تامین کنندگان

شرکت : البرز دارو


محصولات
آمپول بتامتازون 10ع - البرز دارو
آمپول بتامتازون 10ع - البرز دارو
آمپول بتامتازون 10ع - البرز دارو
آمپول استامینوفن 150م گ 6.7م ل 5ع - البرز دارو
آمپول استامینوفن 150م گ 6.7م ل 5ع - البرز دارو
آمپول استامینوفن 150م گ 6.7م ل 5ع - البرز دارو
آمپول اندانسترون 4م گ/2م ل (ومترال) 10ع - البرز دارو
آمپول اندانسترون 4م گ/2م ل (ومترال) 10ع - البرز دارو
آمپول انوکساپارین 4000 واحد (انوکسان) 2ع - البرز دارو
آمپول انوکساپارین 4000 واحد (انوکسان) 2ع - البرز دارو
آمپول انوکساپارین 4000 واحد (انوکسان) 2ع - البرز دارو
آمپول انوکساپارین 6000 واحد (انوکسان) 2ع - البرز دارو
آمپول انوکساپارین 6000 واحد (انوکسان) 2ع - البرز دارو
آمپول انوکساپارین 6000 واحد (انوکسان) 2ع - البرز دارو
آمپول تریامسینولون 10ع - البرز دارو
آمپول جنتامایسین 80 م گ 10ع البرز دارو
آمپول جنتامایسین 80 م گ 10ع البرز دارو
آمپول دگزامتازون 8م گ 10ع - البرز دارو
آمپول دگزامتازون 8م گ 10ع - البرز دارو
آمپول دگزامتازون 8م گ 10ع - البرز دارو
آمپول متوکلوپرامید 10م گ 10ع - البرز دارو
آمپول میگراجکت سوماتریپتان 6م گ/0.5م ل (پریفیلد) 2ع - البرز دارو
آمپول میگراجکت سوماتریپتان 6م گ/0.5م ل (پریفیلد) 2ع - البرز دارو
آمپول هپارین 5000 واحد 10ع - البرز دارو
آمپول هپارین 5000 واحد 10ع - البرز دارو
آمپول هپارین 5000 واحد 10ع - البرز دارو
آمپول ویتامین ب کمپلکس 10 ع - البرز دارو
آمپول ویتامین ب کمپلکس 10 ع - البرز دارو
آمپول ویتامین ب کمپلکس 10 ع - البرز دارو
آمپول پیروکسیکام (آلپکس) 10ع - البرز دارو
آمپول پیروکسیکام (آلپکس) 10ع - البرز دارو
آمپول پیروکسیکام (آلپکس) 10ع - البرز دارو
آمپول کتورولاک 30م گ 10ع - البرز دارو
آمپول کتورولاک 30م گ 10ع - البرز دارو
آمپول کتورولاک 30م گ 10ع - البرز دارو
آمپول کلیندامایسین 300م گ 10ع - البرز دارو
آمپول کلیندامایسین 300م گ 10ع - البرز دارو
آمپول کلیندامایسین 300م گ 10ع - البرز دارو
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی (آدی ژل) 240م ل - البرز دارو
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی (آدی ژل) 240م ل - البرز دارو
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی (آدی ژل) 240م ل - البرز دارو
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس (آدی ژل اس) 240م ل - البرز دارو
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس (آدی ژل اس) 240م ل - البرز دارو
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس (آدی ژل اس) 240م ل - البرز دارو
سوسپانسیون استامینوفن (پاراتل) - توت فرنگی 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون استامینوفن (پاراتل) - توت فرنگی 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون استامینوفن (پاراتل) - توت فرنگی 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون استامینوفن (پاراتل) - موز 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون استامینوفن (پاراتل) - موز 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون ایبوپروفن 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون ایبوپروفن 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون ایبوپروفن 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون لاکسی ژل (منیزیم) 240م ل - البرز دارو
سوسپانسیون لاکسی ژل (منیزیم) 240م ل - البرز دارو
سوسپانسیون لاکسی ژل (منیزیم) 240م ل - البرز دارو
