تامین کنندگان

شرکت : هوگر دارو


محصولات
قرص ریلوزول 50 م گ ( آمیوگر ) 20 ع هوگردارو
قرص ریلوزول 50 م گ ( آمیوگر ) 20 ع هوگردارو
قرص ریلوزول 50 م گ ( آمیوگر ) 20 ع هوگردارو
قرص سولامر کربنات 800 م گ ( سولوگر کربنات ) 100 ع قوطی هوگردارو
قرص سولامر کربنات 800 م گ ( سولوگر کربنات ) 100 ع قوطی هوگردارو
قرص سولامر کربنات 800 م گ ( سولوگر کربنات ) 100 ع قوطی هوگردارو
قرص میرتازاپین 30 م گ ( میرتاگر ) 30 ع هوگردارو
قرص میرتازاپین 30 م گ ( میرتاگر ) 30 ع هوگردارو
قرص میرتازاپین 30 م گ ( میرتاگر ) 30 ع هوگردارو
قرص نوپپت 10 م گ ( نوپتوگر ) 90 ع باتل هوگردارو
قرص نوپپت 10 م گ ( نوپتوگر ) 90 ع باتل هوگردارو
قرص نوپپت 10 م گ ( نوپتوگر ) 90 ع باتل هوگردارو
قرص وارفارین 5 م گ ( وارفاگر ) 100 ع هوگردارو
قرص وارفارین 5 م گ ( وارفاگر ) 100 ع هوگردارو
قرص وارفارین 5 م گ ( وارفاگر ) 100 ع هوگردارو