تامین کنندگان

شرکت : داروسازی کوثر


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
قرص ايراموکس 500 میلی گرم  30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص آزيترومايسين 250 میلی گرم   6عدد ایران داروسازی کوثر
قرص آزيترومايسين 500 میلی گرم  6عدد ایران داروسازی کوثر
قرص آکامپروسات 300 میلی گرم  (آكاليسم)  168عدد ایران داروسازی کوثر
قرص بيزوپرولول 10 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص بيزوپرولول 2/5 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص بيزوپرولول 5  میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون کو آموکسي کلاو 312 میلی گرم        100میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
قرص پتاسيم كلرايد 600 میلی گرم   40عدد ایران داروسازی کوثر
قرص پنتوپرازول 20 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم  30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص پني سيلين وي 500 میلی گرم   100عدد ایران داروسازی کوثر
قرص داپوكستين 30 میلی گرم  (داپيكو)  6عدد ایران داروسازی کوثر
قرص داپوكستين 60 میلی گرم  (داپيكو)  6عدد ایران داروسازی کوثر
قرص رزوواستاتين 10 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص رزوواستاتين 20 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص رزوواستاتين 40 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص رزوواستاتين 5 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص ريفاكسيمين 200 میلی گرم   12عدد ایران داروسازی کوثر
قرص سفيکسيم 200 میلی گرم  10عدد ایران داروسازی کوثر
قرص سفيکسيم 400 میلی گرم   10عدد ایران داروسازی کوثر
قرص کو آموکسي کلاو 375 میلی گرم   20عدد ایران داروسازی کوثر
قرص کو آموکسي کلاو 625 میلی گرم   20عدد ایران داروسازی کوثر
قرص لودوپا بنسرازيد 100/25 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون سفيكسيم 100/50 میلی گرم       70میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون سفيكسيم 200/50 میلی گرم        70میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون کلاويسيلين 228 میلی گرم        100میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون کلاويسيلين 457 میلی گرم        100میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون کلاويسيلين 643 میلی گرم        100میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون کو آموکسي کلاو 156 میلی گرم        100میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
قرص لودوپا بنسرازيد 200/50 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص مترونيدازول 250 میلی گرم   100عدد ایران داروسازی کوثر
قرص مترونيدازول 500 میلی گرم   20عدد ایران داروسازی کوثر
قرص مزالازين 500 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص وارنيكلين 1/5 میلی گرم   25عدد ایران داروسازی کوثر
قرص وارنيكلين 1 میلی گرم   56عدد ایران داروسازی کوثر
قرص والزارتان 160 میلی گرم  30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص والزارتان 40 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص والزارتان 80 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
قرص هيوسين ان برومايد 10 میلی گرم   100عدد ایران داروسازی کوثر
کپسول آمپي سيلين 500  میلی گرم   100عدد ایران داروسازی کوثر
کپسول آموکسي سيلين 250 میلی گرم   120عدد ایران داروسازی کوثر
کپسول آموکسي سيلين 500  میلی گرم   100عدد ایران داروسازی کوثر
کپسول سفالکسين 500  میلی گرم   100عدد ایران داروسازی کوثر
کپسول کلوگزاسيلين 500  میلی گرم   100عدد ایران داروسازی کوثر
كپسول تامسولوسين 0/4 میلی گرم   30عدد ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون ايراموكس بي دي 200 میلی گرم       70میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون ايراموكس بي دي 400 میلی گرم       70میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون آموکسي سيلين 125 میلی گرم      100میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون آموکسي سيلين 250 میلی گرم       100میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون سفالكسين 125 میلی گرم        100میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون سفالكسين 250 میلی گرم        100میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
سوسپانسيون سفيكسيم 100/100 میلی گرم       100میلی لیتر ایران داروسازی کوثر
کپسول آزيترومايسين 250 میلی گرم   6عدد ایران داروسازی کوثر
کپسول آزيترومايسين 500  میلی گرم   6عدد ایران داروسازی کوثر