تامین کنندگان

شرکت : دانا


محصولات
کپسول فلاتوژل 180 (سایمیتیکون 180) 20 عددی - دانا
کپسول نرم ژلاتینی ژلوفن کامپاند 50 عددی - دانا
کپسول نرم ژلاتینی ژلوفن کامپاند 50 عددی - دانا
کپسول نرم ژلاتینی ژلوفن کامپاند 50 عددی - دانا
کپسول نرم ژلاتینی کلدژل فورت (روز و شب ) 16 عددی - دانا
کپسول نرم ژلاتینی کلدژل فورت (روز و شب ) 16 عددی - دانا
کپسول نرم ژلاتینی کلدژل فورت (روز و شب ) 16 عددی - دانا
آب مقطر ?5 ml آب سترون برای تزریق 50 عددی - دانا
آب مقطر ?5 ml آب سترون برای تزریق 50 عددی - دانا
آب مقطر ?5 ml آب سترون برای تزریق 50 عددی - دانا
سوسپانسیون آموراکس 250 م گ/ 5م - دانا
سوسپانسیون زاکسیم 100(100 میلی لیتر) - دانا
سوسپانسیون زاکسیم 100(100 میلی لیتر) - دانا
سوسپانسیون زاکسیم 100(100 میلی لیتر) - دانا
سوسپانسیون کلاموکس 312(کو آموکسی کلاو) - دانا
سوسپانسیون کلاموکس 312(کو آموکسی کلاو) - دانا
سوسپانسیون کلاموکس 312(کو آموکسی کلاو) - دانا
قرص آتورواستاتین 40 م گ 30 عددی - دانا
قرص ال آرژنین 500 م گ 50 عددی - دانا
قرص ال آرژنین 500 م گ 50 عددی - دانا
قرص ال آرژنین 500 م گ 50 عددی - دانا
قرص زاکسیم 200(سفیکسیم) 20 عددی - دانا
قرص زاکسیم 400(سفیکسیم) 20 عددی - دانا
قرص زاکسیم 400(سفیکسیم) 20 عددی - دانا
قرص زاکسیم 400(سفیکسیم) 20 عددی - دانا
قرص سیستین ب 6 60 عددی - دانا
قرص لوزارتان 25 م گ 30 عددی - دانا
قرص لوزارتان 50 م گ 30 عددی - دانا
قرص لوزارتان 50 م گ 30 عددی - دانا
قرص لوزارتان 50 م گ 30 عددی - دانا
قرص ملاتونین 3 م گ 30 عددی - دانا
قرص مولتی ویتامین آقایان 30 عددی - دانا
قرص کلاموکس 625(کو آموکسی کلاو) 20 عددی - دانا
قرص کلاموکس 625(کو آموکسی کلاو) 20 عددی - دانا
قرص کلاموکس 625(کو آموکسی کلاو) 20 عددی - دانا
قرص کلسیم د پلاس کا 50 عددی - دانا
قرص سوپراکلسیم 30 عددی - دانا
قرص سوپراکلسیم 30 عددی - دانا
قرص سوپراکلسیم 30 عددی - دانا
قرص مبورین 135 م گ 30 عددی - دانا
قرص ملاتونین 5 م گ 30 عددی - دانا
قرص ناپروکسن 250 م گ 50 عددی - دانا
قطره چشمی ارتلاگ ادونسد 0.2 درصد در 0.5 میلی لیتر (تک دوز ) 30 ع - دانا
ویال سفتریانا 500 میلیگرم (سفتریاکسون 500 میلیگرم) 20ع - دانا
ویال سفتریانا 500 میلیگرم (سفتریاکسون 500 میلیگرم) 20ع - دانا
ویال سفتریانا 500 میلیگرم (سفتریاکسون 500 میلیگرم) 20ع - دانا
ویال آمپی ویل 1 گرم(آمپی سیلین) 20ع - دانا
ویال آمپی ویل 1 گرم(آمپی سیلین) 20ع - دانا
ویال آمپی ویل 1 گرم(آمپی سیلین) 20ع - دانا
ویال آمپی ویل 250 میلی گرم(آمپی سیلین) 20ع - دانا
ویال آمپی ویل 500 میلی گرم(آمپی سیلین) 20ع - دانا
ویال آمپی ویل 500 میلی گرم(آمپی سیلین) 20ع - دانا
ویال آمپی ویل 500 میلی گرم(آمپی سیلین) 20ع - دانا
