تامین کنندگان

شرکت : رازک


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
كپسول دوكسپين 10 م گ  30عدد ایران رازک
كپسول دوكسپين 25 م گ  30عدد ایران رازک
كپسول فولايرون  30عدد ایران رازک
كپسول فولايرون + زينك  30عدد ایران رازک
كپسول داكسي  سايكلين  100 م گ  100عدد ایران رازک
كپسول تتراسايكلين  250 م گ  100عدد ایران رازک
كپسول تيوتكسين 5 م گ  100عدد ایران رازک
كپسول ريواستيگمين 1/5 م گ  30عدد ایران رازک
كپسول ريواستيگمين 3 م گ  30عدد ایران رازک
كپسول مفناميك اسيد 250 م گ  100عدد ایران رازک
كپسول  پيروكسيكام  10 م گ  100عدد ایران رازک
كپسول گاباپنتين 100 م گ  100عدد ایران رازک
كپسول گاباپنتين300 م گ  100عدد ایران رازک
كپسول گاباپنتين 400 م گ  100عدد ایران رازک
كپسول ريواستيگمين 4/5 م گ  30عدد ایران رازک
كپسول سلكوكسيب 100 م گ  30عدد ایران رازک
كپسول سلكوكسيب 100 م گ  100عدد ایران رازک
كپسول سلكوكسيب  200 م گ  30عدد ایران رازک
كپسول سلكوكسيب 200 م گ  100عدد ایران رازک
کپسول رازوفناک 100 م گ  30عدد ایران رازک
كپسول تاموسين 0/4 م گ  30عدد ایران رازک
کپسول پياسيدين 300 م گ  15عدد ایران رازک
کپسول پرگابالين 75 م گ  100عدد ایران رازک
کپسول پرگابالين 75 م گ  30عدد ایران رازک
کپسول زينک + ث 300  60عدد ایران رازک
کپسول پروستاکر  60عدد ایران رازک
کپسول آهسته رهش دلوکستين 30 م گ  30عدد ایران رازک
کپسول کورکومين  30عدد ایران رازک
کپسول امپرازول 20 م گ  14عدد ایران رازک
کپسول هماتنيک  60عدد ایران رازک
کپسول هماتنيک  100عدد ایران رازک
کپسول فنوفيبرات 200 م گ  30عدد ایران رازک
کپسول فنوفيبرات 200 م گ  100عدد ایران رازک
کپسول فلوکستين 20 م گ  30عدد ایران رازک
کپسول مبورين  30عدد ایران رازک
کپسول مبورين  100عدد ایران رازک
کپسول فربيسين  30عدد ایران رازک
قرص كاردول 6/25 م گ  30عدد ایران رازک
قرص كاروديلول 12.5 م گ  30عدد ایران رازک
قرص كاردول 25 م گ  30عدد ایران رازک
قرص سيپروفلوكساسين 250 م گ  20عدد ایران رازک
قرص سيپروفلوكساسين 500 م گ  20عدد ایران رازک
قرص ترازودن 50 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ماپروتيلين 25 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ماپروتيلين 75 م گ  100عدد ایران رازک
قرص سوماتريپتان 50 م گ  5عدد ایران رازک
قرص سوماتريپتان 100 م گ  4عدد ایران رازک
قرص لوزار 25 م گ  30عدد ایران رازک
قرص لوزار 25 م گ  100عدد ایران رازک
قرص لوزار 50 م گ  30عدد ایران رازک
قرص آملوديپين 5 م گ  30عدد ایران رازک
قرص آملوديپين 5 م گ  100عدد ایران رازک
قرص پرازوسين 1 م گ  100عدد ایران رازک
قرص پرازوسين 5 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ناپروكسن 250 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ناپروكسن 500 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ستيريزين 5 م گ  30عدد ایران رازک
قرص ستيريزين 10 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ستيريزين  هيدروكلرايد  10 م گ  30عدد ایران رازک
قرص کات پين (استامينوفن/ کافئين)  20عدد ایران رازک
قرص آري سپتين 5 م گ  100عدد ایران رازک
قرص آري سپتين 10 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ملوکسيکام 7.5 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ملوکسيکام 15 م گ  100عدد ایران رازک
قرص آلپرازولام  0/5 م گ  30عدد ایران رازک
قرص آلپروزولام 1 م گ  30عدد ایران رازک
قرص تادالافيل 20 م گ  4عدد ایران رازک
قرص ويگراز 50 م گ  5عدد ایران رازک
قرص ويگراز  100 م گ   4عدد ایران رازک
