تامین کنندگان

شرکت : داروسازی دانا


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
ويال آمپي ويل 1 گرم(آمپي سيلين)   20عدد ایران دانا
ويال آمپي ويل 500 ميلي گرم(آمپي سيلين)  20عدد ایران دانا
ويال آمپي ويل 250 ميلي گرم(آمپي سيلين)    20عدد ایران دانا
ويال آمپي سول  1.5 گرم  (آمپي سيلين /سولباكتام)    20عدد ایران دانا
ويال آمپي سول 3 گرم (آمپي سيلين /سولباكتام)   20عدد ایران دانا
ويال سفازولين 1 گرم    20عدد ایران دانا
ويال سفازولين 1 گرم ابرت   10عدد ایران دانا
ويال سفازولين 500 ميلي گرم    20عدد ایران دانا
ويال سفازولين 250 ميلي گرم    20عدد ایران دانا
ويال سفتريانا1 گرم (سفترياكسون 1 گرم)    20عدد ایران دانا
ويال  سفتريانا 500 ميليگرم (سفترياكسون 500 ميليگرم)     20عدد ایران دانا
ويال سفتريانا250 ميليگرم (سفترياكسون250 ميليگرم)     20عدد ایران دانا
ويال سفترياكسون 1 گرم ابرت    10عدد ایران دانا
 ويال سفترياكسون 500 ميليگرم ابرت     10عدد ایران دانا
ويال سفتي زوكسيم 1 گرم    20عدد ایران دانا
ويال سفتي زوكسيم 500 ميلي گرم     20عدد ایران دانا
ويال  كلوگزاسيلين 500 ميلي گرم     20عدد ایران دانا
ويال كلوگزاسيلين 250 ميلي گرم      20عدد ایران دانا
ويال سفوتاكسيم 1 گرم      20عدد ایران دانا
ويال سفوتاكسيم 500 ميلي  گرم      20عدد ایران دانا
ويال وانكوماکس 500 ميلي گرم(وانکومايسين)     20عدد ایران دانا
ويال وانكوماکس 1 گرم(وانکومايسين)     10عدد ایران دانا
ويال زاک زيديم  2 گرم(سفتازيديم)     20عدد ایران دانا
ويال زاک زيديم 1 گرم(سفتازيديم)      20عدد ایران دانا
ويال زاک زيديم  500 ميلي گرم(سفتازيديم)                                                 20عدد ایران دانا
ويال سپيماكس1000م گ(سفيپيم)  10عدد ایران دانا
ويال سپيماكس500 م گ(سفيپيم)  10عدد ایران دانا
ويال سپيماكس2000م گ(سفيپيم)  10عدد ایران دانا
ويال پيپراتاز2/25 م گ(پيپراسيلين تازوباکتام)  10عدد ایران دانا
ويال پيپراتاز3/375م گ(پيپراسيلين تازوباکتام)  10عدد ایران دانا
ويال پيپراتاز4/5م گ(پيپراسيلين تازوباکتام)  10عدد ایران دانا
ويال تري پن3-3-6(پني سيلين3-3-6)  20عدد ایران دانا
ويال بنزاپن 1200،000(پني سيلين ال آ)  20عدد ایران دانا
ويال پروکاپن 400،000(پني سيلين)  20عدد ایران دانا
ويال پروکاپن 800،000(پني سيلين)  20عدد ایران دانا
ويال سيلاويل 250(ايميپنم250 +سيلاستاتين250)  20عدد ایران دانا
ويال سيلاويل 500(ايميپنم500 +سيلاستاتين500)  10عدد ایران دانا
ويال سيلاويل 750(ايميپنم750 +سيلاستاتين750)  10عدد ایران دانا
ويال مروکسان 1 گرم (مروپنم)  10عدد ایران دانا
ويال مروکسان 500 ميليگرم (مروپنم)  10عدد ایران دانا
ويال مروپنم 1 گرم ابرت  10عدد ایران دانا
ويال مروپنم 500 م گ ابرت  10عدد ایران دانا
ويال پنتاپرازول 40 ميليگرم  10عدد ایران دانا
ويال دفروکسامين 500 م گ  10عدد ایران دانا
ويال هيدروکورتيزون 100 م گ  10عدد ایران دانا
ويال پني سيلين G پتاسيم -    5،000،000U 20عدد ایران دانا
کپسول نرم فارماژليتان  30عدد ایران دانا
کپسول نرم فارماژليتان کودکان و نوجوانان  30عدد ایران دانا
کپسول نرم  زينک پلاس 10 + ب كمپلكس  60عدد ایران دانا
کپسول نرم  زينک پلاس 5+ ب كمپلكس  60عدد ایران دانا
کپسول نرم  زينک پلاس + ب كمپلكس ( کودکان )   60عدد ایران دانا
کپسول نرم زينک پلاس ويتامين ث  30عدد ایران دانا
کپسول نرم زينک گلوکونات 40 م گ  30عدد ایران دانا
کپسول نرم  ب کمپلکس  60عدد ایران دانا
کپسول نرم  ب کمپلکس تريد فورما  60عدد ایران دانا
کپسول نرم سلنيوم پلاس  60عدد ایران دانا
