تامین کنندگان

شرکت : فارابی


محصولات
سوسپانسیون آزیترومایسین 100 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون آزیترومایسین 100 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون آزیترومایسین 100 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون آزیترومایسین 200 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون آزیترومایسین 200 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون آزیترومایسین 200 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون آموکسی سیلین 125 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون آموکسی سیلین 125 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون آموکسی سیلین 125 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون اریترومایسین 200 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون اریترومایسین 200 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون اریترومایسین 200 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون سفالکسین 250 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون سفالکسین 250 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون سفالکسین 250 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون سفیکسیـم 100 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون سفیکسیـم 100 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون سفیکسیـم 100 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارمنتین ای اس 643 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارمنتین ای اس 643 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارمنتین ای اس 643 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارمنتین بی دی 228 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارمنتین بی دی 228 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارمنتین بی دی 228 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارمنتین بی دی 457 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارمنتین بی دی 457 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارمنتین بی دی 457 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارکسیـم 100 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارکسیـم 100 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فارکسیـم 100 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فـاراموکس بی دی 200 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فـاراموکس بی دی 200 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فـاراموکس بی دی 200 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فـاراموکس بی دی 400 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فـاراموکس بی دی 400 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون فـاراموکس بی دی 400 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 156 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 156 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 156 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 312 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 312 م گ 1 ع فارابی
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 312 م گ 1 ع فارابی
شربت پنی سیلین وی پتاسیم 250 م گ 1 ع فارابی
شربت پنی سیلین وی پتاسیم 250 م گ 1 ع فارابی
شربت پنی سیلین وی پتاسیم 250 م گ 1 ع فارابی
قرص آزیترومایسین 250 م گ 6 ع فارابی
قرص آزیترومایسین 250 م گ 6 ع فارابی
قرص آزیترومایسین 250 م گ 6 ع فارابی
قرص آزیترومایسین 500 م گ 6 ع فارابی
قرص آزیترومایسین 500 م گ 6 ع فارابی
قرص آزیترومایسین 500 م گ 6 ع فارابی
قرص آسیکلوویر 200 م گ 20 ع فارابی
قرص آسیکلوویر 400 م گ 20 ع فارابی
قرص اریترومایسین 400 م گ 100 ع فارابی
قرص اریترومایسین 400 م گ 100 ع فارابی
قرص اریترومایسین 400 م گ 100 ع فارابی
قرص ازتیمایب 10 م گ 30 ع فارابی
قرص ازتیمایب 10 م گ 30 ع فارابی
قرص ازتیمایب 10 م گ 30 ع فارابی
قرص تادالافیل 20 م گ 4 ع فارابی
قرص تادالافیل 20 م گ 4 ع فارابی
قرص تادالافیل 20 م گ 4 ع فارابی
