تامین کنندگان

شرکت : پویش دارو گستر فارس


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
قرص سلسپت 500م گ (مايکوفنولات موفتيل)50ع-رش ايتاليا 50قرص ایتالیا رش
ويال آلبومين20%   50م ل(پلاسبومين) يکعددي-اسپانيا 1عدد اسپانیا آسپن
ويال ملفالان 50 م گ (آلکران) - آسپن ايتاليا 1عدد اسپانیا آسپن
قرص فرتيلمن (بهبود باروري اقايان) 30 ع -بي بي استارت  انگلستان 30قرص انگلستان بی بی استارت
قرص فرتيلکر (بهبود باروري بانوان) 30 ع -بي بي استارت  انگلستان 30قرص انگلستان بی بی استارت