تامین کنندگان

شرکت : یزد سرنگ


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
سرنگ 2 سي سي به همراه سرسوزن  1عدد ایران یزد سرنگ
سرنگ 5 سي سي به همراه سرسوزن  1عدد ایران یزد سرنگ
سرنگ 10 سي سي به همراه سرسوزن  1عدد ایران یزد سرنگ
سرنگ 2 سي سي به همراه سرسوزن (سه قطعه) 1عدد ایران یزد سرنگ
سرنگ 2.5 سي سي لوورلاک به همراه سرسوزن (سه قطعه)  1عدد ایران یزد سرنگ
سرنگ انسولين به همراه سرسوزن (سه قطعه)  1عدد ایران یزد سرنگ
سرنگ 20 سي سي به همراه سرسوزن  1عدد ایران یزد سرنگ
سرنگ 50 سي سي لوورلاک به همراه سرسوزن  1عدد ایران یزد سرنگ
سرنگ 50 سي سي گاواژ  1عدد ایران یزد سرنگ