ویال بنزاپن 1200،000(پنی سیلین ال آ) 20 عددی - دانا
ویال بنزاپن 1200،000(پنی سیلین ال آ) 20 عددی - دانا
ویال بنزاپن 1200،000(پنی سیلین ال آ) 20 عددی - دانا
ویال تری پن3-3-6(پنی سیلین3-3-6) 20 عددی - دانا
ویال تری پن3-3-6(پنی سیلین3-3-6) 20 عددی - دانا
ویال تری پن3-3-6(پنی سیلین3-3-6) 20 عددی - دانا
ویال زاک زیدیم 1 گرم(سفتازیدیم) 20ع - دانا
ویال سفازولین 1 گرم 20ع - دانا
ویال سفازولین 1 گرم 20ع - دانا
ویال سفازولین 1 گرم 20ع - دانا
ویال سفازولین 250 میلی گرم 20ع - دانا
ویال سفازولین 500 میلی گرم 20ع - دانا
ویال سفازولین 500 میلی گرم 20ع - دانا
ویال سفازولین 500 میلی گرم 20ع - دانا
ویال سفتریانا1 گرم (سفتریاکسون 1 گرم) 20ع - دانا
ویال سفتریانا1 گرم (سفتریاکسون 1 گرم) 20ع - دانا
ویال سفتریانا1 گرم (سفتریاکسون 1 گرم) 20ع - دانا
ویال سفتی زوکسیم 1 گرم 20ع - دانا
ویال سفتی زوکسیم 1 گرم 20ع - دانا
ویال سفتی زوکسیم 1 گرم 20ع - دانا
ویال سفتی زوکسیم 500 میلی گرم 20ع - دانا
ویال سپیماکس1000م گ(سفیپیم) 10 عددی - دانا
ویال سپیماکس1000م گ(سفیپیم) 10 عددی - دانا
ویال سپیماکس1000م گ(سفیپیم) 10 عددی - دانا
ویال مروکسان 1 گرم (مروپنم) 10 عددی - دانا
ویال مروکسان 1 گرم (مروپنم) 10 عددی - دانا
ویال مروکسان 1 گرم (مروپنم) 10 عددی - دانا
ویال هیدروکورتیزون 100 م گ 10 عددی - دانا
ویال هیدروکورتیزون 100 م گ 10 عددی - دانا
ویال هیدروکورتیزون 100 م گ 10 عددی - دانا
ویال وانکوماکس 500 میلی گرم(وانکومایسین) 20ع - دانا
ویال وانکوماکس 500 میلی گرم(وانکومایسین) 20ع - دانا
ویال وانکوماکس 500 میلی گرم(وانکومایسین) 20ع - دانا
ویال پروکاپن 800،000(پنی سیلین) 20 عددی - دانا
ویال پروکاپن 800،000(پنی سیلین) 20 عددی - دانا
ویال پروکاپن 800،000(پنی سیلین) 20 عددی - دانا
ویال پنتوپرازول 40 میلیگرم 10 عددی - دانا
ویال پنتوپرازول 40 میلیگرم 10 عددی - دانا
ویال پنتوپرازول 40 میلیگرم 10 عددی - دانا
کپسول سلکوکسیب 100 م گ 50 عددی - دانا
کپسول کپسول زاکسیم 200(سفیکسیم) 20 عددی - دانا
کپسول کپسول زاکسیم 200(سفیکسیم) 20 عددی - دانا
کپسول کپسول زاکسیم 400(سفیکسیم ) 10 عددی - دانا
کپسول کپسول زاکسیم 400(سفیکسیم ) 10 عددی - دانا
کپسول کپسول زاکسیم 400(سفیکسیم ) 10 عددی - دانا
کپسول آموراکس 500 میلیگرم(آموکسی سیلین) 100 عددی - دانا
کپسول آموراکس 500 میلیگرم(آموکسی سیلین) 100 عددی - دانا
کپسول آموراکس 500 میلیگرم(آموکسی سیلین) 100 عددی - دانا
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 50 عددی - دانا
کپسول سلکوکسیب 200 م گ 50 عددی - دانا
کپسول نرم استئوژل(Ca-D3-Mg-Zink) (فلاکون) 30 عددی - دانا
کپسول نرم ال آرژنین 500 م گ 50 عددی - دانا
کپسول نرم ب کمپلکس 60 عددی - دانا
کپسول نرم ب کمپلکس 60 عددی - دانا
