تامین کنندگان

شرکت : شهردارو


محصولات
دهانشویه کلرهگزیدین (هگزومکس)0.2% 250 م ل با طعم نعنا شهردارو
دهانشویه کلرهگزیدین (هگزومکس)0.2% 250 م ل با طعم نعنا شهردارو
دهانشویه کلرهگزیدین 0.2درصد - شهردارو
دهانشویه کلرهگزیدین 0.2درصد - شهردارو
دهانشویه کلرهگزیدین 0.2درصد - شهردارو
سوسپانسیون ایبوبروفن 120م ل - شهردارو
شامپو سلنیوم 1% 150 م ل - شهر دارو
شامپو سلنیوم 1% 150 م ل - شهر دارو
شامپو سلنیوم 1% 150 م ل - شهر دارو
شامپو سلنیوم سولفاید 2/5 % 1ع - شهردارو
شامپو سلنیوم سولفاید 2/5 % 1ع - شهردارو
شامپو سلنیوم سولفاید 2/5 % 1ع - شهردارو
شامپو کتوکونازول 2درصد - شهردارو
شامپو کتوکونازول 2درصد - شهردارو
شامپو کتوکونازول 2درصد - شهردارو
شربت ب کمپلکس - شهردارو
شربت ب کمپلکس - شهردارو
شربت ب کمپلکس - شهردارو
شربت دیفن هیدرامین ساده (بدون جعبه) 60 م ل- شهردارو
شربت دیفن هیدرامین ساده (بدون جعبه) 60 م ل- شهردارو
شربت دیفن هیدرامین ساده (بدون جعبه) 60 م ل- شهردارو
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل - شهردار
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل - شهردار
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل - شهردار
شربت سرماخوردگی کودکان (بدون جعبه) - شهردارو
شربت سرماخوردگی کودکان (بدون جعبه) - شهردارو
شربت سرماخوردگی کودکان (بدون جعبه) - شهردارو
شربت فروس سولفات - شهردارو
شربت فروس سولفات - شهردارو
شربت فروس سولفات - شهردارو
شربت فلوکستین - شهردارو
شربت فلوکستین - شهردارو
شربت فلوکستین - شهردارو
شربت مولتی ویتامین - شهردارو
شربت مولتی ویتامین - شهردارو
شربت مولتی ویتامین - شهردارو
شربت گایافنزین 60 م ل (موتیسین) - شهردارو
شربت گایافنزین 60 م ل (موتیسین) - شهردارو
شربت گایافنزین 60 م ل (موتیسین) - شهردارو
قرص آ.اس.آ 80م گ (آسپریمکس) 100ع - شهردارو
قرص آ.اس.آ 80م گ (آسپریمکس) 100ع - شهردارو
قرص آ.اس.آ 80م گ (آسپریمکس) 100ع - شهردارو
قرص آمیودارون 200م گ (آمیوفارم) 100ع - شهردارو
قرص آمیودارون 200م گ (آمیوفارم) 100ع - شهردارو
قرص آمیودارون 200م گ (آمیوفارم) 100ع - شهردارو
قرص آنتی هیستامین 100ع - شهردارو
قرص آنتی هیستامین 100ع - شهردارو
قرص آنتی هیستامین 100ع - شهردارو
قرص آهن+ فولیک اسید (ففومکس) 100ع - شهردارو
قرص آهن+ فولیک اسید (ففومکس) 100ع - شهردارو
قرص آهن+ فولیک اسید (ففومکس) 100ع - شهردارو
قرص استامینوفن 500م گ 100ع - شهردارو
قرص استامینوفن 500م گ 100ع - شهردارو
قرص استامینوفن 500م گ 100ع - شهردارو
قرص استامینوفن کدئین20/300م گ 100ع - شهردارو
قرص استامینوفن کدئین20/300م گ 100ع - شهردارو
قرص استامینوفن کدئین20/300م گ 100ع - شهردارو
