تامین کنندگان

شرکت : روز دارو


محصولات
ساشه پرو ویتامین (روزاویت) 10ع روزدارو
ساشه پرو ویتامین (روزاویت) 10ع روزدارو
ساشه پودر او آر اس 20/65 گ لیمویی 10 ع
ساشه پودر او آر اس 20/65 گ لیمویی 10 ع
سافت ژل ایبوپروفن (ایبوفین) 400 میلی گرم 30 عددی روزدارو
سافت ژل ایبوپروفن (ایبوفین) 400 میلی گرم 30 عددی روزدارو
قرص استامینوفن(روزافن) 500 میلی گرم 60ع OTC روزدارو
قرص استامینوفن(روزافن) 500 میلی گرم 60ع OTC روزدارو
قرص تادالافیل(تادارکتیل) 10 میلی گرم 4 ع
قرص تادالافیل(تادارکتیل) 10 میلی گرم 4 ع
قرص آتنولول 100 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص آتنولول 100 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم (آزیتروسپت) 6 ع روزدارو
قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم (آزیتروسپت) 6 ع روزدارو
قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم 60 ع روزدارو
قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم 60 ع روزدارو
قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم (آزیتروسپت) 6 ع روزدارو
قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم (آزیتروسپت) 6 ع روزدارو
قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم 60 ع روزدارو
قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم 60 ع روزدارو
قرص آسیکلوویر 200میلی گرم 30 ع روزدارو
قرص آسیکلوویر 200میلی گرم 30 ع روزدارو
قرص آسیکلوویر 400 میلی گرم 30 ع روزدارو
قرص آسیکلوویر 400 میلی گرم 30 ع روزدارو
قرص آلپرازولام 0.5 م گ 100 ع روزدارو
قرص آلپرازولام 0.5 م گ 100 ع روزدارو
قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص اس سیتالوپرام 10 م گ 30 ع روزدارو
قرص اس سیتالوپرام 10 م گ 30 ع روزدارو
قرص اس سیتالوپرام 20 م گ 30 ع روزدارو
قرص اس سیتالوپرام 20 م گ 30 ع روزدارو
قرص استامینوفن کدئین 300/20 میلی گرم 100ع
قرص استامینوفن کدئین 300/20 میلی گرم 100ع
قرص افلوکساسین 200 میلی گرم20 ع روزدارو
قرص افلوکساسین 200 میلی گرم20 ع روزدارو
قرص افلوکساسین 300 میلی گرم 20 ع روزدارو
قرص افلوکساسین 300 میلی گرم 20 ع روزدارو
قرص ال آرژنین 1000 م.گ (روزاویت) 100 ع روزدارو
قرص ال آرژنین 1000 م.گ (روزاویت) 100 ع روزدارو
قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص انالاپریل 20 میلی گرم100 ع روزدارو
قرص انالاپریل 20 میلی گرم100 ع روزدارو
قرص انالاپریل 5 میلی گرم100 ع روزدارو
قرص انالاپریل 5 میلی گرم100 ع روزدارو
قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص بتاهیستین 100ع روزدارو
قرص بتاهیستین 100ع روزدارو
قرص بیزوپرولول 10 م (کانکرولول 10 م ) 30 ع روزدارو
قرص بیزوپرولول 10 م (کانکرولول 10 م ) 30 ع روزدارو
قرص بیوتین 1000 میکروگرم (روزاویت) 60ع
قرص بیوتین 1000 میکروگرم (روزاویت) 60ع
قرص تادالافیل( تادارکتیل) 20 میلی گرم 4 ع روزدارو
قرص تادالافیل( تادارکتیل) 20 میلی گرم 4 ع روزدارو
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م.گ با طعم توت فرنگی (روزاویت) 20ع
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م.گ با طعم توت فرنگی (روزاویت) 20ع
قرص جویدنی مبندازول 100 میلی گرم 120 ع روزدارو
قرص جویدنی مبندازول 100 میلی گرم 120 ع روزدارو
قرص داپوکسیتین 30 م.گ 4ع روزدارو
قرص داپوکسیتین 30 م.گ 4ع روزدارو
قرص دمپریدون 10 میلی گرم 100 ع
قرص دمپریدون 10 میلی گرم 100 ع
قرص دی والپروئکس 250 م.گ 50 ع روزدارو