کپسول نرم ب کمپلکس 60 عددی - دانا
کپسول نرم زینک پلاس + ب کمپلکس ( کودکان ) 60 عددی - دانا
کپسول نرم زینک پلاس + ب کمپلکس ( کودکان ) 60 عددی - دانا
کپسول نرم زینک پلاس + ب کمپلکس ( کودکان ) 60 عددی - دانا
کپسول نرم زینک پلاس 10 + ب کمپلکس 60 عددی - دانا
کپسول نرم زینک پلاس 10 + ب کمپلکس 60 عددی - دانا
کپسول نرم زینک پلاس 10 + ب کمپلکس 60 عددی - دانا
کپسول نرم زینک پلاس 5+ ب کمپلکس 60 عددی - دانا
کپسول نرم زینک پلاس 5+ ب کمپلکس 60 عددی - دانا
کپسول نرم زینک پلاس 5+ ب کمپلکس 60 عددی - دانا
کپسول نرم مولتی دیلی 30 عددی - دانا
کپسول نرم مولتی دیلی 30 عددی - دانا
کپسول نرم مولتی دیلی 30 عددی - دانا
کپسول نرم نوتری شوتس ویتال 30 عددی - دانا
کپسول نرم نوتری شوتس ویتال 30 عددی - دانا
کپسول نرم نوتری شوتس ویتال 30 عددی - دانا
کپسول نرم پریناتال 30 عددی - دانا
کپسول نرم پریناتال 30 عددی - دانا
کپسول نرم پریناتال 30 عددی - دانا
کپسول نرم کلسیتریول 0/25 میکروگرم 90 عددی - دانا
کپسول نرم کلسیتریول 0/25 میکروگرم 90 عددی - دانا
کپسول نرم کلسیتریول 0/25 میکروگرم 90 عددی - دانا
کپسول نرم آویژل 25000واحد (ویتامین A) 100 عددی - دانا
کپسول نرم آویژل 25000واحد (ویتامین A) 100 عددی - دانا
کپسول نرم آویژل 25000واحد (ویتامین A) 100 عددی - دانا
کپسول نرم آویژل 50000 واحد (ویتامینA) 100 عددی - دانا
کپسول نرم آویژل 50000 واحد (ویتامینA) 100 عددی - دانا
کپسول نرم آویژل 50000 واحد (ویتامینA) 100 عددی - دانا
کپسول نرم استاژل 325 م گ( استامینوفن ) 20 عددی - دانا
کپسول نرم استاژل 325 م گ( استامینوفن ) 20 عددی - دانا
کپسول نرم استاژل 325 م گ( استامینوفن ) 20 عددی - دانا
کپسول نرم استاژل 500 م گ(استامینوفن) 20 عددی - دانا
کپسول نرم امگا 3 کودکان 100 عددی - دانا
کپسول نرم امگا 3 کودکان 100 عددی - دانا
کپسول نرم امگا 3 کودکان 100 عددی - دانا
کپسول نرم امگا 3-1000م گ (امگارکس) 50 عددی - دانا
کپسول نرم امگا 3-1000م گ (امگارکس) 50 عددی - دانا
کپسول نرم امگا 3-1000م گ (امگارکس) 50 عددی - دانا
کپسول نرم امگا 3-1000م گ شوتس ویتال 60 عددی - دانا
کپسول نرم امگا 3-1000م گ شوتس ویتال 60 عددی - دانا
کپسول نرم امگا 3-1000م گ شوتس ویتال 60 عددی - دانا
کپسول نرم امگا تغلیظ یافته 28 عددی - دانا
کپسول نرم امگا تغلیظ یافته 28 عددی - دانا
کپسول نرم امگا تغلیظ یافته 28 عددی - دانا
کپسول نرم امگا فورت پلاس ویتامین 50 عددی - دانا
کپسول نرم امگا فورت پلاس ویتامین 50 عددی - دانا
کپسول نرم امگا فورت پلاس ویتامین 50 عددی - دانا
کپسول نرم امگا ویژن 60 عددی - دانا
کپسول نرم امگا ویژن 60 عددی - دانا
کپسول نرم امگا ویژن 60 عددی - دانا
کپسول نرم امگا ویژن کودکان و نوجوانان 40 عددی - دانا
