تامین کنندگان

شرکت : لابراتورهای دنیای بهداشت


محصولات
اسپری پمپی نازال سدیم کلراید 0.65% (دی بی سالین) 20م ل جدید- دنیای بهداشت
اسپری بهدوکائین 10% (لیدوکائین) 50م ل - دنیای بهداشت
اسپری بهدوکائین 10% (لیدوکائین) 50م ل - دنیای بهداشت
اسپری بهدوکائین 10% (لیدوکائین) 50م ل - دنیای بهداشت
اسپری بینی بودزوناید 12م ل - دنیای بهداشت
اسپری بینی بکلومتازون 0.05% (دی بی نازال کورت) 20م ل - دنیای بهداشت
اسپری بینی بکلومتازون 0.05% (دی بی نازال کورت) 20م ل - دنیای بهداشت
اسپری بینی بکلومتازون 0.05% (دی بی نازال کورت) 20م ل - دنیای بهداشت
اسپری بینی فلوتیکازون 0.05% فلوتیکومکس) 20م ل - دنیای بهداشت
اسپری بینی مومتازون 0.5% (مومتومکس) 20م ل - دنیای بهداشت
اسپری بینی کرومولین سدیم 2% (کرومونیز) 13م ل - دنیای بهداشت
اسپری لیدوکایین تاخیری 50م ل - دنیای بهداشت
اسپری پمپی نازال اکسی متازولین 0.05% (کونژستاپ)جدید 20م ل - دنیای بهداشت
دهانشویه کلرهگزیدین 0.12% بدون الکل (هگزوداین)- 250 م ل - دنیای بهداشت
دهانشویه کلرهگزیدین 0.12% بدون الکل (هگزوداین)- 250 م ل - دنیای بهداشت
دهانشویه کلرهگزیدین 0.12% بدون الکل (هگزوداین)- 250 م ل - دنیای بهداشت
دهانشویه کلرهگزیدین 0.2% بدون الکل (هگزوداین)- 250 م ل - دنیای بهداشت
دهانشویه کلرهگزیدین 0.2% بدون الکل (هگزوداین)- 250 م ل - دنیای بهداشت
دهانشویه کلرهگزیدین 0.2% بدون الکل (هگزوداین)- 250 م ل - دنیای بهداشت
سوسپانسیون استامینوفن (پدیامکس) 120م ل - دنیای بهداشت
شامپو سلنیوم سولفاید 1% 150م ل - دنیای بهداشت
شامپو سلنیوم سولفاید 1% 150م ل - دنیای بهداشت
شامپو سلنیوم سولفاید 1% 150م ل - دنیای بهداشت
شامپو سلنیوم سولفاید 2.5% 150م ل - دنیای بهداشت
شامپو کتوکونازول (کوتازول) 100م ل - دنیای بهداشت
شربت اندانسترون 60م ل - دنیای بهداشت
شربت اندانسترون 60م ل - دنیای بهداشت
شربت اندانسترون 60م ل - دنیای بهداشت
شربت برم هگزین 60م ل - دنیای بهداشت
شربت ستیریزین 120م ل - دنیای بهداشت
شربت ستیریزین 120م ل - دنیای بهداشت
شربت ستیریزین 120م ل - دنیای بهداشت
شربت مسترزینک 10م گ 120م ل - دنیای بهداشت
شربت مسترزینک 10م گ 120م ل - دنیای بهداشت
شربت مسترزینک 10م گ 120م ل - دنیای بهداشت
شربت مسترزینک 5م گ 120م ل - دنیای بهداشت
شربت کتوتیفن (کوتامکس) 120م ل - دنیای بهداشت
شربت کتوتیفن (کوتامکس) 120م ل - دنیای بهداشت
شربت کتوتیفن (کوتامکس) 120م ل - دنیای بهداشت
قطره سوسپانسیون استامینوفن(پدیامکس) 15م ل - دنیای بهداشت