تامین کنندگان

شرکت : کاسپین تامین


محصولات
آمپول آتروپین سولفات 0.5 گرم/1م ل ( دیکاترو )10 ع کاسپین
آمپول آتروپین سولفات 0.5 گرم/1م ل ( دیکاترو )10 ع کاسپین
آمپول آتروپین سولفات 0.5 گرم/1م ل ( دیکاترو )10 ع کاسپین
آمپول آمینوفیلین 250م گ/10م ل ( آمینودیک ) 5 ع کاسپین
آمپول آمیکاسین سولفات 500م گ/2م ل ( ایپاسین ) 10ع کاسپین
آمپول آمیکاسین سولفات 500م گ/2م ل ( ایپاسین ) 10ع کاسپین
آمپول آمیکاسین سولفات 500م گ/2م ل ( ایپاسین ) 10ع کاسپین
آمپول استامینوفن 1 گ/6.7 م ل ( استاجکت ) 5 ع کاسپین
آمپول استامینوفن 1 گ/6.7 م ل ( استاجکت ) 5 ع کاسپین
آمپول استامینوفن 1 گ/6.7 م ل ( استاجکت ) 5 ع کاسپین
آمپول اندانسترون اچ سی ال 4م گ/2م ل 10ع کاسپین
آمپول اندانسترون اچ سی ال 4م گ/2م ل 10ع کاسپین
آمپول اندانسترون اچ سی ال 4م گ/2م ل 10ع کاسپین
آمپول بتامتازون 4م گ/1م ل ( بتازون ) 10ع کاسپین
آمپول بتامتازون 4م گ/1م ل ( بتازون ) 10ع کاسپین
آمپول بتامتازون 4م گ/1م ل ( بتازون ) 10ع کاسپین
آمپول بتامتازون ال آ ( بتازون ال آ ) 10ع کاسپین
آمپول بتامتازون ال آ ( بتازون ال آ ) 10ع کاسپین
آمپول بتامتازون ال آ ( بتازون ال آ ) 10ع کاسپین
آمپول بی پریدین 5 م گ 1م ل ( آکینیدیک ) 10ع کاسپین
آمپول ترانگزامیک اسید 500م گ/5م ل ( ترانگزیپ ) 5 ع کاسپین
آمپول ترانگزامیک اسید 500م گ/5م ل ( ترانگزیپ ) 5 ع کاسپین
آمپول ترانگزامیک اسید 500م گ/5م ل ( ترانگزیپ ) 5 ع کاسپین
آمپول تری فلوپرازین 1م گ/1م ل ( تری فلوزیک ) 10 ع کاسپین
آمپول تستوسترون 100م گ/1م ل ( آندرون ) 10 ع کاسپین
آمپول تستوسترون 250م گ/1م ل ( آندرون )10ع کاسپین
آمپول تستوسترون 250م گ/1م ل ( آندرون )10ع کاسپین
آمپول تستوسترون 250م گ/1م ل ( آندرون )10ع کاسپین
آمپول جنتاماسین 40م گ/1م ل ( جنتادیک )10ع کاسپین
آمپول جنتامایسین 20م گ/2م ل ( جنتادیک ) 10ع کاسپین
آمپول جنتامایسین 80م گ/2م ل ( جنتادیک ) 10ع کاسپین
آمپول جنتامایسین 80م گ/2م ل ( جنتادیک ) 10ع کاسپین
آمپول جنتامایسین 80م گ/2م ل ( جنتادیک ) 10ع کاسپین
آمپول دوپامین 200م گ/5م گ ( دپادیک ) 5 ع کاسپین
آمپول دوپامین 200م گ/5م گ ( دپادیک ) 5 ع کاسپین
آمپول دوپامین 200م گ/5م گ ( دپادیک ) 5 ع کاسپین
آمپول دگزامتازون 8م گ/2م ل (دگزادیک) 10ع کاسپن
آمپول دیازپام 10م گ/2م ل ( زپادیک ) 10ع کاسپین
آمپول دیازپام 10م گ/2م ل ( زپادیک ) 10ع کاسپین
آمپول دیازپام 10م گ/2م ل ( زپادیک ) 10ع کاسپین