کپسول نرم امگا ویژن کودکان و نوجوانان 40 عددی - دانا
کپسول نرم امگا ویژن کودکان و نوجوانان 40 عددی - دانا
کپسول نرم امگا پلاس ADCE 60 عددی - دانا
کپسول نرم امگا3 500 م گ 30 عددی - دانا
کپسول نرم امگا3 500 م گ 30 عددی - دانا
کپسول نرم امگا3 500 م گ 30 عددی - دانا
کپسول نرم امگا3 500 م گ + D 1000 واحد 30 عددی - دانا
کپسول نرم امگا3 500 م گ + D 1000 واحد 30 عددی - دانا
کپسول نرم امگا3 500 م گ + D 1000 واحد 30 عددی - دانا
کپسول نرم امگا3 زنان 60 عددی - دانا
کپسول نرم امگا3 زنان 60 عددی - دانا
کپسول نرم امگا3 زنان 60 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 100واحد (ویتامین ای) 100 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 100واحد (ویتامین ای) 100 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 100واحد (ویتامین ای) 100 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 200واحد (ویتامین ای) 90 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 200واحد (ویتامین ای) 90 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 200واحد (ویتامین ای) 90 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 400واحد (ویتامین ای) 60 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 400واحد (ویتامین ای) 60 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 400واحد (ویتامین ای) 60 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 600واحد (ویتامین ای) 30 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 600واحد (ویتامین ای) 30 عددی - دانا
کپسول نرم ای ویژل 600واحد (ویتامین ای) 30 عددی - دانا
کپسول نرم بیوتین 1000 میکرو گرم ترید فورما 30 عددی - دانا
کپسول نرم تین کلد 30 عددی - دانا
کپسول نرم تین کلد 30 عددی - دانا
کپسول نرم تین کلد 30 عددی - دانا
کپسول نرم جینسینگ 100 م گ 30 عددی - دانا
کپسول نرم جینسینگ 100 م گ 30 عددی - دانا
کپسول نرم جینسینگ 100 م گ 30 عددی - دانا
کپسول نرم د3 فورت 30 عددی - دانا
کپسول نرم د3 فورت 30 عددی - دانا
کپسول نرم د3 فورت 30 عددی - دانا
کپسول نرم دانا آ پلاس د3 60 عددی - دانا
کپسول نرم دانا آ پلاس د3 60 عددی - دانا
کپسول نرم دانا آ پلاس د3 60 عددی - دانا
کپسول نرم دانا ویتا هیر 30 عددی - دانا
کپسول نرم دانا ویتا هیر 30 عددی - دانا
کپسول نرم دانا ویتا هیر 30 عددی - دانا
کپسول نرم دی ویژل 1000 واحد(ویتامین D3) 60 عددی - دانا
کپسول نرم دی ویژل 1000 واحد(ویتامین D3) 60 عددی - دانا
کپسول نرم دی ویژل 1000 واحد(ویتامین D3) 60 عددی - دانا
کپسول نرم دی ویژل 2000 واحد(ویتامین D3) 60 عددی - دانا
کپسول نرم دی ویژل 2000 واحد(ویتامین D3) 60 عددی - دانا
کپسول نرم دی ویژل 2000 واحد(ویتامین D3) 60 عددی - دانا