قرص اسیدفولیک 100ع - شهردارو
قرص اسیدفولیک 100ع - شهردارو
قرص اسیدفولیک 100ع - شهردارو
قرص ال کارنیتین (کارنیمکس)250م گ 100ع
قرص ال کارنیتین (کارنیمکس)250م گ 100ع
قرص ال کارنیتین (کارنیمکس)250م گ 100ع
قرص اندانسترون 4م گ (اندانمکس) 30ع - شهردارو
قرص اندانسترون 4م گ (اندانمکس) 30ع - شهردارو
قرص اندانسترون 4م گ (اندانمکس) 30ع - شهردارو
قرص ایبوپروفن 400م گ 100ع - شهردارو
قرص ایبوپروفن 400م گ 100ع - شهردارو
قرص ایبوپروفن 400م گ 100ع - شهردارو
قرص ب کمپلکس (مستر ب) 100ع - شهردارو
قرص ب کمپلکس (مستر ب) 100ع - شهردارو
قرص ب کمپلکس (مستر ب) 100ع - شهردارو
قرص بتاهیستین 8م گ 100ع - شهردارو
قرص بتاهیستین 8م گ 100ع - شهردارو
قرص بتاهیستین 8م گ 100ع - شهردارو
قرص بی پریدین 2م گ 100ع - شهردارو
قرص بی پریدین 2م گ 100ع - شهردارو
قرص بی پریدین 2م گ 100ع - شهردارو
قرص تری هگزیفنیدیل 2م گ 100ع - شهردارو
قرص تری هگزیفنیدیل 2م گ 100ع - شهردارو
قرص تری هگزیفنیدیل 2م گ 100ع - شهردارو
قرص جمی فلوکساسین 320م گ 5 ع - شهردارو
قرص جمی فلوکساسین 320م گ 5 ع - شهردارو
قرص جمی فلوکساسین 320م گ 5 ع - شهردارو
قرص دیکلوفناک 50م گ 100ع - شهردارو
قرص سوماتریپتان100م گ (میگرنت) 4ع - شهردارو
قرص سوماتریپتان100م گ (میگرنت) 4ع - شهردارو
قرص سوماتریپتان100م گ (میگرنت) 4ع - شهردارو
قرص سیلد نافیل 100م گ 4ع - شهردارو
قرص سیلد نافیل 100م گ 4ع - شهردارو
قرص سیلد نافیل 100م گ 4ع - شهردارو
قرص سیلدنافیل 100م گ 10ع - شهردارو
قرص سیمواستاتین 20م گ 30ع - شهردارو
قرص سیمواستاتین 20م گ 30ع - شهردارو
قرص سیمواستاتین 20م گ 30ع - شهردارو
قرص فروس سولفات 50 م گ (فروتب) 100ع - شهردارو
قرص فروس سولفات 50 م گ (فروتب) 100ع - شهردارو
قرص فروس سولفات 50 م گ (فروتب) 100ع - شهردارو
قرص فنازوپریدین 100م گ 100ع - شهردارو
قرص فنازوپریدین 100م گ 100ع - شهردارو
قرص فنازوپریدین 100م گ 100ع - شهردارو
قرص متفورمین 1000م گ 50ع - شهردارو
قرص متفورمین 1000م گ 50ع - شهردارو
قرص متفورمین 1000م گ 60ع - شهردارو
قرص متفورمین 1000م گ 60ع - شهردارو
قرص متفورمین 1000م گ 60ع - شهردارو
قرص متفورمین 500م گ 100ع - شهردارو
قرص ملوکسیکام 7/5م گ (ملوکسی مکس) 30ع - شهردارو
قرص ملوکسیکام 7/5م گ (ملوکسی مکس) 30ع - شهردارو
قرص ملوکسیکام 7/5م گ (ملوکسی مکس) 30ع - شهردارو
قرص مولتی ویتامین 100ع - شهردارو
قرص مولتی ویتامین 100ع - شهردارو
قرص مولتی ویتامین 100ع - شهردارو
قرص ویتامین ث 250م گ (طعم تمشک) 30ع - شهردارو
قرص ویتامین ث 250م گ (طعم تمشک) 30ع - شهردارو
قرص ویتامین ث 250م گ (طعم تمشک) 30ع - شهردارو
قرص ویتامین ث 250م گ جویدنی (طعم پرتقال) 30ع - شهردارو
