تامین کنندگان

شرکت : البرز دارو


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
قرص  اندانسترون 4میلی گرم (ومترال)  100عدد ایران البرز دارو
قرص  فلووکسامين 50 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
قرص اپلرنون 25میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
قرص اپلرنون 50 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
قرص استامينوفن 325 میلی گرم 100عدد ایران البرز دارو
قرص استامينوفن 500 میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
قرص استامينوفن/کافئين/آ اس آ (اکسدرال)  30عدد ایران البرز دارو
قرص استامينوفن کدئين10/300میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
قرص استامينوفن کدئين20/300میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
قرص آ.اس.آ 325 میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
قرص آ.ث.آ (آسپرين/پاراستامول/کافئين) 100عدد ایران البرز دارو
قرص آلندرونيت سديم 10میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
قرص آلندرونيت 70 میلی گرم (استئوفوس) 4عدد ایران البرز دارو
قرص آلومينيوم ام جي اس (آدي ژل اس)  100عدد ایران البرز دارو
قرص آملوديپين (آملوپرس)  100عدد ایران البرز دارو
قرص بي پريدين 2میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
قرص بيسموت ساب سيترات  40عدد ایران البرز دارو
قرص پارکين سي فورت (لوودوپاسي فورت)  100عدد ایران البرز دارو
قرص پانکراتين  100عدد ایران البرز دارو
قرص پلي پيل اي 81/20/5/12.5 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
قرص پلي پيل وي 81/20/12.5/40 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
قرص پيراستام 800 میلی گرم  40عدد ایران البرز دارو
قرص پيريدوستگمين 60 میلی گرم (پيراميست)  100عدد ایران البرز دارو
قرص ترامادول 100میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
قرص داپوکستين 30 میلی گرم (آلداپوکس)  4عدد ایران البرز دارو
قرص دايجستيو  100عدد ایران البرز دارو
قرص دومپريدون 10میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
قرص ديکلوفناک پتاسيم 50 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
قرص ديکلوفناک 100میلی گرم (آلفن ايکس ال)  30عدد ایران البرز دارو
قرص ديکلوفناک 100میلی گرم (آلفن ايکس ال)  100عدد ایران البرز دارو
قرص ريواروکسابان 10میلی گرم (ريوالبان)  30عدد ایران البرز دارو
قرص ريواروکسابان 15میلی گرم (ريوالبان)  30عدد ایران البرز دارو
قرص سوليفناسين 5 میلی گرم 30عدد ایران البرز دارو
قرص سوليفناسين 10میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
قرص سيپروفلوکساسين 500 میلی گرم  20عدد ایران البرز دارو
قرص سيتا گليپتين 25میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
قرص سيتا گليپتين 50 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
قرص قرص لوزارتان/هيدروکلروتيازيد 12.5/50 (لوزن اچ)  30عدد ایران البرز دارو
قرص کاروديلول 6.25 میلی گرم (کارويدال) 30عدد ایران البرز دارو
قرص کاروديلول 6.25 میلی گرم (کارويدال)  100عدد ایران البرز دارو
قرص کاروديلول 12.5میلی گرم (کارويدال)  30عدد ایران البرز دارو
قرص کاروديلول 12.5میلی گرم (کارويدال)  100عدد ایران البرز دارو
قرص کلاريترومايسين 250 میلی گرم  20عدد ایران البرز دارو
قرص کلاريترومايسين 500 میلی گرم 20عدد ایران البرز دارو
قرص کلسيم د (کلسي بن) 30عدد ایران البرز دارو
قرص کلسيم د (کلسي بن)  50عدد ایران البرز دارو
قرص گلي بن کلاميد 5 میلی گرم (ميلکس)  100عدد ایران البرز دارو
قرص گلي کلازيد 80 میلی گرم 100عدد ایران البرز دارو
قرص لوتيراستام 500 میلی گرم (تيراستال)  30عدد ایران البرز دارو
قرص لوزارتان 25 میلی گرم (لوزن)  30عدد ایران البرز دارو
قرص لوزارتان 25میلی گرم (لوزن) 100عدد ایران البرز دارو
قرص لوودوپاسي (پارکين سي)  100عدد ایران البرز دارو
قرص ليزينوپريل (ليزوريل)  100عدد ایران البرز دارو
قرص مترونيدازول 250میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
قرص متوپرولول 23.75 میلی گرم (متورال)  30عدد ایران البرز دارو
قرص متوپرولول 47.5 میلی گرم (متورال)  30عدد ایران البرز دارو
قرص متوپرولول 50 میلی گرم (متورال)  100عدد ایران البرز دارو
قرص متوپرولول 50 میلی گرم (متورال)  30عدد ایران البرز دارو
قرص متوپرولول 95 میلی گرم (متورال) 30عدد ایران البرز دارو
قرص ناليديکسيک اسيد500 میلی گرم 100عدد ایران البرز دارو