آمپول دیسیکلومین 20م گ/2م ل ( ایپیکلومین ) 10ع کاسپین
آمپول دیسیکلومین 20م گ/2م ل ( ایپیکلومین ) 10ع کاسپین
آمپول دیسیکلومین 20م گ/2م ل ( ایپیکلومین ) 10ع کاسپین
آمپول سیتی کولین سدیم 250م گ/2م ل 10ع کاسپین
آمپول سیتی کولین سدیم 250م گ/2م ل 10ع کاسپین
آمپول سیتی کولین سدیم 250م گ/2م ل 10ع کاسپین
آمپول فنی تویین سدیم 250م گ/5م ل ( هیدانتیک ) 5 ع کاسپین
آمپول فنی تویین سدیم 250م گ/5م ل ( هیدانتیک ) 5 ع کاسپین
آمپول فنی تویین سدیم 250م گ/5م ل ( هیدانتیک ) 5 ع کاسپین
آمپول فوروزماید 20م گ/2م ل ( رزماید ) 10ع کاسپین
آمپول فوروزماید 20م گ/2م ل ( رزماید ) 10ع کاسپین
آمپول فوروزماید 20م گ/2م ل ( رزماید ) 10ع کاسپین
آمپول لیدوکایین 2% 100م گ/5م ل ( لیگنودیک ) 5 ع کاسپین
آمپول لیدوکایین 2% 100م گ/5م ل ( لیگنودیک ) 5 ع کاسپین
آمپول لیدوکایین 2% 100م گ/5م ل ( لیگنودیک ) 5 ع کاسپین
آمپول متوکاربامول 1000م گ ( ریلکسیمول ) 5 ع کاسپین
آمپول متوکاربامول 1000م گ ( ریلکسیمول ) 5 ع کاسپین
آمپول متوکاربامول 1000م گ ( ریلکسیمول ) 5 ع کاسپین
آمپول متوکلوپرامید 10م گ/2م ل ( پلادیک ) 10 ع کاسپین
آمپول متوکلوپرامید 10م گ/2م ل ( پلادیک ) 10 ع کاسپین
آمپول متوکلوپرامید 10م گ/2م ل ( پلادیک ) 10 ع کاسپین
آمپول متیل پردنیزولون استات 40 م گ / 1 م ل 1 ع کاسپین
آمپول متیل پردنیزولون استات 40 م گ / 1 م ل 1 ع کاسپین
آمپول متیل پردنیزولون استات 40 م گ / 1 م ل 1 ع کاسپین
آمپول متیل پردنیزولون استات 40م گ/1م ل 10ع کاسپین
آمپول نئوستیگمین 0.5م گ/1م ل ( ایپوستیگمین )10 ع کاسپین
آمپول نئوستیگمین 0.5م گ/1م ل ( ایپوستیگمین )10 ع کاسپین
آمپول نئوستیگمین 0.5م گ/1م ل ( ایپوستیگمین )10 ع کاسپین
آمپول نئوستیگمین 2.5م گ/1م ل ( ایپوستیگمین )10 ع کاسپین
آمپول نئوستیگمین 2.5م گ/1م ل ( ایپوستیگمین )10 ع کاسپین
آمپول نالوکسون اچ سی ال 0.4م گ/1م ل 10ع کاسپین
آمپول ناندرولون دکانوات 25م گ/1م ل ( ناندرودک ) 10ع کاسپین
آمپول نیتروگلیسیرین 10م گ/2م ل ( نیترال ) 10ع کاسپین
آمپول نیتروگلیسیرین 10م گ/2م ل ( نیترال ) 10ع کاسپین
آمپول نیتروگلیسیرین 10م گ/2م ل ( نیترال ) 10ع کاسپین
آمپول نیتروگلیسیرین 5م گ/5م ل ( نیترال ) 5ع کاسپین
آمپول نیتروگلیسیرین 5م گ/5م ل ( نیترال ) 5ع کاسپین
آمپول نیتروگلیسیرین 5م گ/5م ل ( نیترال ) 5ع کاسپین
آمپول هالوپریدول 5م گ/1م ل ( هالودیک ) 5 ع کاسپین
آمپول هپارین 5000 واحد 10ع کاسپین
آمپول هپارین 5000 واحد 10ع کاسپین