کپسول نرم دی ویژل 50000 واحد(ویتامین D3) 100 عددی - دانا
کپسول نرم دی ویژل 50000 واحد(ویتامین D3) 100 عددی - دانا
کپسول نرم دی ویژل 50000 واحد(ویتامین D3) 100 عددی - دانا
کپسول نرم روغن بذر کتان (Flaxseed Oil) ترید فورما 30 عددی - دانا
کپسول نرم روغن بذر کتان (Flaxseed Oil) ترید فورما 30 عددی - دانا
کپسول نرم روغن بذر کتان (Flaxseed Oil) ترید فورما 30 عددی - دانا
کپسول نرم روغن گل مغربی 500 م گ شوتس ویتال 30 عددی - دانا
کپسول نرم سلنیوم پلاس 60 عددی - دانا
کپسول نرم سلنیوم پلاس 60 عددی - دانا
کپسول نرم سلنیوم پلاس 60 عددی - دانا
کپسول نرم سی ال آ 1000 م گ 50 عددی - دانا
کپسول نرم سی ال آ 1000 م گ 50 عددی - دانا
کپسول نرم سی ال آ 1000 م گ 50 عددی - دانا
کپسول نرم سیتریزین کلراید 10 ( آلراژل) 90 عددی - دانا
کپسول نرم فارماژلیتان 30 عددی - دانا
کپسول نرم فارماژلیتان 30 عددی - دانا
کپسول نرم فارماژلیتان 30 عددی - دانا
کپسول نرم فارماژلیتان کودکان و نوجوانان 30 عددی - دانا
کپسول نرم فارماژلیتان کودکان و نوجوانان 30 عددی - دانا
کپسول نرم فارماژلیتان کودکان و نوجوانان 30 عددی - دانا
کپسول نرم ملاتونین 5 م گ ترید فورما 30 عددی - دانا
کپسول نرم ملاتونین 5 م گ ترید فورما 30 عددی - دانا
کپسول نرم ملاتونین 5 م گ ترید فورما 30 عددی - دانا
کپسول نرم مولتی سانیتوژل پلاس زینک 40 عددی - دانا
کپسول نرم مولتی ویتامین بانوان 30 عددی - دانا
کپسول نرم مولتی ویتامین بانوان 30 عددی - دانا
کپسول نرم مولتی ویتامین بانوان 30 عددی - دانا
کپسول نرم مولتی ویتامین دیابتیک 30 عددی - دانا
کپسول نرم مولتی ویتامین دیابتیک 30 عددی - دانا
کپسول نرم مولتی ویتامین دیابتیک 30 عددی - دانا
کپسول نرم ناپروکسن (پروکساژل 200 م گ) 40 عددی - دانا
کپسول نرم ناپروکسن (پروکساژل 200 م گ) 40 عددی - دانا
کپسول نرم ناپروکسن (پروکساژل 200 م گ) 40 عددی - دانا
کپسول نرم نوروبیوژل 40 عددی - دانا
کپسول نرم نوروبیوژل 40 عددی - دانا
کپسول نرم نوروبیوژل 40 عددی - دانا
کپسول نرم نوروبیوژل فورت 40 عددی - دانا
کپسول نرم نوروبیوژل فورت 40 عددی - دانا
کپسول نرم نوروبیوژل فورت 40 عددی - دانا
کپسول نرم نیتروژل4. (نیتروگلیسیرین) 50 عددی - دانا
کپسول نرم نیفی ژل(نیفدیپین) 100 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین E100 IU+D400 IU 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین E100 IU+D400 IU 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین E100 IU+D400 IU 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین E200 IU+D600 IU 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین E200 IU+D600 IU 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین