تامین کنندگان

شرکت : شهر دارو


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
قرص ازتيمايب  30 عدد ایران شهردارو
قرص استامينوفن 325mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص استامينوفن 500mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص استامينوفن کدئين 10/300mg  100 عدد ایران شهردارو
قرص استامينوفن کدئين 20/300mg  100 عدد ایران شهردارو
قرص استامينوفن+کدئين+کافيين 15/15/300mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص اسيدفوليک  100 عدد ایران شهردارو
قرص اندانسترون 4mg(اندانمکس) 30 عدد ایران شهردارو
قرص اندانسترون 8mg __ ایران شهردارو
قرص ايبوپروفن 200mg __ ایران شهردارو
قرص ايبوپروفن 400mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص آ.اس.آ 80mg (آسپريمكس) 30 عدد ایران شهردارو
قرص آ.اس.آ 80mg (آسپريمكس) 60 عدد ایران شهردارو
قرص آ.اس.آ 80mg (آسپريمكس) 100 عدد ایران شهردارو
قرص آتورواستاتين 10mg __ ایران شهردارو
قرص آتورواستاتين 20mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص آتورواستاتين 40mg __ ایران شهردارو
قرص آريپيروزول 10mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص آملوديپين 5mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص آملوديپين 10mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص آميودارون 200mg(آميوفارم) 100 عدد ایران شهردارو
قرص آنتي هيستامين 100 عدد ایران شهردارو
قرص آهن+ فوليك اسيد (ففومكس) 100 عدد ایران شهردارو
قرص ب کمپلکس (مستر ب) 100 عدد ایران شهردارو
قرص باکلوفن 10mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص باکلوفن25mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص بتاهيستين 8mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص بتاهيستين 16mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص بوپروپيون 75mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص بوپروپيون 100 عدد ایران شهردارو
قرص بي پريدين 2mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص پراسوگرل 5mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص پراسوگرل 10mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص پروپافنون 150mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص پروپافنون 300mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص پيوگليتازون 15mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص پيوگليتازون 30mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص پيوگليتازون 45mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص ترامادول 50mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص ترامادول 100mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص تري فارم (کلسيم+د3+مناکينون7) 30 عدد ایران شهردارو
قرص تري هگزيفنيديل 2mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص جم فيبروزيل 450mg (بليستر) 60 عدد ایران شهردارو
قرص جمي فلوکساسين 320mg 15عدد ایران شهردارو
قرص دي فارم (کلسيم+منيزيم+روي+د3) 50 عدد ایران شهردارو
قرص ديکلوفناک 25mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص ديكلوفناك 50mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص ديكلوفناك 100mg __ ایران شهردارو
قرص رانيتيدين 150mg __ ایران شهردارو
قرص رانيتيدين 300mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص رزواستاتين 5mg (رززامکس) 30 عدد ایران شهردارو
قرص رزواستاتين 10mg (رززامکس) 30 عدد ایران شهردارو
قرص رزواستاتين 20mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص روپينيرول 0/25mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص روپينيرول 1mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص ريواروکسابان 10mg (ريويکس) 30عدد ایران شهردارو
قرص ريواروکسابان 15mg (ريويکس) 30 عدد ایران شهردارو
قرص ريواروکسابان 20mg(ريويکس) 30عدد ایران شهردارو
قرص سولفيناسين 5mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص سولفيناسين 10mg(يورافين) 30 عدد ایران شهردارو
قرص سوماتريپتان50mg __ ایران شهردارو
قرص سوماتريپتان100mg (ميگرنت) 4 عدد ایران شهردارو
قرص سيتاگليپتين 50mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص سيلدنافيل 25mg 10 عدد ایران شهردارو
قرص سيلدنافيل 50mg 10عدد ایران شهردارو
قرص سيلدنافيل 50mg 4 عدد ایران شهردارو
قرص سيلد نافيل 100mg 4عدد ایران شهردارو
قرص سيلدنافيل 100mg 10 عدد ایران شهردارو
قرص سيمواستاتين 10mg __ ایران شهردارو
قرص سيمواستاتين 20mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص فروس سولفات 100 عدد ایران شهردارو
قرص فنازوپريدين 100mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص کابرگولين 0/5mg 2 عدد ایران شهردارو
قرص کابرگولين 1mg 20 عدد ایران شهردارو
قرص کابرگولين 2mg  20 عدد ایران شهردارو
قرص کتورولاک 10mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص کلد اوت ساده 30 عدد ایران شهردارو
قرص کلد اوت ساده 100 عدد ایران شهردارو
قرص کلد اوت فورت  30 عدد ایران شهردارو
قرص کلد اوت فورت  100 عدد ایران شهردارو
قرص کلرفنيرامين 100 عدد ایران شهردارو
قرص کوئتياپين 25mg  30 عدد ایران شهردارو
قرص کوئتياپين 100mg (بيکوئل) 30 عدد ایران شهردارو
قرص كارنيتين 250mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص كارنيتين 1gr __ ایران شهردارو