آمپول هپارین 5000 واحد 10ع کاسپین
آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 20م گ/1م ل ( هیوسیدیک ) 10ع کاسپین
آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 20م گ/1م ل ( هیوسیدیک ) 10ع کاسپین
آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 20م گ/1م ل ( هیوسیدیک ) 10ع کاسپین
آمپول ویتامین ای 10 ع کاسپین تامین
آمپول ویتامین ای 10 ع کاسپین تامین
آمپول ویتامین ب 1 + ب 6 +ب 12 ( نورورتامین ) 20 ع کاسپین
آمپول ویتامین ب 1 + ب 6 +ب 12 ( نورورتامین ) 20 ع کاسپین
آمپول ویتامین ب 1 + ب 6 +ب 12 ( نورورتامین ) 20 ع کاسپین
آمپول ویتامین ب کمپلکس 2م ل ( بویکام ) 10 ع کاسپین
آمپول ویتامین ب کمپلکس 2م ل ( بویکام ) 10 ع کاسپین
آمپول ویتامین ب کمپلکس 2م ل ( بویکام ) 10 ع کاسپین
آمپول ویتامین ب کمپلکس 2م ل ( بویکوم ) 100ع کاسپین
آمپول ویتامین ب کمپلکس 2م ل ( بویکوم ) 100ع کاسپین
آمپول ویتامین ب کمپلکس 2م ل ( بویکوم ) 100ع کاسپین
آمپول ویتامین ب12 1000میکرو گرم/ م ل ( ویبالمین ) 10ع کاسپین
آمپول ویتامین ب12 1000میکرو گرم/ م ل ( ویبالمین ) 10ع کاسپین
آمپول ویتامین ب12 1000میکرو گرم/ م ل ( ویبالمین ) 10ع کاسپین
آمپول ویتامین ب6 100م گ/2 م ل ( ویبسیکس 100 ) 10ع کاسپین
آمپول ویتامین ب6 300م گ/3 م ل ( ویبسیکس 300 ) 5 ع کاسپین
آمپول ویتامین ب6 300م گ/3 م ل ( ویبسیکس 300 ) 5 ع کاسپین
آمپول ویتامین ب6 300م گ/3 م ل ( ویبسیکس 300 ) 5 ع کاسپین
آمپول ویتامین د3 300000واحد ( دی تری کل ) 10 ع کاسپین
آمپول ویتامین د3 300000واحد ( دی تری کل ) 10 ع کاسپین
آمپول ویتامین د3 300000واحد ( دی تری کل ) 10 ع کاسپین
آمپول ویتامین کا 1 10م گ / م ل ( ویکادیک ) 10ع کاسپین
آمپول پتیدین 50م گ 10ع کاسپین
آمپول پرومتازین 50م گ/2م ل ( پرومدیک ) 10ع کاسپین
آمپول پرومتازین 50م گ/2م ل ( پرومدیک ) 10ع کاسپین
آمپول پرومتازین 50م گ/2م ل ( پرومدیک ) 10ع کاسپین
آمپول پیروکسیکام 20م گ/1م ل ( روکامیکس ) 10ع کاسپین
آمپول کتورولاک 30 م گ 10ع کاسپین
آمپول کتورولاک 30 م گ 10ع کاسپین
آمپول کتورولاک 30 م گ 10ع کاسپین
آمپول کلرفنیرامین 10م گ/1م ل ( هیستادیک ) 10ع کاسپین
آمپول کلرفنیرامین 10م گ/1م ل ( هیستادیک ) 10ع کاسپین
آمپول کلرفنیرامین 10م گ/1م ل ( هیستادیک ) 10ع کاسپین
آمپول کلیندامایسین 300م گ/2م ل ( دالادیک ) 10ع کاسپین
آمپول کلیندامایسین 300م گ/2م ل ( دالادیک ) 10ع کاسپین
آمپول کلیندامایسین 300م گ/2م ل ( دالادیک ) 10ع کاسپین