سوسپانسیون مترونیدازول 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون مترونیدازول 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون مترونیدازول 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید 120م ل - البرز دارو
سوسپانسیون کوتریموکسازول 100م ل - البرز دارو
سوسپانسیون کوتریموکسازول 100م ل - البرز دارو
سوسپانسیون کوتریموکسازول 100م ل - البرز دارو
شربت دکسترومتورفان 60م ل - البرز دارو
شربت دکسترومتورفان 60م ل - البرز دارو
شربت دکسترومتورفان 60م ل - البرز دارو
شربت پزودوافدرین 60م ل - البرز دارو
شربت پزودوافدرین 60م ل - البرز دارو
شربت پزودوافدرین 60م ل - البرز دارو
شربت آیویلین 100م ل - البرز دارو
شربت ال کارنیتین (ال-کارنیت) 120م ل - البرز دارو
شربت ال کارنیتین (ال-کارنیت) 120م ل - البرز دارو
شربت اکسپکتورانت 60م ل - البرز دارو
شربت اکسپکتورانت 60م ل - البرز دارو
شربت اکسپکتورانت 60م ل - البرز دارو
شربت برم هگزین هیدروکلراید 60 م ل -البرز
شربت برم هگزین هیدروکلراید 60 م ل -البرز
شربت برم هگزین هیدروکلراید 60 م ل -البرز
شربت تئوفیلین جی (تئوکال جی) 120م ل - البرز دارو
شربت تئوفیلین جی (تئوکال جی) 120م ل - البرز دارو
شربت تئوفیلین جی (تئوکال جی) 120م ل - البرز دارو
شربت دکسترومتورفان پی 60م ل - البرز دارو
شربت دکسترومتورفان پی 60م ل - البرز دارو
شربت دکسترومتورفان پی 60م ل - البرز دارو
شربت دیفن هیدرامین 60م ل - البرز دارو
شربت دیفن هیدرامین 60م ل - البرز دارو
شربت دیفن هیدرامین 60م ل - البرز دارو
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60م ل - البرز دارو
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60م ل - البرز دارو
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60م ل - البرز دارو
شربت زینک سولفات 120م ل - البرز دارو
شربت زینک سولفات 120م ل - البرز دارو
شربت زینک سولفات 120م ل - البرز دارو
شربت زینکوویت بی (ب1+ب2+ب6+زینک) 120م ل - البرز دارو
شربت زینکوویت بی (ب1+ب2+ب6+زینک) 120م ل - البرز دارو
شربت زینکوویت بی (ب1+ب2+ب6+زینک) 120م ل - البرز دارو
شربت سالبوتامول120م ل - البرز دارو
شربت سالبوتامول120م ل - البرز دارو
شربت سالبوتامول120م ل - البرز دارو
شربت سرماخوردگی کودکان (پدی کلد) 60م ل - البرز دارو
شربت سرماخوردگی کودکان (پدی کلد) 60م ل - البرز دارو
شربت سرماخوردگی کودکان (پدی کلد) 60م ل - البرز دارو
شربت لاکتولوز 240م ل - البرز دارو
شربت لاکتولوز 240م ل - البرز دارو
شربت لاکتولوز 240م ل - البرز دارو
شربت هیدروکسی زین هیدروکلراید 120م ل - البرز دارو
شربت هیدروکسی زین هیدروکلراید 120م ل - البرز دارو
شربت کتوتیفن 120 م ل - البرز دارو
شربت کتوتیفن 120 م ل - البرز دارو
شربت کتوتیفن 120 م ل - البرز دارو
شربت گایافنزین 60م ل - البرز دارو
شربت گایافنزین 60م ل - البرز دارو
شربت گایافنزین 60م ل - البرز دارو
قرص آ.ث.آ (آسپرین/پاراستامول/کافئین) 100ع - البرز دارو
قرص آ.ث.آ (آسپرین/پاراستامول/کافئین) 100ع - البرز دارو
قرص آ.ث.آ (آسپرین/پاراستامول/کافئین) 100ع - البرز دارو
قرص آلندرونیت 70م گ (استئوفوس) 4ع - البرز دارو
قرص آلندرونیت 70م گ (استئوفوس) 4ع - البرز دارو
قرص آلندرونیت 70م گ (استئوفوس) 4ع - البرز دارو
قرص آلومینیوم ام جی اس (آدی ژل اس) 100ع - البرز دارو
قرص آلومینیوم ام جی اس (آدی ژل اس) 100ع - البرز دارو
قرص آلومینیوم ام جی اس (آدی ژل اس) 100ع - البرز دارو
قرص آملودیپین (آملوپرس) 100ع - البرز دارو
قرص آملودیپین (آملوپرس) 100ع - البرز دارو
قرص آملودیپین (آملوپرس) 100ع - البرز دارو
قرص استامینوفن 500م گ 100ع - البرز دارو