قرص كلسيم + د (بليستر) 60 عدد ایران شهردارو
قرص كلسيم + د (قوطي) 50 عدد ایران شهردارو
قرص كلو پيدوگرل 75mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص كلوميپرامين 10mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص كلوميپرامين 25mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص كلوميپرامين 50mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص گلوکزامين کندرويتين 400/500mg (کوزامکس) 30 عدد ایران شهردارو
قرص گلي بن كلاميد 5gr 100 عدد ایران شهردارو
قرص لوواستاتين 20mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص متفورمين 500mg 100عدد ایران شهردارو
قرص متفورمين 1000mg 50 عدد ایران شهردارو
قرص متفورمين 1000mg 60 عدد ایران شهردارو
قرص متو پرولول 50mg 100عدد ایران شهردارو
قرص متو پرولول 100mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص ملوکسيکام 7/5mg (ملوکسي مکس) 10 عدد ایران شهردارو
قرص ملوکسيکام 7/5mg (ملوکسي مکس) 30 عدد ایران شهردارو
قرص ملوکسيکام 15mg (ملوکسي مکس) 10 عدد ایران شهردارو
قرص ملوکسيکام 15mg (ملوکسي مکس) 30 عدد ایران شهردارو
قرص موکسي فلوکساسين400mg 5 عدد ایران شهردارو
قرص مولتي ويتامين (مولتي مکس) 50 عدد ایران شهردارو
قرص مولتي ويتامين 100 عدد ایران شهردارو
قرص نيتروگليسيرين 2/6mg 50 عدد ایران شهردارو
قرص نيتروگليسيرين 6/4mg 50 عدد ایران شهردارو
قرص وارينيکلين 0/5mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص وارينيکلين 1mg 30 عدد ایران شهردارو
قرص ب1   300mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين ث 250mg (طعم پرتقال) 30 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين ث 250mg (طعم تمشک) 30 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين ث 250mg (طعم سيب) 30 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين ث 250mg(طعم کولا) 30 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين ث 250mg (طعم گيلاس) 30 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين ث 500mg طعم هاي مختلف __ ایران شهردارو
قرص ويتامين د3     1000واحد 100 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين د3     2000واحد 100 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين د3+مناکينون7  100 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين اي 100mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين اي 200mg 100 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين آ 25000 واحد 100 عدد ایران شهردارو
قرص ويتامين آ 50000 واحد __ ایران شهردارو
كپسول تئوفيلين 200mg (تئومكس) 60 عدد ایران شهردارو
كپسول جم فيبروزيل 300mg 100 عدد ایران شهردارو
كپسول سلكوكسيب 100mg 30 عدد ایران شهردارو
كپسول سلكوكسيب 100mg 60 عدد ایران شهردارو
كپسول سلكوكسيب 200mg __ ایران شهردارو
كپسول فلوكستين10mg 100 عدد ایران شهردارو
كپسول فلوكستين 20mg  100 عدد ایران شهردارو
كپسول ديكلوفناك 100mg (پين آف) 30 عدد ایران شهردارو
كپسول ديكلوفناك 100mg (پين آف) 100عدد ایران شهردارو
کپسول مولتي ويتامين مينرال (قوطي) 100عدد ایران شهردارو
کپسول مولتي ويتامين مينرال (بليستر) 100عدد ایران شهردارو
کپسول مولتي ويتامين مينرال 30 عدد ایران شهردارو
کپسول امپرازول 20mg 14 عدد ایران شهردارو
کپسول امپرازول 40mg __ ایران شهردارو
کپسول اس امپرازول 20mg 30 عدد ایران شهردارو
کپسول اس امپرازول 40mg  30 عدد ایران شهردارو
کپسول پرگابالين 50mg 100 عدد ایران شهردارو
کپسول پرگابالين 75mg 100 عدد ایران شهردارو
کپسول پرگابالين 100mg 100 عدد ایران شهردارو
کپسول پرگابالين 150mg 100 عدد ایران شهردارو
کپسول پرگابالين 300mg 100 عدد ایران شهردارو
كپسول افتاويت 36 عدد ایران شهردارو
كپسول تامسولوسين 0/4mg 30 عدد ایران شهردارو
كپسول آهن+اسيد فوليک (في فومکس) 30 عدد ایران شهردارو
كپسول ويتامين مناکينون7  30 عدد ایران شهردارو
كپسول فنوفيبرات 200mg 100 عدد ایران شهردارو
كپسول زالپتون 5mg 30 عدد ایران شهردارو
كپسول زالپتون 10mg 30 عدد ایران شهردارو
كپسول آتوموکسيتين 10mg 30 عدد ایران شهردارو
كپسول آتوموکسيتين 25mg 30 عدد ایران شهردارو
كپسول فنوفيبرات 100mg 100 عدد ایران شهردارو
كپسول ال کارنيتين 250mg 100 عدد ایران شهردارو
محلول خوراكي ال كارنيتين __ ایران شهردارو
شربت مولتي ويتامين __ ایران شهردارو
شربت ب كمپلكس  __ ایران شهردارو
شربت ديفن هيدرامين ساده (جعبه دار) __ ایران شهردارو
شربت ديفن هيدرامين ساده (بدون جعبه) __ ایران شهردارو
شربت ديفن هيدرامين كامپاند __ ایران شهردارو
شربت گايافنزين __ ایران شهردارو
شربت فروس سولفات __ ایران شهردارو
شربت سرماخوردگي كودكان (بدون جعبه) __ ایران شهردارو
شربت سرماخوردگي كودكان (جعبه دار) __ ایران شهردارو
شربت كلروفنيرامين مالئات __ ایران شهردارو
سوسپانسيون استامينوفن 120ml __ ایران شهردارو
سوسپانسيون ايبوبروفن 120ml __ ایران شهردارو
شربت فلوكستين __ ایران شهردارو
الگزير بلادونا پي بي __ ایران شهردارو
قطره مولتي ويتامين __ ایران شهردارو
قطره تريميپرامين __ ایران شهردارو
قطره فروس سولفات __ ایران شهردارو
قطره ويتامين آ+د  __ ایران شهردارو
قطره متوکلوپراميد اطفال __ ایران شهردارو
قطره استامينوفن __ ایران شهردارو
قطره  دايميتکون __ ایران شهردارو
دهانشويه كلرهگزيدين 0.2درصد __ ایران شهردارو
شامپو كتوكونازول 2درصد __ ایران شهردارو