قرص دی والپروئکس 250 م.گ 50 ع روزدارو
قرص دی والپروئکس سدیم 500 م.گ 50 ع روزدارو
قرص دی والپروئکس سدیم 500 م.گ 50 ع روزدارو
قرص رزوواستاتین (کرسروز) 20 م.گ 30ع روزدارو
قرص رزوواستاتین (کرسروز) 20 م.گ 30ع روزدارو
قرص ریسپریدون (رسپیروز) 1 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص ریسپریدون (رسپیروز) 1 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 100 ع
قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 100 ع
قرص ریسپریدون 4 میلی گرم 100 ع
قرص ریسپریدون 4 میلی گرم 100 ع
قرص سرترالین 50 میلی گرم 100 ع
قرص سرترالین 50 میلی گرم 100 ع
قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100ع (OTC)
قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100ع (OTC)
قرص سفکسیم 400 م .گ 10ع روزدارو
قرص سفکسیم 400 م .گ 10ع روزدارو
قرص سیلدنافیل 100 م گ 12 ع روزدارو
قرص سیلدنافیل 100 م گ 12 ع روزدارو
قرص سیلدنافیل 100 میلی گرم 4 ع
قرص سیلدنافیل 100 میلی گرم 4 ع
قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 4 ع
قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 4 ع
قرص سیپروفلوکساسین 250 میلی گرم 20 ع روزدارو
قرص سیپروفلوکساسین 250 میلی گرم 20 ع روزدارو
قرص سیپروفلوکساسین 500میلی گرم 20 ع روزدارو
قرص سیپروفلوکساسین 500میلی گرم 20 ع روزدارو
قرص فاموتیدین 20 م گ 30 ع روزدارو
قرص فاموتیدین 20 م گ 30 ع روزدارو
قرص فاموتیدین 40 م گ 30 ع روزدارو
قرص فاموتیدین 40 م گ 30 ع روزدارو
قرص فروس سولفات 50 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص فروس سولفات 50 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص فولیک اسید 1 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص فولیک اسید 1 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص فولیک اسید 5 میلی گرم 100 ع
قرص فولیک اسید 5 میلی گرم 100 ع
قرص لاموتریژین 100 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص لاموتریژین 100 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص لاموتریژین 25 میلی گرم 100 ع
قرص لاموتریژین 25 میلی گرم 100 ع
قرص لاموتریژین 50 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص لاموتریژین 50 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص لووفلوکساسین 500 م.گ 10 ع
قرص لووفلوکساسین 500 م.گ 10 ع
قرص متفورمین 1000 (رزفورمین) 30ع
قرص متفورمین 1000 (رزفورمین) 30ع
قرص متفورمین 750 (رزفورمین) 30ع
قرص متفورمین 750 (رزفورمین) 30ع
قرص ملاتونین+ال-تئانین (روزاویت) 60ع روزدارو
قرص ملاتونین+ال-تئانین (روزاویت) 60ع روزدارو
قرص ممانتین (مموکسا ) 10 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص ممانتین (مموکسا ) 10 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص ممانتین (مموکسا ) 5 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص ممانتین (مموکسا ) 5 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص منوروز (روزاویت) 30ع
قرص منوروز (روزاویت) 30ع
قرص منیزیم 300 م.گ+ ب6 (روزاویت) 60ع روزدارو
قرص منیزیم 300 م.گ+ ب6 (روزاویت) 60ع روزدارو