قرص استامینوفن 500م گ 100ع - البرز دارو
قرص استامینوفن 500م گ 100ع - البرز دارو
قرص بیسموت ساب سیترات 40ع - البرز دارو
قرص بیسموت ساب سیترات 40ع - البرز دارو
قرص بیسموت ساب سیترات 40ع - البرز دارو
قرص دیکلوفناک 100م گ (آلفن ایکس ال) 30ع - البرز دارو
قرص دیکلوفناک 100م گ (آلفن ایکس ال) 30ع - البرز دارو
قرص دیکلوفناک 100م گ (آلفن ایکس ال) 30ع - البرز دارو
قرص سیپروفلوکساسین 500م گ 20ع - البرز دارو
قرص سیپروفلوکساسین 500م گ 20ع - البرز دارو
قرص سیپروفلوکساسین 500م گ 20ع - البرز دارو
قرص لوزارتان 25م گ (لوزن) 100ع - البرز دارو
قرص لوزارتان 25م گ (لوزن) 100ع - البرز دارو
قرص لوزارتان 25م گ (لوزن) 100ع - البرز دارو
قرص لوودوپاسی (پارکین سی) 100ع - البرز دارو
قرص لوودوپاسی (پارکین سی) 100ع - البرز دارو
قرص لوودوپاسی (پارکین سی) 100ع - البرز دارو
قرص مترونیدازول 250م گ 100ع - البرز دارو
قرص مترونیدازول 250م گ 100ع - البرز دارو
قرص مترونیدازول 250م گ 100ع - البرز دارو
قرص متوپرولول 50م گ (متورال) 100ع - البرز دارو
قرص متوپرولول 50م گ (متورال) 30ع - البرز دارو
قرص متوپرولول 50م گ (متورال) 30ع - البرز دارو
قرص متوپرولول 50م گ (متورال) 30ع - البرز دارو
قرص نالیدیکسیک اسید500 م گ 100ع - البرز دارو
قرص نالیدیکسیک اسید500 م گ 100ع - البرز دارو
قرص نالیدیکسیک اسید500 م گ 100ع - البرز دارو
قرص نیتروگیلیسیرین 2/6 (نیتروکاردین)50ع - البرز دارو
قرص نیتروگیلیسیرین 2/6 (نیتروکاردین)50ع - البرز دارو
قرص نیتروگیلیسیرین 2/6 (نیتروکاردین)50ع - البرز دارو
قرص نیتروگیلیسیرین 6/4 (نیتروکاردین)50ع - البرز دارو
قرص نیتروگیلیسیرین 6/4 (نیتروکاردین)50ع - البرز دارو
قرص نیتروگیلیسیرین 6/4 (نیتروکاردین)50ع - البرز دارو
قرص هیوسین 10م گ 100ع - البرز دارو
قرص وراپامیل 40م گ 100ع - البرز دارو
قرص وراپامیل 40م گ 100ع - البرز دارو
قرص وراپامیل 40م گ 100ع - البرز دارو
قرص ویتامین ب1 300م گ 100ع - البرز دارو
قرص ویتامین ب1 300م گ 100ع - البرز دارو
قرص ویتامین ب1 300م گ 100ع - البرز دارو
قرص پارکین سی فورت (لوودوپاسی فورت) 100ع - البرز دارو
قرص پارکین سی فورت (لوودوپاسی فورت) 100ع - البرز دارو
قرص پارکین سی فورت (لوودوپاسی فورت) 100ع - البرز دارو
قرص پانکراتین 100ع - البرز دارو
قرص پانکراتین 100ع - البرز دارو
قرص پانکراتین 100ع - البرز دارو
قرص پیراستام 800م گ 40ع - البرز دارو
قرص پیراستام 800م گ 40ع - البرز دارو
قرص پیراستام 800م گ 40ع - البرز دارو
قرص پیریدوستگمین 60م گ (پیرامیست) 100ع - البرز دارو
قرص پیریدوستگمین 60م گ (پیرامیست) 100ع - البرز دارو
قرص پیریدوستگمین 60م گ (پیرامیست) 100ع - البرز دارو
قرص کارودیلول 12.5م گ (کارویدال) 100ع - البرز دارو
قرص کارودیلول 12.5م گ (کارویدال) 100ع - البرز دارو
قرص کارودیلول 6.25م گ (کارویدال) 100ع - البرز دارو
قرص کارودیلول 6.25م گ (کارویدال) 100ع - البرز دارو
قرص کارودیلول 6.25م گ (کارویدال) 30ع - البرز دارو
قرص گلی کلازید 80م گ 100ع - البرز دارو
کپسول امپرازول 20م گ 28ع - البرز دارو
کپسول امپرازول 20م گ 28ع - البرز دارو
کپسول امپرازول 20م گ 28ع - البرز دارو
کپسول ایزوسورباید مونونیترال 50م گ 30ع - البرز دارو
کپسول ایزوسورباید مونونیترال 50م گ 30ع - البرز دارو
کپسول ایزوسورباید مونونیترال 50م گ 30ع - البرز دارو
کپسول مفنامیک اسید 250م گ 100ع - البرز دارو
کپسول مفنامیک اسید 250م گ 100ع - البرز دارو
کپسول مفنامیک اسید 250م گ 100ع - البرز دارو
کپسول گلیسیفر-اف (فروس گلایسین سولفات+فولیک اسید) 30ع - البرز دارو