قرص نيتروگيليسيرين 2/6 (نيتروکاردين) 50عدد ایران البرز دارو
قرص نيتروگيليسيرين 6/4 (نيتروکاردين) 50عدد ایران البرز دارو
قرص والسارتان 80 میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
قرص وراپاميل 40 میلی گرم 100عدد ایران البرز دارو
قرص ويتامين ب1  300 میلی گرم 100عدد ایران البرز دارو
قرص هيوسين 10میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
کپسول استامينوفن/کافئين/ايبوپروفن (راکسال)  30عدد ایران البرز دارو
کپسول امپرازول 20 میلی گرم 14عدد ایران البرز دارو
کپسول اورسودوکسي کوليک اسيد 250 میلی گرم  50عدد ایران البرز دارو
کپسول اورسودوکسي کوليک اسيد 300 میلی گرم  50عدد ایران البرز دارو
کپسول ايتراکونازول 100میلی گرم  10عدد ایران البرز دارو
کپسول ايزوسوربايد مونونيترال 50 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
کپسول آزيترومايسين 250 میلی گرم  6عدد ایران البرز دارو
کپسول آزيترومايسين 500 میلی گرم  6عدد ایران البرز دارو
کپسول پانکراتين 10000 میلی گرم 100عدد ایران البرز دارو
کپسول دلوکستين 30 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
کپسول دلوکستين 60 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
کپسول ريواستيگمين 6 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
کپسول ففول (فروس سولفات+فوليک اسيد)  30عدد ایران البرز دارو
کپسول گاباپنتين 100 میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
کپسول گاباپنتين 300 میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
کپسول لانسوپرازول 15 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
کپسول لانسوپرازول 30 میلی گرم  30عدد ایران البرز دارو
کپسول مبورين 200 میلی گرم 30عدد ایران البرز دارو
کپسول مفناميک اسيد 250 میلی گرم 100عدد ایران البرز دارو
کپسول ونلافکسين 37.5 میلی گرم (ونولا ايکس ال)  30عدد ایران البرز دارو
کپسول ونلافکسين 75 میلی گرم (ونولا ايکس ال)  30عدد ایران البرز دارو
کپسول ونلافکسين 150 میلی گرم (ونولا ايکس ال)  30عدد ایران البرز دارو
كپسول ديکلوفناک 100 میلی گرم (آلفن اس آر)  30عدد ایران البرز دارو
آمپول  بتامتازون  10عدد ایران البرز دارو
آمپول  بتامتازون ال آ  10عدد ایران البرز دارو
آمپول  بتامتازون ال آ  100عدد ایران البرز دارو
آمپول  کلرفنيرآمين  10عدد ایران البرز دارو
آمپول استامينوفن 150میلی گرم 6.7 میلی لیتر  5عدد ایران البرز دارو
آمپول اکسي توسين 10واحد/ا میلی لیتر  100عدد ایران البرز دارو
آمپول اندانسترون 4میلی گرم/2 میلی لیتر (ومترال)  10عدد ایران البرز دارو
آمپول اندانسترون 8 میلی گرم/4 میلی لیتر (ومترال)  5عدد ایران البرز دارو
آمپول انوکساپارين 2000 واحد (انوکسان)  2عدد ایران البرز دارو
آمپول انوکساپارين 4000 واحد (انوکسان)  2عدد ایران البرز دارو
آمپول انوکساپارين 6000 واحد (انوکسان)  2عدد ایران البرز دارو
آمپول انوکساپارين 8000 واحد (انوکسان)  2عدد ایران البرز دارو
آمپول انوکساپارين 10000 واحد (انوکسان)  2عدد ایران البرز دارو
آمپول آتراکورال 25میلی گرم/2.5 میلی لیتر  5عدد ایران البرز دارو
آمپول آتراکورال 50  میلی گرم/5 میلی لیتر  5عدد ایران البرز دارو
آمپول آتروپين 0.5 میلی گرم/1 میلی لیتر  10عدد ایران البرز دارو
آمپول آميودارون 150 میلی گرم/3 میلی لیتر  10عدد ایران البرز دارو
آمپول بيوتين 5 میلی گرم/1 میلی لیتر  6عدد ایران البرز دارو
آمپول پرومتازين 50 میلی گرم/2 میلی لیتر  10عدد ایران البرز دارو
آمپول پيروکسيکام (آلپکس)  10عدد ایران البرز دارو
آمپول تتراکوزاکتايدال 1 میلی گرم/1 میلی لیتر  10عدد ایران البرز دارو
آمپول ترامادول 50 میلی گرم  10عدد ایران البرز دارو
آمپول تريامسينولون  10عدد ایران البرز دارو
آمپول جنتامايسين 20 میلی گرم 10عدد ایران البرز دارو
آمپول جنتامايسين 40 میلی گرم  10عدد ایران البرز دارو
آمپول جنتامايسين 80 میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
آمپول دکسپانتنول 500 میلی گرم/2 میلی لیتر 6عدد ایران البرز دارو
آمپول دگزامتازون 8 میلی گرم  10عدد ایران البرز دارو
آمپول دگزامتازون 8 میلی گرم  100عدد ایران البرز دارو
آمپول دي پيريدامول 10 میلی گرم/2 میلی لیتر  10عدد ایران البرز دارو
آمپول ديکلوفناک (آلفن)  10عدد ایران البرز دارو
آمپول رانيتيدين  10عدد ایران البرز دارو
آمپول سايميتيدين  10عدد ایران البرز دارو
آمپول سيتي کولين  10عدد ایران البرز دارو
آمپول سيس آتراکورال 10 میلی گرم  5عدد ایران البرز دارو
