تامین کنندگان

شرکت : دارو سازی کوثر


محصولات
سافت ژل سی ال ای قوطی 90 ع کوثر
سافت ژل سی ال ای قوطی 90 ع کوثر
سافت ژل سی ال ای قوطی 90 ع کوثر
سوسپانسیون آموکسی سیلین 125 م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون آموکسی سیلین 125 م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون آموکسی سیلین 125 م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون ایراموکس بی دی 200 م گ 70م ل - کوثر
سوسپانسیون ایراموکس بی دی 200 م گ 70م ل - کوثر
سوسپانسیون ایراموکس بی دی 200 م گ 70م ل - کوثر
سوسپانسیون ایراموکس بی دی 400 م گ 70م ل - کوثر
سوسپانسیون ایراموکس بی دی 400 م گ 70م ل - کوثر
سوسپانسیون ایراموکس بی دی 400 م گ 70م ل - کوثر
سوسپانسیون سفالکسین 125م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون سفالکسین 125م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون سفالکسین 125م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون سفالکسین 250م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون سفالکسین 250م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون سفالکسین 250م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون سفیکسیم 100/100م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون سفیکسیم 100/100م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون سفیکسیم 100/100م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون سفیکسیم 100/50م گ 70م ل - کوثر
سوسپانسیون سفیکسیم 100/50م گ 70م ل - کوثر
سوسپانسیون سفیکسیم 100/50م گ 70م ل - کوثر
سوسپانسیون سفیکسیم 200/50م گ 70م ل - کوثر
سوسپانسیون کلاویسیلین 228م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کلاویسیلین 228م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کلاویسیلین 228م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کلاویسیلین 457م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کلاویسیلین 457م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کلاویسیلین 457م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کلاویسیلین 643م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کلاویسیلین 643م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کلاویسیلین 643م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کو آموکسی کلاو 156 م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کو آموکسی کلاو 156 م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کو آموکسی کلاو 156 م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کو آموکسی کلاو 312 م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کو آموکسی کلاو 312 م گ 100م ل - کوثر
سوسپانسیون کو آموکسی کلاو 312 م گ 100م ل - کوثر
شربت تالفکتور 240 م ل ( توت فرنگی) 1 ع کوثر
شربت تالفکتور 240 م ل ( توت فرنگی) 1 ع کوثر
شربت تالفکتور 240 م ل ( توت فرنگی) 1 ع کوثر
قرص آزیترومایسین 250م گ 6ع - کوثر
قرص آزیترومایسین 250م گ 6ع - کوثر
قرص آزیترومایسین 250م گ 6ع - کوثر
قرص آزیترومایسین 500م گ 6ع - کوثر
قرص آزیترومایسین 500م گ 6ع - کوثر
قرص آزیترومایسین 500م گ 6ع - کوثر
قرص رزوواستاتین 10م گ 30ع - کوثر
قرص رزوواستاتین 10م گ 30ع - کوثر
قرص رزوواستاتین 10م گ 30ع - کوثر
قرص رزوواستاتین 20م گ 30ع - کوثر
قرص رزوواستاتین 20م گ 30ع - کوثر
قرص رزوواستاتین 20م گ 30ع - کوثر
قرص سفیکسیم 200م گ 10ع - کوثر
قرص سفیکسیم 200م گ 10ع - کوثر
قرص سفیکسیم 200م گ 10ع - کوثر
قرص سفیکسیم 400م گ 10ع - کوثر
قرص سفیکسیم 400م گ 10ع - کوثر
قرص سفیکسیم 400م گ 10ع - کوثر
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ 20 ع کوثر
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ 20 ع کوثر
قرص لودوپا بنسرازید 100/25م گ 30ع - کوثر
قرص لودوپا بنسرازید 100/25م گ 30ع - کوثر
قرص لودوپا بنسرازید 100/25م گ 30ع - کوثر
قرص لودوپا بنسرازید 200/50م گ 30ع - کوثر
قرص لوودوپا بنسرازید 125 م گ 100 ع کوثر
قرص لوودوپا بنسرازید 125 م گ 100 ع کوثر
قرص لوودوپا بنسرازید 250م گ 100 ع کوثر
قرص لوودوپا بنسرازید 250م گ 100 ع کوثر
قرص مترونیدازول 500م گ 20ع - کوثر
قرص مترونیدازول 500م گ 20ع - کوثر
قرص مترونیدازول 500م گ 20ع - کوثر
قرص مزالازین 500م گ 30ع - کوثر
قرص مزالازین 500م گ 30ع - کوثر
قرص منیزیم + ب6 60 ع کوثر
قرص منیزیم + ب6 60 ع کوثر
قرص منیزیم + ب6 60 ع کوثر
قرص ویتامین د3 90 ع قوطی کوثر
قرص ویتامین د3 90 ع قوطی کوثر
قرص ویتامین د3 90 ع قوطی کوثر
قرص پنتوپرازول 20م گ 30ع - کوثر
قرص پنتوپرازول 20م گ 30ع - کوثر
قرص پنتوپرازول 20م گ 30ع - کوثر
قرص پنتوپرازول 40م گ 30ع - کوثر
قرص پنتوپرازول 40م گ 30ع - کوثر
قرص پنتوپرازول 40م گ 30ع - کوثر
قرص پنی سیلین وی 500م گ 100ع - کوثر
قرص پنی سیلین وی 500م گ 100ع - کوثر
قرص پنی سیلین وی 500م گ 100ع - کوثر
قرص کو آموکسی کلاو 375م گ 20ع - کوثر
قرص کو آموکسی کلاو 375م گ 20ع - کوثر
قرص کو آموکسی کلاو 375م گ 20ع - کوثر
قرص کو آموکسی کلاو 625م گ 20ع - کوثر
قرص کو آموکسی کلاو 625م گ 20ع - کوثر
قرص کو آموکسی کلاو 625م گ 20ع - کوثر
کپسول آزیترومایسین 250 م گ 6ع - کوثر
کپسول آزیترومایسین 250 م گ 6ع - کوثر
کپسول آزیترومایسین 250 م گ 6ع - کوثر
کپسول آزیترومایسین 500 م گ 6ع - کوثر
کپسول آزیترومایسین 500 م گ 6ع - کوثر
کپسول آزیترومایسین 500 م گ 6ع - کوثر
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ 100ع - کوثر
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ 100ع - کوثر
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ 100ع - کوثر
کپسول بی سی ای ای آمینه شاخه دار قوطی 120 ع کوثر
کپسول سفالکسین 500 م گ 100ع - کوثر
کپسول سفالکسین 500 م گ 100ع - کوثر
کپسول سفالکسین 500 م گ 100ع - کوثر
کپسول فولینیک اسید 60 ع قوطی کوثر
کپسول فولینیک اسید 60 ع قوطی کوثر
کپسول فولینیک اسید 60 ع قوطی کوثر
کپسول هپاشیلد 30 ع کوثر
کپسول هپاشیلد 30 ع کوثر
کپسول هپاشیلد 30 ع کوثر
کپسول ویتالیژن 30 ع کوثر
کپسول ویتالیژن 30 ع کوثر
کپسول ویتالیژن 30 ع کوثر