تامین کنندگان

شرکت : شیراز سرم


محصولات
آمپول آب مقطر (آب سترون) 5م ل 50 ع- شیراز سرم
آمپول آب مقطر (آب سترون) 5م ل 50 ع- شیراز سرم
آمپول آب مقطر (آب سترون) 5م ل 50 ع- شیراز سرم
سرم رینگر 500م ل - شیراز سرم
سرم شستشو 0/9 % (سدیم کلراید) 1000 م ل - شیراز سرم
سرم شستشو 0/9 % (سدیم کلراید) 1000 م ل - شیراز سرم
سرم شستشو 0/9 % (سدیم کلراید) 1000 م ل - شیراز سرم
سرم شستشو 0/9% (سدیم کلراید) 500م ل - شیراز سرم
سرم نمکی تزریقی 0/9% (سدیم کلراید) 500م ل - شیراز سرم
سرم نمکی تزریقی 0/9% (سدیم کلراید) 500م ل - شیراز سرم
سرم نمکی تزریقی 0/9% (سدیم کلراید) 500م ل - شیراز سرم
سرم یک سوم ، دو سوم 500م ل - شیراز سرم