تامین کنندگان

شرکت : نانو کیمیا کویر یزد


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
محلول ضدعفوني کننده سطوح فارماسين 5%    250میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده سطوح فارماسين 5%     1000میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده سطوح فارماسين 5%    5لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده سطوح فارماسين 5%     10لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول ضدعفوني کننده سطوح فارماسين 5%    20لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول پوويدون آيداين 10%  (فارمادين 60)  60میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول پوويدون آيداين 10%  (فارمادين 250)  250میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول پوويدون آيداين 10%  (فارمادين 1000)  1000میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول پوويدون آيداين 10%  (فارمادين 3800)  گالنی ایران نانو کیمیا کویر یزد
محلول اسكراب پوويدون آيداين 7/5%  (فارمادين 1000) 1000میلی لیتر ایران نانو کیمیا کویر یزد