آمپول فوروزمايد 20 میلی گرم  10عدد ایران البرز دارو
آمپول فوروزمايد 40 میلی گرم  10عدد ایران البرز دارو
آمپول کتورولاک 30 میلی گرم  10عدد ایران البرز دارو
آمپول کليندامايسين 300 میلی گرم  10عدد ایران البرز دارو
آمپول گلاتيرامر 20 میلی گرم (پريفيلد)   2عدد ایران البرز دارو
آمپول گلاتيرامر 40 میلی گرم (پريفيلد)  2عدد ایران البرز دارو
آمپول متورال  5عدد ایران البرز دارو
آمپول متوکلوپراميد 10 میلی گرم  10عدد ایران البرز دارو
آمپول متيل پردنيزولون  10عدد ایران البرز دارو
آمپول ميگراجکت سوماتريپتان 6 میلی گرم/0.5 میلی لیتر (پريفيلد)  2عدد ایران البرز دارو
آمپول نئوستيگمين 0.5میلی گرم/ 1میلی لیتر 10عدد ایران البرز دارو
آمپول ويتامين ث500 میلی گرم/5 میلی لیتر  10عدد ایران البرز دارو
آمپول ويتامين ب1+ ب6+ ب12       10عدد ایران البرز دارو
آمپول هپارين 5000 واحد  10عدد ایران البرز دارو
آمپول هپارين 10000 واحد  10عدد ایران البرز دارو
آمپول هيوسين ان بوتيل برومايد 20 میلی گرم  10عدد ایران البرز دارو
ويال سفازولين 500 میلی گرم 25عدد ایران البرز دارو
ويال سفازولين 1 گرم 25عدد ایران البرز دارو
ويال سفتازيديم 1 گرم 10عدد ایران البرز دارو
ويال سفتازيديم 2 گرم 10عدد ایران البرز دارو
ويال سفترياکسون 500 ميلي گرم 25عدد ایران البرز دارو
ويال سفترياکسون 1 گرم  25عدد ایران البرز دارو
ويال سفوتاکسيم 500 ميلي گرم 25عدد ایران البرز دارو
ويال سفوتاکسيم 1 گرم 25عدد ایران البرز دارو
ويال مروپنم 500 میلی گرم  15عدد ایران البرز دارو
ويال مروپنم 1 گرم 10عدد ایران البرز دارو
ويال ويال ايمي پنم/سيلاستاتين 500/500 میلی گرم  10عدد ایران البرز دارو
شربت  پزودوافدرين  60میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت  دکسترومتورفان  60میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت اکسپکتورانت  60میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت اکسپکتورانت کدئين  60میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت ال کارنيتين (ال-کارنيت)  120میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت اندانسترون 4م گ/5م ل (ومترال)  60میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت آيويلين  120میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت تئوفيلين جي (تئوکال جي)  120میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت دکسترومتورفان پي  60میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت دي سيکلومين هيدروکلرايد  60میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت ديفن هيدرامين  60میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت ديفن هيدرامين کامپاند  60میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت رانيتيدين  200میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت رانيتيدين  240میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت زينک سولفات  120میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت زينکوويت بي (ب1+ب2+ب6+زينک)  120میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت سالبوتامول 120میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت سرماخوردگي کودکان (پدي کلد)  60میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت سيپروهپتادين  200میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت گايافنزين  60میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت لاکتولوز  240میلی لیتر ایران البرز دارو
شربت هيدروکسي زين هيدروکلرايد  120میلی لیتر ایران البرز دارو
سوسپانسيون استامينوفن (پاراتل)  120میلی لیتر ایران البرز دارو
سوسپانسيون ايبوپروفن  120میلی لیتر ایران البرز دارو
سوسپانسيون آلومينيوم ام جي (آدي ژل)  240میلی لیتر ایران البرز دارو
سوسپانسيون آلومينيوم ام جي اس (آدي ژل اس)  240میلی لیتر ایران البرز دارو
سوسپانسيون کوتريموکسازول  100میلی لیتر ایران البرز دارو
سوسپانسيون لاکسي ژل (منيزيم)  240میلی لیتر ایران البرز دارو
سوسپانسيون مترونيدازول  120میلی لیتر ایران البرز دارو
سوسپانسيون ناليديکسيک اسيد  120میلی لیتر ایران البرز دارو
محلول تزريقي ليدوکائين2%   5 میلی لیتر 25عدد ایران البرز دارو
محلول ضدعفوني کننده اتانول 70%      240میلی لیتر ایران البرز دارو
ساشه آلومينيوم ام جي اس (آدي ژل اس)  10عدد ایران البرز دارو
ساشه زينکوويت بي (ب1+ب2+ب6+زينک)  10عدد ایران البرز دارو
ساشه ال کارنيتين (ال-کارنيت)  10عدد ایران البرز دارو