کپسول نرم  مولتي ديلي  30عدد ایران دانا
کپسول نرم  پريناتال  30عدد ایران دانا
کپسول نرم مولتي ويتامين بانوان   30عدد ایران دانا
کپسول نرم دانا ويتا هير  30عدد ایران دانا
کپسول نرم مولتي سانيتوژل پلاس زينک  40عدد ایران دانا
کپسول نرم مولتي ويتامين ديابتيک  30عدد ایران دانا
کپسول نرم مکمل تقويت کننده سيستم ايمني بدن  40عدد ایران دانا
کپسول نرم نوروبيوژل  40عدد ایران دانا
کپسول نرم نوروبيوژل فورت  40عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين ب 12  1000 ميکروگرم  60عدد ایران دانا
کپسول نرم بيوتين 1000 ميکرو گرم تريد فورما  30عدد ایران دانا
کپسول نرم ملاتونين 5 م گ تريد فورما  30عدد ایران دانا
کپسول نرم اي ويژل 100واحد (ويتامين اي)  100عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين اي 100 واحد تريد فورما  60عدد ایران دانا
کپسول نرم اي ويژل 200واحد (ويتامين اي)  90عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين اي 200 واحد تريد فورما  60عدد ایران دانا
کپسول نرم اي ويژل 400واحد (ويتامين اي)  60عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين اي 400 واحد تريد فورما  60عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين اي 400 واحد شوتس ويتال  100عدد ایران دانا
کپسول نرم اي ويژل 600واحد (ويتامين اي)  30عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين E400 IU+D1000 IU 60عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين E200 IU+D600 IU   60عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين E100 IU+D400 IU   60عدد ایران دانا
کپسول نرم کاد ويژل 100 م گ (روغن کبد ماهي)  100عدد ایران دانا
کپسول نرم کاد ويژل 300 م گ (روغن کبد ماهي)  90عدد ایران دانا
کپسول نرم کاد ويژل 1000 م گ (روغن کبد ماهي)  50عدد ایران دانا
کپسول نرم کاد ليور اويل 1000 م گ(روغن کبد ماهي) تريد فورما  30عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا 3-1000م گ (امگارکس)  50عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا 3-1000م گ (فيش اويل) تريد فورما  60عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا 3-1000م گ شوتس ويتال  60عدد ایران دانا
کپسول نرم  امگا3+د3  30عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا تغليظ يافته  28عدد ایران دانا
كپسول نرم ژلاتيني امگا 369  50عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا 3 کودکان  100عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا ويژن  60عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا ويژن کودکان و نوجوانان  40عدد ایران دانا
کپسول نرم  نوتري شوتس ويتال  30عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا فورت پلاس ويتامين  50عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا پلاس ADCE  60عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا3 زنان  60عدد ایران دانا
کپسول نرم اسيد فوليک يد و امگا  30عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا3 500 م گ + D 1000 واحد + E 200 واحد  30عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا3 500 م گ + D 1000 واحد   30عدد ایران دانا
کپسول نرم امگا3 500 م گ   30عدد ایران دانا
کپسول نرم کو کيوتن 30 م گ+امگا3 1000 م گ تريدفورما  30عدد ایران دانا
کپسول نرم کو کيوتن 100 م گ  50عدد ایران دانا
کپسول نرم کوآنزيم کيوتن 100 م گ تريدفورما  30عدد ایران دانا
کپسول نرم روغن گل مغربي1000 م گ(پريموژل)  50عدد ایران دانا
کپسول نرم روغن گل مغربي 1000 م گ تريد فورما  30عدد ایران دانا