E200 IU+D600 IU 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین E400 IU+D1000 IU 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین E400 IU+D1000 IU 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین E400 IU+D1000 IU 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین ب 12 1000 میکروگرم 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین ب 12 1000 میکروگرم 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین ب 12 1000 میکروگرم 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین د3 4000 واحد شوتس ویتال 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین د3 1000 واحد ترید فورما 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین د3 1000 واحد ترید فورما 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین د4000 واحد (دی ویژل 4000 واحد) 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین د4000 واحد (دی ویژل 4000 واحد) 60 عددی - دانا
کپسول نرم ویتامین د4000 واحد (دی ویژل 4000 واحد) 60 عددی - دانا
کپسول نرم پروستا هلث(روغن تخم کدو) 360م گ 60 عددی - دانا
کپسول نرم پروستا هلث(روغن تخم کدو) 360م گ 60 عددی - دانا
کپسول نرم پروستا هلث(روغن تخم کدو) 360م گ 60 عددی - دانا
کپسول نرم ژلاکس 1000 م گ(روغن گرچک) 50 عددی - دانا
کپسول نرم ژلاکس 1000 م گ(روغن گرچک) 50 عددی - دانا
کپسول نرم ژلاکس 1000 م گ(روغن گرچک) 50 عددی - دانا
کپسول نرم ژلوفن 400 م گ(ایبوپروفن) 50 عددی - دانا
کپسول نرم ژلوفن 400 م گ(ایبوپروفن) 50 عددی - دانا
کپسول نرم ژلوفن 400 م گ(ایبوپروفن) 50 عددی - دانا
کپسول نرم ژلوکاف 15 م گ(دکسترومتورفان 15 م گ) 30 عددی - دانا
کپسول نرم ژلوکاف 15 م گ(دکسترومتورفان 15 م گ) 30 عددی - دانا
کپسول نرم ژلوکاف 15 م گ(دکسترومتورفان 15 م گ) 30 عددی - دانا
کپسول نرم کاد ویژل 100 م گ (روغن کبد ماهی) 100 عددی - دانا
کپسول نرم کاد ویژل 1000 م گ (روغن کبد ماهی) 50 عددی - دانا
کپسول نرم کاد ویژل 1000 م گ (روغن کبد ماهی) 50 عددی - دانا
کپسول نرم کاد ویژل 1000 م گ (روغن کبد ماهی) 50 عددی - دانا
کپسول نرم کلد ژل(سرماخوردگی بزرگسالان ) 20 عددی - دانا
کپسول نرم کلد ژل(سرماخوردگی بزرگسالان ) 20 عددی - دانا
کپسول نرم کلد ژل(سرماخوردگی بزرگسالان ) 20 عددی - دانا
کپسول نرم کو کیوتن 100 م گ 50 عددی - دانا
کپسول نرم کو کیوتن 100 م گ 50 عددی - دانا
کپسول نرم کو کیوتن 100 م گ 50 عددی - دانا
کپسول نرم گروث ژل(مکمل تقویت و رشد استخوان کودکان و نوجوانان) 60 عددی - دانا
کپسول نرم گروث ژل(مکمل تقویت و رشد استخوان کودکان و نوجوانان) 60 عددی - دانا
کپسول نرم گروث ژل(مکمل تقویت و رشد استخوان کودکان و نوجوانان) 60 عددی - دانا