تامین کنندگان

شرکت : بهوزان


محصولات:
نام کالا بسته بندی کشور تولیدکننده نام تولیدکننده
پماد آنتي همورئيد  15گرم ایران بهوزان
پماد بتامتازون 0/1%       15گرم ایران بهوزان
پماد تريامسينولون 0/1%      15گرم ایران بهوزان
پماد سوختگي   30گرم ایران بهوزان
پماد فلوئوسينولون 0/025%        15گرم ایران بهوزان
پماد كلوبتازول 0/05%       15گرم ایران بهوزان
پماد موپيروسين 2%  15گرم ایران بهوزان
پماد مومتازون0/1%      30گرم ایران بهوزان
پماد ويتامين آ+د  30گرم ایران بهوزان
پماد هيدروکورتيزون 1%    ن 15گرم ایران بهوزان
پماد کلسي پوتريول +بتامتازون  30گرم ایران بهوزان
کرم واژينال کليندامايسين/کلوترييمازول (بيوجرموسيد) 40گرم ایران بهوزان
کرم موضعي  آداپالن0/1%      30گرم ایران بهوزان
کرم موضعي کالامين 8%      30گرم ایران بهوزان
کرم موضعي کلوتريمازول+ بتامتازون 0/5%   45گرم ایران بهوزان
کرم موضعي فلوئوسينولون 0/025%    15گرم ایران بهوزان
كرم موضعي آسيكلووير 5%      10گرم ایران بهوزان
كرم موضعي تربينافين 1%       15گرم ایران بهوزان
كرم موضعي كتوكونازول 2%      30گرم ایران بهوزان
كرم موضعي كلوبتازول 0/05%     15گرم ایران بهوزان
كرم موضعي كلوتريمازول 1%     15گرم ایران بهوزان
كرم موضعي منوبنزون 20 %      30گرم ایران بهوزان
كرم موضعي ميكونازول 2%       30گرم ایران بهوزان
كرم موضعي نيتروفورازون 0/2%      30گرم ایران بهوزان
كرم  موضعي هيدروكينون 4%       30گرم ایران بهوزان
كرم واژينال تريپل سولفا 78گرمي  78گرم ایران بهوزان
كرم واژينال كلوتريمازول 1%      50گرم ایران بهوزان
كرم واژينال كلوتريمازول 2%      20گرم ایران بهوزان
كرم واژينال كلوتريمازول 2%      50گرم ایران بهوزان
كرم واژينال كليندامايسين 2%      40گرم ایران بهوزان
كرم واژينال ميكونازول 2%      45گرم ایران بهوزان
ژل پيروکسيکام 0/5%     60گرم ایران بهوزان
ژل ديکلوفناک 1%      60گرم ایران بهوزان
ژل موضعي كليندامايسين 1%       15گرم ایران بهوزان
ژل مينتاژل 1/5%      15گرم ایران بهوزان
ژل واژينال پوويدون آيداين 10%       80گرم ایران بهوزان
ژل واژينال مترونيدازول 0/75%  70گرم ایران بهوزان
ژل موضعي ايبوپروفن5%  50گرمي 50گرم ایران بهوزان
شياف ايندومتاسين 100م گ 5عدد  ایران بهوزان
شياف ايندومتاسين 50 م گ     5عدد ایران بهوزان
شياف آنتي هموروئيد  10عدد ایران بهوزان
شياف بيزاکوديل10م گ  5عدد ایران بهوزان
شياف واژينال پروژسترون 400 م گ  5عدد ایران بهوزان
شياف ديکلوفناک سديم 50م گ  5عدد ایران بهوزان
شياف گليسيرين 1م گ  10عدد ایران بهوزان
شياف گليسيرين 2م گ  10عدد ایران بهوزان
شياف مزالازين 500م گ  10عدد ایران بهوزان
شياف استامينوفن بزرگسال 325م گ  10عدد ایران بهوزان
شياف استامينوفن کودکان  125م گ  10عدد ایران بهوزان
شياف پيروكسيكام 20م گ  5عدد ایران بهوزان
شياف ديازپام 5م گ  5عدد ایران بهوزان
شياف ديكلوفناك 100م گ  5عدد ایران بهوزان
شياف ناپروكسن 500م گ  5عدد ایران بهوزان
شياف واژينال کليندامايسين  3عدد ایران بهوزان
دوش واژينال پوويدون آيداين10%    250میلی لیتر ایران بهوزان
لوسيون کلوتريمازول+بتامتازون  30میلی لیتر ایران بهوزان
لوسيون مومتازون1%      30میلی لیتر ایران بهوزان
لوسيون كالامين8%   60میلی لیتر ایران بهوزان
لوسيون كلوبتازول 0/05%       25میلی لیتر ایران بهوزان
لوسيون ليندان 1%        60میلی لیتر ایران بهوزان
شامپو كتوكونازول 2%        100میلی لیتر ایران بهوزان
دهان شويه بنزيدامين 0/15%      120میلی لیتر ایران بهوزان
اسكراب پوويدون آيداين 7/5%   گالنی ایران بهوزان
اسكراب پوويدون آيداين 7/5%      1000میلی لیتر ایران بهوزان
اسكراب پوويدون آيداين 7/5%   250میلی لیتر ایران بهوزان
محلول پوويدون آيداين 10%     1000میلی لیتر ایران بهوزان
محلول پوويدون آيداين 10%      250میلی لیتر ایران بهوزان
محلول پوويدون آيداين 10%      60میلی لیتر ایران بهوزان
محلول پوويدون آيداين 10%   گالنی ایران بهوزان
محلول ضد عفوني كننده بنزالكونيوم كلرايد 10%     250میلی لیتر ایران بهوزان
محلول موضعي اريترومايسين 4%    60میلی لیتر ایران بهوزان
محلول موضعي کليندامايسين1%     60میلی لیتر ایران بهوزان
محلول موضعي كلوتريمازول 1%     20میلی لیتر ایران بهوزان
محلول موضعي ماينوکسيديل 5%     60میلی لیتر ایران بهوزان
محلول موضعي متوکسالن 1%      30میلی لیتر ایران بهوزان
محلول همودياليز غليظ اسيدي  5000میلی لیتر ایران بهوزان
محلول همودياليز I   5000میلی لیتر ایران بهوزان
محلول همودياليز II  5000میلی لیتر ایران بهوزان