کپسول نرم روغن گل مغربي 500 م گ شوتس ويتال  30عدد ایران دانا
کپسول نرم دي ويژل 50000 واحد(ويتامين D3)  100عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين د4000 واحد (دي ويژل 4000 واحد)  60عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين د3  4000 واحد شوتس ويتال  60عدد ایران دانا
کپسول نرم دي ويژل 2000 واحد(ويتامين D3)  60عدد ایران دانا
کپسول نرم دي ويژل 1000 واحد(ويتامين D3)  60عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين د3 1000 واحد تريد فورما  60عدد ایران دانا
کپسول نرم دي ويژل 400 واحد(ويتامين D3)  60عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين د3 400 واحد تريد فورما  60عدد ایران دانا
کپسول نرم دانا آ پلاس د3  60عدد ایران دانا
کپسول نرم ويتامين آ د زينک پلاس آهن  40عدد ایران دانا
کپسول نرم د3 فورت  30عدد ایران دانا
کپسول نرم  استئوژل(Ca-D3-Mg-Zink) (فلاکون)  30عدد ایران دانا
کپسول نرم کلسيم 500 م گ+د3  600 واحد  50عدد ایران دانا
کپسول نرم کلسيم 1000 م گ + د3 600 واحد  50عدد ایران دانا
کپسول نرم کلسيم 600 م گ + د3  500 واحد تريد فورما  60عدد ایران دانا
کپسول نرم گروث ژل(مکمل تقويت و رشد استخوان کودکان و نوجوانان) 60عدد ایران دانا
کپسول نرم سي ال آ 3000 م گ  30عدد ایران دانا
کپسول نرم سي ال آ 1000 م گ  50عدد ایران دانا
کپسول نرم  سي ال آ 1000 م گ شوتس ويتال  60عدد ایران دانا
کپسول نرم تونالين سي ال آ 1300 م گ تريد فورما  30عدد ایران دانا
کپسول نرم  ال آرژنين 500 م گ  50عدد ایران دانا
کپسول نرم پروستا هلث(روغن تخم کدو) 360م گ  60عدد ایران دانا
کپسول نرم روغن بذر کتان (Flaxseed Oil) تريد فورما  30عدد ایران دانا
کپسول نرم ژلاكس 1000 م گ(روغن گرچک)  50عدد ایران دانا
کپسول نرم جينسينگ 100 م گ  30عدد ایران دانا
کپسول نرم والنوژل(روغن گردو)  60عدد ایران دانا
کپسول نرم ژلوفن 400 م گ(ايبوپروفن)  50عدد ایران دانا
کپسول نرم ژلوفن 200 م گ(ايبوپروفن)  20عدد ایران دانا
 كپسول نرم ژلاتيني ژلوفن كامپاند  50عدد ایران دانا
کپسول نرم ژلوفن سينوس (سرماخوردگي بزرگسالان)  20عدد ایران دانا
کپسول نرم ژلوکاف 15 م گ(دکسترومتورفان 15 م گ)  30عدد ایران دانا
کپسول نرم استاژل 325 م گ( استامينوفن )  20عدد ایران دانا
کپسول نرم استاژل 500 م گ(استامينوفن)  20عدد ایران دانا
كپسول نرم استاژل سي 300 / 20 كدئين   50عدد ایران دانا
کپسول نرم آويژل 25000واحد (ويتامين A)  100عدد ایران دانا
کپسول نرم آويژل 50000 واحد (ويتامينA)  100عدد ایران دانا
کپسول نرم  کلسيتريول 0/25 ميکروگرم  90عدد ایران دانا
کپسول نرم کلد ژل(سرماخوردگي بزرگسالان )  20عدد ایران دانا
 كپسول نرم ژلاتيني كلدژل فورت (روز و شب )  16عدد ایران دانا
کپسول نرم تين کلد  30عدد ایران دانا
کپسول نرم ناپروکسن (پروکساژل 200 م گ)  40عدد ایران دانا
کپسول نرم نيتروژل4. (نيتروگليسيرين)  50عدد ایران دانا
کپسول نرم  ديکلوفناک پتاسيم 25 ميليگرم   90عدد ایران دانا
کپسول نرم لوراتاژل 10 ميلي ( لوراتادين 10 ميلي)  90عدد ایران دانا
 كپسول فلاتوژل 125 (سايميتيكون 125)  20عدد ایران دانا
 كپسول فلاتوژل 180 (سايميتيكون 180)  20عدد ایران دانا
کپسول نرم سيتريزين كلرايد 10 ( آلراژل)  90عدد ایران دانا
کپسول نرم نيفي ژل(نيفديپين)  100عدد ایران دانا
کپسول نرم هيستاژل(آنتي هيستامين )  60عدد ایران دانا
کپسول نرم ژلوپراميد(متوکلوپراميد)  75عدد ایران دانا
کپسول نرم دي -اچ ژل25(ديفن هيدرامين 25 ميليگرم)  100عدد ایران دانا
کپسول نرم ژلوتيد150(رانيتيدين)  90عدد ایران دانا