آمپول کوتریموکسازول 400/80م گ ( کوتریم ) 5 ع کاسپین
آمپول کوتریموکسازول 400/80م گ ( کوتریم ) 5 ع کاسپین
آمپول کوتریموکسازول 400/80م گ ( کوتریم ) 5 ع کاسپین
آمپول گرانیسترون 3م گ/3م ل ( گرانیک ) 5 ع کاسپین
آمپول گرانیسترون 3م گ/3م ل ( گرانیک ) 5 ع کاسپین
آمپول گرانیسترون 3م گ/3م ل ( گرانیک ) 5 ع کاسپین
امپول دیکلوفناک 75م گ/3م ل ( لوفدیک ) 5 ع کاسپین
امپول دیکلوفناک 75م گ/3م ل ( لوفدیک ) 5 ع کاسپین
امپول دیکلوفناک 75م گ/3م ل ( لوفدیک ) 5 ع کاسپین
سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 4000 واحد 2 ع کاسپین
سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 4000 واحد 2 ع کاسپین
سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 4000 واحد 2 ع کاسپین
شربت ستیریزین 5 م گ/5 م ل ،60 م ل OTC کاسپین
شیاف آنتی هموروئید ( ایپروئید ) 10ع OTC کاسپین
شیاف آنتی هموروئید ( ایپروئید ) 10ع OTC کاسپین
شیاف آنتی هموروئید ( ایپروئید ) 10ع OTC کاسپین
شیاف استامینوفن 125 اطفال 10 ع کاسپین تامین
شیاف استامینوفن 125 اطفال 10 ع کاسپین تامین
شیاف ایندومتاسین 100م گ ( ایندیک ) 10ع کاسپین
شیاف ایندومتاسین 50 م گ ( ایندیک ) 10ع کاسپین
شیاف دیکلوفناک 100م گ ( لوفدیک ) 10ع کاسپین
شیاف دیکلوفناک 100م گ ( لوفدیک ) 10ع کاسپین
شیاف دیکلوفناک 100م گ ( لوفدیک ) 10ع کاسپین
شیاف دیکلوفناک 50 م گ ( لوفدیک ) 5 ع کاسپین
شیاف دیکلوفناک 50 م گ ( لوفدیک ) 5 ع کاسپین
شیاف پروژسترون 400م گ 10ع کاسپین
شیاف پروژسترون 400م گ 10ع کاسپین
شیاف پروژسترون 400م گ 10ع کاسپین
پماد آنتی هموروئید 15گ ( ایپروئید ) OTC کاسپین
پماد آنتی هموروئید 15گ ( ایپروئید ) OTC کاسپین
پماد آنتی هموروئید 15گ ( ایپروئید ) OTC کاسپین
پماد زینک اکساید 25% ( ایپوزینک ) OTC کاسپین
پماد زینک اکساید 25% ( ایپوزینک ) OTC کاسپین
پماد زینک اکساید 25% ( ایپوزینک ) OTC کاسپین
پماد متیل سالیسیلات (متدیک) OTC کاسپین
پماد متیل سالیسیلات (متدیک) OTC کاسپین
پماد متیل سالیسیلات (متدیک) OTC کاسپین
پماد موپیروسین 2% ( موپیکا ) کاسپین
ژل موضعی آداپالن 0.1% ( آکنوپال ) 30 گ OTC کاسپین
ژل موضعی پیروکسیکام 0.5% ( روکامیکس ) OTC کاسپین
ژل موضعی پیروکسیکام 0.5% ( روکامیکس ) OTC کاسپین
ژل موضعی پیروکسیکام 0.5% ( روکامیکس ) OTC کاسپین
کرم موضعی دکسپانتنول 5 % ( ایپانتن) OTC کاسپین
کرم موضعی کلوتریمازول 1%+بتامتازون 0.05% 15 گ کاسپین