تامین کنندگان

شرکت : روناس فارما آذین


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
سرسوزن انسولين سايز 4  25 عدد ترکیه نازفاین
سرسوزن انسولين سايز 4  100 عدد ترکیه نازفاین
سرسوزن انسولين سايز 5  25 عدد ترکیه نازفاین
سرسوزن انسولين سايز 5  100 عدد ترکیه نازفاین
سرسوزن انسولين سايز 6 25 عدد ترکیه نازفاین
سرسوزن انسولين سايز 6 100 عدد ترکیه نازفاین
سرسوزن انسولين سايز 8  25 عدد ترکیه نازفاین
سرسوزن انسولين سايز 8  100 عدد ترکیه نازفاین