کپسول نرم گايافنزين 200 ميلي گرم (mucofenesin200 )   50عدد ایران دانا
کپسول نرم گايافنزين 100 ميلي گرم (mucofenesin100 )  60عدد ایران دانا
کپسول آموراکس 500 ميليگرم(آموکسي سيلين)  100عدد ایران دانا
کپسول آموراكس 250 ميليگرم ( آموكسي سيلين )   100عدد ایران دانا
کپسول آمپيرال 500 ميليگرم( آمپي سيلين )  100عدد ایران دانا
کپسول  کپسول زاکسيم 400(سفيکسيم )  10عدد ایران دانا
کپسول  کپسول زاکسيم 200(سفيکسيم)  20عدد ایران دانا
کپسول  سفال- ايکس 500 (سفالكسين)   60عدد ایران دانا
کپسول  گاباپنتين 100م گ  50عدد ایران دانا
کپسول گاباپنتين300م گ   50عدد ایران دانا
کپسول جم فيبروزيل 300 م گ  50عدد ایران دانا
کپسول  سلکوکسيب 100 م گ  50عدد ایران دانا
کپسول سلکوکسيب 200 م گ  50عدد ایران دانا
قرص  زاکسيم 200(سفيکسيم)  20عدد ایران دانا
قرص  زاکسيم 400(سفيکسيم)  20عدد ایران دانا
قرص  کلاموکس 625(کو آموکسي کلاو)  20عدد ایران دانا
قرص کلاموکس375(کو آموکسي کلاو)  20عدد ایران دانا
قرص  ال آرژنين 1000 م گ  50عدد ایران دانا
قرص  ال آرژنين 500 م گ  50عدد ایران دانا
قرص ال آرژنين 1000 م گ تريد فورما  30عدد ایران دانا
قرص  ال کارنيتين 500 م گ  50عدد ایران دانا
قرص  ال کارنيتين 1000 م گ  50عدد ایران دانا
قرص  زينک 25 م گ تريد فورما  30عدد ایران دانا
قرص مولتي ويتامين براي بيماران کليوي  100عدد ایران دانا
قرص  سيستين ب 6  60عدد ایران دانا
قرص  مولتي ويتامين آقايان  30عدد ایران دانا
قرص مولتي ويتامين پريناتال تريد فورما  90عدد ایران دانا
قرص سوپراکلسيم  30عدد ایران دانا
قرص  کلسيم د پلاس کا 50عدد ایران دانا
قرص ب کمپلکس شوتس ويتال  60عدد ایران دانا
قرص ويتامين ث 250 م گ 100عدد ایران دانا
قرص ملاتونين 5 م گ  30عدد ایران دانا
قرص  لوزارتان 50 م گ  30عدد ایران دانا
قرص  لوزارتان 25 م گ  30عدد ایران دانا
قرص  رزوواستاتين 20 م گ  30عدد ایران دانا
قرص رزوواستاتين 10 م گ  30عدد ایران دانا
قرص  رزوواستاتين 5 م گ  30عدد ایران دانا
قرص ب1  300م گ  50عدد ایران دانا
قرص مبورين 135 م گ  30عدد ایران دانا
قرص آتورواستاتين 10 م گ  30عدد ایران دانا
قرص آتورواستاتين 20 م گ  30عدد ایران دانا
قرص  آتورواستاتين 40 م گ  30عدد ایران دانا
قرص نيتروگليسيرين 2.6 م گ  50عدد ایران دانا
قرص نيتروگليسيرين6.4 م گ  50عدد ایران دانا
قرص ملوکسيکام 15 م گ  30عدد ایران دانا
قرص  ملوکسيکام 7.5 م گ  30عدد ایران دانا
قرص ناپروکسن 250 م گ  50عدد ایران دانا
قرص  ملاتونين 3 م گ  30عدد ایران دانا
سوسپانسيون  آموراكس 250 م گ/ 5م  1عدد ایران دانا
سوسپانسيون  آموراكس 125 م گ/ 5م 1عدد ایران دانا
سوسپانسيون كلاموكس 312(کو آموکسي کلاو) 1عدد ایران دانا
سوسپانسيون کلاموکس 156(کو آموکسي کلاو) 1عدد ایران دانا
سوسپانسيون  زاکسيم 100(50ميلي ليتر)  1عدد ایران دانا
سوسپانسيون  زاکسيم 100(100 ميلي ليتر)  1عدد ایران دانا
سوسپانسيون  سفال - ايكس250(سفالکسين) 1عدد ایران دانا
سوسپانسيون  آمپي سيلين 250(آمپيرال250) 1عدد ایران دانا
سوسپانسيون  سفال -ايکس 125(سفالکسين 125) 1عدد ایران دانا
 سوسپانسيون آموراکس 200( آموکسي سيلين 200)  1عدد ایران دانا
 سوسپانسيون آموراکس 400( آموکسي سيلين 400) 1عدد ایران دانا
آب مقطر5 ml  آب سترون براي تزريق  50عدد ایران دانا
 محلول ضد عفوني کننده  800CC    20عدد ایران دانا
 محلول ضد عفوني کننده  400CC    40عدد ایران دانا
 محلول ضد عفوني کننده  200CC    80عدد ایران دانا
قطره سيکا-اشتولن 15 م ل  1عدد ایران دانا
قطره بلوژل يو 35دي / م ل اشتولن  20عدد ایران دانا
قطره بلويال يو دي 35/ م ل اشتولن  20عدد ایران دانا