تامین کنندگان

شرکت : آفا شیمی


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
كپسول آمپي سيلين 500 میلی گرم (آفامپي)  100عدد ایران آفاشیمی
كپسول آموكسي سيلين 250 میلی گرم (آفاموکس)  100عدد ایران آفاشیمی
كپسول آموكسي سيلين 500 میلی گرم (آفاموکس)  100عدد ایران آفاشیمی
كپسول سفالكسين 250 میلی گرم (آفالکس)  100عدد ایران آفاشیمی
كپسول سفالكسين 500 میلی گرم (آفالکس)  100عدد ایران آفاشیمی
كپسول سفيكسيم 200 میلی گرم (آفاکسيم)  100عدد ایران آفاشیمی
كپسول سفيكسيم 400 میلی گرم (آفاکسيم)  100عدد ایران آفاشیمی
قرص سفيكسيم 200 میلی گرم (آفاکسيم)  20عدد ایران آفاشیمی
قرص سفيكسيم 400 میلی گرم (آفاکسيم)  20عدد ایران آفاشیمی
قرص كوآموكسي كلاو 375 میلی گرم  20عدد ایران آفاشیمی
قرص كوآموكسي كلاو 625 میلی گرم (آفاکلاو)  20عدد ایران آفاشیمی
سوسپانسيون آمپي سيلين (آفامپي)  125میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون آمپي سيلين (آفامپي)  250میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون آموكسي سيلين (آفاموکس)   125میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون آموكسي سيلين (آفاموکس)  250میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون آموكسي سيلين (آفاموکس)  200میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون آموكسي سيلين (آفاموکس)  400میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون سفيكسيم 100 میلی گرم (آفاکسيم) 50میلی لیتر ایران آفاشیمی
سوسپانسيون سفيكسيم 100 میلی گرم  (آفاکسيم)  100میلی لیتر ایران آفاشیمی
سوسپانسيون سفالكسين 125 میلی گرم (آفالکس)  125میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون سفالكسين 250 میلی گرم (آفالکس)   250میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون كوآموكسي كلاو 156 میلی گرم (آفاکلاو)    156میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون كوآموكسي كلاو 312  میلی گرم    312میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون كوآموكسي كلاو 228  میلی گرم    228میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون كوآموكسي كلاو 457  میلی گرم    457میلی گرم ایران آفاشیمی
سوسپانسيون كوآموكسي كلاو 643  میلی گرم   643میلی گرم ایران آفاشیمی
ويال ايميپنم/سيلاستاتين 250/250 میلی گرم (سيلاپنم)  10عدد ایران آفاشیمی
ويال ايميپنم/سيلاستاتين 500/500 میلی گرم (سيلاپنم)   10عدد ایران آفاشیمی
ويال سفازولين 250 میلی گرم (آفازول) 20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفازولين 500 میلی گرم (آفازول)   20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفازولين 1 گرم (آفازول) 20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفتازيديم 500 میلی گرم (آفازيد) 20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفتازيديم 1 گرم (آفازيد)   20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفتازيديم 2 گرم (آفازيد)  10عدد ایران آفاشیمی
ويال سفترياكسون 500 میلی گرم (آفاکسون)  20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفترياكسون 1 گرم (آفاکسون)  20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفتي زوكسيم 500 میلی گرم (آفازوکس)    20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفتي زوكسيم 1 گرم (آفازوکس)    20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفوتاكسيم 500 میلی گرم     20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفوتاكسيم 1 گرم    20عدد ایران آفاشیمی
ويال مروپنم 500  میلی گرم (آفاپنم)   10عدد ایران آفاشیمی
ويال مروپنم 1 گرم (آفاپنم) 10عدد ایران آفاشیمی
ويال سفپيم  500 میلی گرم 20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفپيم 1 گرم  20عدد ایران آفاشیمی
ويال سفپيم 2 گرم   20عدد ایران آفاشیمی
ويال آسيکلووير 250 میلی گرم  10عدد ایران آفاشیمی
ويال آسيکلووير 500 میلی گرم   10عدد ایران آفاشیمی
ويال پنتوپرازول 40 میلی گرم (آفاپرازول)  10عدد ایران آفاشیمی
ويال دفروکسامين 500 میلی گرم  10عدد ایران آفاشیمی
ويال دفروکسامين 2000 میلی گرم  10عدد ایران آفاشیمی
ويال ونكومايسين 500 میلی گرم 10عدد ایران آفاشیمی
ويال ونكومايسين 1000 میلی گرم  10عدد ایران آفاشیمی
ويال هيدروكورتيزون 100 میلی گرم (آفاتيزون)  10عدد ایران آفاشیمی
ويال آزيترومايسين 500 میلی گرم 10عدد ایران آفاشیمی
قرص زولپيدم 5 میلی گرم  30عدد ایران آفاشیمی
قرص زولپيدم 10 میلی گرم  30عدد ایران آفاشیمی
قرص کاروديلول 6.25 میلی گرم  30عدد ایران آفاشیمی
قرص کاروديلول 12.5 میلی گرم  30عدد ایران آفاشیمی
قرص کاروديلول 25 میلی گرم   30عدد ایران آفاشیمی
قرص کلوپيدوگرل 75 میلی گرم  30عدد ایران آفاشیمی
قرص مونته لوکاست 5 میلی گرم  30عدد ایران آفاشیمی
قرص مونته لوکاست 10 میلی گرم 30عدد ایران آفاشیمی
قرص هيدروکسي زين 10 میلی گرم   100عدد ایران آفاشیمی
قرص هيدروکسي زين 25 میلی گرم  100عدد ایران آفاشیمی
قرص انالاپريل 5 میلی گرم   100عدد ایران آفاشیمی
قرص انالاپريل10 میلی گرم  100عدد ایران آفاشیمی
قرص انالاپريل20 میلی گرم   100عدد ایران آفاشیمی
قرص ليزينوپريل 5 میلی گرم    100عدد ایران آفاشیمی
قرص ليزينوپريل 10 میلی گرم   100عدد ایران آفاشیمی
قرص ليزينوپريل 20 میلی گرم 100عدد ایران آفاشیمی