتريپتان 50 میلی گرم 4عدد ایران داروسازی حکیم
قرص سوماتريپتان 100 میلی گرم 6عدد ایران داروسازی حکیم
قرص لوراتادين 10 میلی گرم 100عدد ایران داروسازی حکیم
قرص جوشان ويتامين ث (پرتقال) 500 میلی گرم 10عدد ایران داروسازی حکیم
قرص جوشان ويتامين ث (پرتقال) 500 میلی گرم 20عدد ایران داروسازی حکیم
قرص جوشان استيل سيستئين 600 میلی گرم 10عدد ایران داروسازی حکیم
قرص جوشان مولتي ويتامين ( مولتي کيم )  20عدد ایران داروسازی حکیم
کپسول مفناميک اسيد 250 میلی گرم 100عدد ایران داروسازی حکیم
کپسول داکسي سايکلين 100 میلی گرم 100عدد ایران داروسازی حکیم
کپسول گاباپنتين 100 میلی گرم 60عدد ایران داروسازی حکیم
کپسول گاباپنتين 300 میلی گرم 30عدد ایران داروسازی حکیم
کپسول جم فيبروزيل 300 میلی گرم 100عدد ایران داروسازی حکیم
سوسپانسيون ايبوپروفن ( پرتقال ) 120 میلی لیتر 1عدد ایران داروسازی حکیم
سوسپانسيون ايبوپروفن ( آلبالو ) 120 میلی لیتر 1عدد ایران داروسازی حکیم
سوسپانسيون ايبوپروفن ( توت فرنگي) 120 میلی لیتر 1عدد ایران داروسازی حکیم