قرص ویتامین ث 250م گ جویدنی (طعم پرتقال) 30ع - شهردارو
قرص ویتامین ث 250م گ جویدنی (طعم پرتقال) 30ع - شهردارو
قرص کابرگولین 0/5م گ 2ع - شهردارو
قرص کابرگولین 0/5م گ 2ع - شهردارو
قرص کابرگولین 0/5م گ 2ع - شهردارو
قرص کلومیپرامین 10م گ 100ع - شهردارو
قرص کلومیپرامین 10م گ 100ع - شهردارو
قرص کلومیپرامین 10م گ 100ع - شهردارو
قرص کلومیپرامین 25م گ 100ع - شهردارو
قرص کلومیپرامین 25م گ 100ع - شهردارو
قرص کلومیپرامین 25م گ 100ع - شهردارو
قرص کلومیپرامین 50م گ 100ع - شهردارو
قرص کلومیپرامین 50م گ 100ع - شهردارو
قرص کلومیپرامین 50م گ 100ع - شهردارو
قرص کوئتیاپین 100م گ (بیکوئل) 30ع - شهردارو
قرص کوئتیاپین 100م گ (بیکوئل) 30ع - شهردارو
قرص کوئتیاپین 100م گ (بیکوئل) 30ع - شهردارو
قرص کوئتیاپین 25م گ 30ع - شهردارو
قرص کوئتیاپین 25م گ 30ع - شهردارو
قرص کوئتیاپین 25م گ 30ع - شهردارو
قرص گلی بن کلامید 5م گ 100ع - شهردارو
قرص گلی بن کلامید 5م گ 100ع - شهردارو
قرص گلی بن کلامید 5م گ 100ع - شهردارو
قطره دایمیتکون - شهردارو
قطره دایمیتکون - شهردارو
قطره دایمیتکون - شهردارو
قطره استامینوفن - شهردارو
قطره استامینوفن - شهردارو
قطره استامینوفن - شهردارو
قطره فروس سولفات (فربولین)- شهردارو
قطره فروس سولفات (فربولین)- شهردارو
قطره فروس سولفات (فربولین)- شهردارو
قطره متوکلوپرامید اطفال - شهردارو
قطره متوکلوپرامید اطفال - شهردارو
قطره متوکلوپرامید اطفال - شهردارو
قطره مولتی ویتامین (مسترویت) - شهردارو
قطره ویتامین آ+د - شهردارو
قطره ویتامین آ+د - شهردارو
قطره ویتامین آ+د - شهردارو
کپسول امپرازول 20م گ (گاسترومکس)14ع - شهردارو
کپسول تئوفیلین 200م گ (تئومکس) 60ع - شهردارو
کپسول تئوفیلین 200م گ (تئومکس) 60ع - شهردارو
کپسول تئوفیلین 200م گ (تئومکس) 60ع - شهردارو
کپسول دیکلوفناک 100م گ (پین آف) 100ع - شهردارو
کپسول دیکلوفناک 100م گ (پین آف) 100ع - شهردارو
کپسول دیکلوفناک 100م گ (پین آف) 100ع - شهردارو
کپسول زالپلون ( سداپلون) 10م گ 30ع - شهردارو
کپسول زالپلون ( سداپلون) 10م گ 30ع - شهردارو
کپسول زالپلون ( سداپلون) 10م گ 30ع - شهردارو
کپسول سلکوکسیب 100م گ 60ع - شهردارو
کپسول سلکوکسیب 100م گ 60ع - شهردارو
کپسول سلکوکسیب 100م گ 60ع - شهردارو
کپسول فلوکستین 20م گ 100ع - شهردارو
کپسول فلوکستین 20م گ 100ع - شهردارو
کپسول فلوکستین 20م گ 100ع - شهردارو
کپسول فلوکستین10م گ 100ع - شهردارو
کپسول فلوکستین10م گ 100ع - شهردارو
کپسول فلوکستین10م گ 100ع - شهردارو
کپسول فنوفیبرات 200م گ 100ع - شهردارو
کپسول مولتی ویتامین مینرال (بلیستر) 100ع - شهردارو
کپسول مولتی ویتامین مینرال (بلیستر) 100ع - شهردارو
کپسول مولتی ویتامین مینرال (بلیستر) 100ع - شهردارو