قرص دومپریدون 10 م گ 30 ع فارابی
قرص دومپریدون 10 م گ 30 ع فارابی
قرص دومپریدون 10 م گ 30 ع فارابی
قرص رپاگلیناید 0.5 م گ 100 ع فارابی
قرص رپاگلیناید 0.5 م گ 100 ع فارابی
قرص رپاگلیناید 0.5 م گ 100 ع فارابی
قرص رپاگلیناید 1 م گ 100 ع فارابی
قرص رپاگلیناید 1 م گ 100 ع فارابی
قرص رپاگلیناید 1 م گ 100 ع فارابی
قرص رپاگلیناید 2 م گ 100 ع فارابی
قرص رپاگلیناید 2 م گ 100 ع فارابی
قرص رپاگلیناید 2 م گ 100 ع فارابی
قرص ریزاتریپتان 10م گ 10 ع فارابی
قرص ریزاتریپتان 10م گ 10 ع فارابی
قرص ریزاتریپتان 10م گ 10 ع فارابی
قرص ریزاتریپتان 5 م گ 10 ع فارابی
قرص ریزاتریپتان 5 م گ 10 ع فارابی
قرص ریزاتریپتان 5 م گ 10 ع فارابی
قرص سفیکسیـم 200 م گ 10 ع فارابی
قرص سفیکسیـم 200 م گ 10 ع فارابی
قرص سفیکسیـم 200 م گ 10 ع فارابی
قرص سفیکسیـم 400 م گ 10 ع فارابی
قرص سفیکسیـم 400 م گ 10 ع فارابی
قرص سفیکسیـم 400 م گ 10 ع فارابی
قرص سیپروفلوکساسین 250 م گ 20 ع فارابی
قرص سیپروفلوکساسین 250 م گ 20 ع فارابی
قرص سیپروفلوکساسین 250 م گ 20 ع فارابی
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ 20 ع فارابی
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ 20 ع فارابی
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ 20 ع فارابی
قرص فار ستیریزین 10 م گ 30 ع فارابی
قرص فار ستیریزین 10 م گ 30 ع فارابی
قرص فار ستیریزین 10 م گ 30 ع فارابی
قرص فاراموکس 500 م گ 20 ع فارابی
قرص فاراموکس 500 م گ 20 ع فارابی
قرص فاراموکس 500 م گ 20 ع فارابی
قرص فاراکلد 20 ع فارابی
قرص فارینات 250 م گ 20 ع فارابی
قرص فارینات 250 م گ 20 ع فارابی
قرص فارینات 250 م گ 20 ع فارابی
قرص فارینات 500 م گ 20 ع فارابی
قرص فارینات 500 م گ 20 ع فارابی
قرص فارینات 500 م گ 20 ع فارابی
قرص لووفلوکساسین 500 م گ 5 ع فارابی
قرص لووفلوکساسین 500 م گ 5 ع فارابی
قرص لووفلوکساسین 500 م گ 5 ع فارابی
قرص ملوکسیکام 7.5 م گ 30 ع فارابی
قرص ملوکسیکام 7.5 م گ 30 ع فارابی
قرص ملوکسیکام 7.5 م گ 30 ع فارابی
قرص ملوکسیکام15 م گ 30 ع فارابی
قرص ملوکسیکام15 م گ 30 ع فارابی
قرص ملوکسیکام15 م گ 30 ع فارابی
قرص ونلافاکسین 37.5 م گ 100 ع فارابی
قرص ونلافاکسین 37.5 م گ 100 ع فارابی
قرص ونلافاکسین 75 م گ 100 ع فارابی
قرص ونلافاکسین 75 م گ 100 ع فارابی
قرص پنتوپرازول 20 م گ 14 ع فارابی
قرص پنتوپرازول 20 م گ 14 ع فارابی
قرص پنتوپرازول 20 م گ 14 ع فارابی
قرص پنتوپرازول 40 م گ 14 ع فارابی
قرص پنتوپرازول 40 م گ 14 ع فارابی
قرص پنتوپرازول 40 م گ 14 ع فارابی
قرص پنی سیلین وی پتاسیم 500 م گ 100 ع فارابی
قرص پنی سیلین وی پتاسیم 500 م گ 100 ع فارابی
قرص پنی سیلین وی پتاسیم 500 م گ 100 ع فارابی
قرص کلاریترومایسین 250 م گ 20 ع فارابی
قرص کلاریترومایسین 500 م گ 20 ع فارابی
قرص کلاریترومایسین 500 م گ 20 ع فارابی
قرص کلاریترومایسین 500 م گ 20 ع فارابی
قرص کوآموکسی کلاو 375 م گ 20 ع فارابی
قرص کوآموکسی کلاو 375 م گ 20 ع فارابی
قرص کوآموکسی کلاو 375 م گ 20 ع فارابی
قرص کوآموکسی کلاو 625 م گ 20 ع فارابی
قرص کوآموکسی کلاو 625 م گ 20 ع فارابی
قرص کوآموکسی کلاو 625 م گ 20 ع فارابی
کپسول آزیترومایسین 250 م گ 6 ع فارابی
کپسول آزیترومایسین 250 م گ 6 ع فارابی
کپسول آزیترومایسین 250 م گ 60 ع فارابی
کپسول آزیترومایسین 500 م گ 6 ع فارابی
کپسول آزیترومایسین 500 م گ 6 ع فارابی
کپسول آزیترومایسین 500 م گ 6 ع فارابی
کپسول آموکسی سیلین 250 م گ 100 ع فارابی
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ 100 ع فارابی
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ 100 ع فارابی
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ 100 ع فارابی
کپسول تامسولوسین 0.4 م گ 30 ع فارابی
کپسول دیکلوفناک 100 م گ30 ع فارابی
کپسول سفالکسین 500 م گ 100 ع فارابی
کپسول سفالکسین 500 م گ 100 ع فارابی
کپسول سفالکسین 500 م گ 100 ع فارابی
کپسول فارژزیک 565 م گ 20 ع فارابی
کپسول فارژزیک 565 م گ 20 ع فارابی
کپسول فارژزیک 565 م گ 20 ع فارابی
کپسول لانسوپرازول 15 م گ 14 ع فارابی
کپسول لانسوپرازول 30 م گ 14 ع فارابی
کپسول کلوکساسیلین 500 م گ 100 ع فارابی
کپسول کلوگزاسیلین 500 م گ 100 ع فارابی
کپسول کلوگزاسیلین 500 م گ 100 ع فارابی