تامین کنندگان

شرکت : شیراز سرم


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
سرم شستشو 0/9% (سديم کلرايد)  500میلی لیتر ایران شیراز سرم
سرم نمکي تزريقي 0/9% (سديم کلرايد)  500میلی لیتر ایران شیراز سرم
سرم نمکي تزريقي 0/45% (سديم کلرايد)  500میلی لیتر ایران شیراز سرم
سرم قندي 0/5% (دکستروز)  500میلی لیتر ایران شیراز سرم
سرم يک سوم ، دو سوم       500میلی لیتر ایران شیراز سرم
سرم قندي نمکي (دکستروسالين)  500میلی لیتر ایران شیراز سرم
سرم رينگر  500میلی لیتر ایران شیراز سرم
محلول سيپروفلوکساسين دکستروز 0/2%-5%   کيسه اي  ایران شیراز سرم
آمپول آب مقطر (آب سترون) 5 میلی لیتر  50عدد ایران شیراز سرم
آمپول آب مقطر (آب سترون) 10 میلی لیتر 50عدد ایران شیراز سرم
سرم رينگر  1000میلی لیتر ایران شیراز سرم
سرم قندي 0/5 % (دکستروز)  1000میلی لیتر ایران شیراز سرم
سرم يک سوم , دو سوم     1000میلی لیتر ایران شیراز سرم
سرم قندي نمکي (دکستروسالين)  1000میلی لیتر ایران شیراز سرم
سرم نمکي تزريقي 0/9 % (سديم کلرايد)   1000میلی لیتر ایران شیراز سرم