قرص نالیدیکسیک اسید 500 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص نالیدیکسیک اسید 500 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص ناپروکسن 250 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص ناپروکسن 250 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص ناپروکسن 500 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص ناپروکسن 500 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص هیدروکسی کلروکین 200 م گ100ع روزدارو
قرص هیدروکسی کلروکین 200 م گ100ع روزدارو
قرص والپروات سدیم 200 میلی گرم / شیشه 50 ع روزدارو
قرص والپروات سدیم 200 میلی گرم / شیشه 50 ع روزدارو
قرص ویتامین D3/2000 (روزاویت) 60ع روزدارو (در دهان باز شونده) طعم توت فرنگی
قرص ویتامین D3/2000 (روزاویت) 60ع روزدارو (در دهان باز شونده) طعم توت فرنگی
قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص پروپرانولول 20 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص پروپرانولول 20 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100 ع روزدارو
قرص پنتوپرازول 20 میلی گرم 14 ع روزدارو
قرص پنتوپرازول 20 میلی گرم 14 ع روزدارو
قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 14 ع
قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 14 ع
قرص کاربامازپین 200 میلی گرم 100 ع
قرص کاربامازپین 200 میلی گرم 100 ع
قرص کانکرولول 2.5 م (بیزوپرولول 2.5م ) روز دارو
قرص کانکرولول 2.5 م (بیزوپرولول 2.5م ) روز دارو
قرص کانکرولول 5 م (بیزوپرولول 5 م ) 30 ع روزدارو
قرص کانکرولول 5 م (بیزوپرولول 5 م ) 30 ع روزدارو
قرص کتوکونازول 200 میلی گرم 30 ع
قرص کتوکونازول 200 میلی گرم 30 ع
قرص کلاریترومایسین 500 میلی گرم 20 ع
قرص کلاریترومایسین 500 میلی گرم 20 ع
قرص کلسیم مینرال ( کلسیم+منیزیم+زینک ) (روزاویت) 60ع روزدارو
قرص کلسیم مینرال ( کلسیم+منیزیم+زینک ) (روزاویت) 60ع روزدارو
قرص کوتریموکسازول اطفال 100 ع
قرص کوتریموکسازول اطفال 100 ع
قرص کوتریموکسازول بزرگسال 100 ع
قرص کوتریموکسازول بزرگسال 100 ع
قرص گل مغربی + ویتامین ای (روزاویت) 60ع
قرص گل مغربی + ویتامین ای (روزاویت) 60ع
کپسول لینوستات 120 م گ 21 ع روزدارو
کپسول لینوستات 120 م گ 21 ع روزدارو
کپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14 ع
کپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14 ع
کپسول استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین(کافی پین) 100ع OTC روزدارو
کپسول استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین(کافی پین) 100ع OTC روزدارو
کپسول امپرازول (رزاپرازول) 20م.گ 14ع روزدارو
کپسول امپرازول (رزاپرازول) 20م.گ 14ع روزدارو
کپسول ایتراکونازول 100 میلی گرم 10 ع روزدارو
کپسول ایتراکونازول 100 میلی گرم 10 ع روزدارو
کپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100 ع
کپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100 ع
کپسول سلکوکسیب 100 میلی گرم 100 ع روزدارو
کپسول سلکوکسیب 100 میلی گرم 100 ع روزدارو
کپسول فلوکونازول 100 میلی گرم 10 ع
کپسول فلوکونازول 100 میلی گرم 10 ع
کپسول فلوکونازول 100 میلی گرم 100 ع روزدارو
کپسول فلوکونازول 100 میلی گرم 100 ع روزدارو
کپسول مفنامیک اسید 250 میلی گرم 100 ع روزدارو
کپسول مفنامیک اسید 250 میلی گرم 100 ع روزدارو
کپسول ونلافاکسین 150 م.گ 30ER ع
کپسول ونلافاکسین 150 م.گ 30ER ع
کپسول ونلافاکسین 37.5 م.گ 30ER ع
کپسول ونلافاکسین 37.5 م.گ 30ER ع
کپسول ونلافاکسین 75 م.گ 30ER ع روزدارو
کپسول ونلافاکسین 75 م.گ 30ER ع روزدارو
کپسول کلاژن 1000+ویتامین ث (روزاویت) 30ع
کپسول کلاژن 1000+ویتامین ث (روزاویت) 30ع