قرص انالاپريل  مالئات 5 م گ  5عدد ایران رازک
قرص انالاپريل  مالئات 20 م گ  100عدد ایران رازک
قرص دمپريدون 10 م گ  30عدد ایران رازک
قرص دمپريدون 10 م گ  100عدد ایران رازک
قرص کلديفن  20عدد ایران رازک
قرص متوکاربامول 500 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ملوکسيکام 15 م گ  30عدد ایران رازک
قرص هيوسين ان بوتيل برومايد 10 م گ   100عدد ایران رازک
قرص جموکس 320 م گ 5عدد ایران رازک
قرص ملوکسيکام 7.5 م گ  30عدد ایران رازک
قرص تئوفيلين 200 م گ  100عدد ایران رازک
قرص آلگورلا  100عدد ایران رازک
قرص ترازوسين 2 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ترازوسين 5 م گ  100عدد ایران رازک
قرص اکولايف  60عدد ایران رازک
قرص والسارتان 80 م گ  30عدد ایران رازک
قرص والسارتان 160 م گ  30عدد ایران رازک
قرص سيستين ب 6   60عدد ایران رازک
قرص مزالازين 500 م گ  30عدد ایران رازک
قرص پيوگليتازون 30 م گ  30عدد ایران رازک
قرص ردورمين   30عدد ایران رازک
قرص رزوواستاتين 10 م گ  30عدد ایران رازک
قرص رزوواستاتين 20 م گ  30عدد ایران رازک
قرص رزوواستاتين 40 م گ  30عدد ایران رازک
قرص  آنتي هيستامين  دكونژستات بدون پزو  100عدد ایران رازک
قرص کلداستاپ رازک بدون پزو  20عدد ایران رازک
قرص آلندرونيک اسيد / کوله کلسيفرول  4عدد ایران رازک
قرص ملاتونين 3 م گ  60عدد ایران رازک
قرص متفورمين 500 م گ   100عدد ایران رازک
قرص متفورمين 1000 م گ  30عدد ایران رازک
قرص متفورمين 1000 م گ  100عدد ایران رازک
قرص سيتاگليپتين 50 م گ  30عدد ایران رازک
قرص فبوکسوسات 40 م گ  30عدد ایران رازک
قرص فبوکسوسات 80 م گ  30عدد ایران رازک
قرص ايبوپروفن ليزين 400 م گ  30عدد ایران رازک
قرص فلووکسامين 50 م گ  30عدد ایران رازک
قرص فلووکسامين 100 م گ  30عدد ایران رازک
قرص مدافنيل 100 م گ  100عدد ایران رازک
قرص مدافنيل 100 م گ  30عدد ایران رازک
قرص مدافنيل 200 م گ  30عدد ایران رازک
قرص مدافنيل 200 م گ  100عدد ایران رازک
قرص سرترالين 50 م گ  30عدد ایران رازک
قرص سرترالين 100 م گ  30عدد ایران رازک
قرص  آنتي هيستامين  دكونژستات بدون پزو  30عدد ایران رازک
قرص لووفلوکساسين 500 م گ  5عدد ایران رازک
قرص هيوسين 10 م گ  20عدد ایران رازک
قرص تالنتال  30عدد ایران رازک
قرص آلپرازولام  0/5 م گ  100عدد ایران رازک
قرص متوپرولول تارتارات 50 م گ  30عدد ایران رازک
قرص دوکسپين 10 م گ  30عدد ایران رازک
قرص ويتامين ب 1   300 م گ  30عدد ایران رازک
قرص  آتورواستاتين 10 م گ  30عدد ایران رازک
قرص آتورواستاتين 20 م گ  30عدد ایران رازک
قرص آتورواستاتين 40 م گ  30عدد ایران رازک
قرص آتورواستاتين 40 م گ  100عدد ایران رازک
قرص سيتاگليپتين50/متفورمين500 م گ  30عدد ایران رازک
قرص سيتاگليپتين50/متفورمين500 م گ  100عدد ایران رازک
قرص متوپرولول تارتارات 50 م گ  100عدد ایران رازک
قرص گلي کلازيد 80 م گ  30عدد ایران رازک
قرص گلي کلازيد 80 م گ  100عدد ایران رازک
قرص لوزارتان پتاسيم/هيدروکلروتيازيد12/5 /50 م گ (لوزار اچ)  100عدد ایران رازک
قرص لوزارتان پتاسيم/هيدروکلروتيازيد12/5 /50 م گ (لوزار اچ)  30عدد ایران رازک
قرص پروپرانول 10 م گ  30عدد ایران رازک
قرص پروپرانول 10 م گ  100عدد ایران رازک
قرص پروپرانول 20 م گ  100عدد ایران رازک
قرص پروپرانول 20 م گ  30عدد ایران رازک
قرص پروپرانول 40 م گ  100عدد ایران رازک
قرص پروپرانول 40 م گ  30عدد ایران رازک
قرص مزالازين 500 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ناپروكسن 500 م گ  20عدد ایران رازک
قرص والسارتان 40 م گ  30عدد ایران رازک
قرص والسارتان 40 م گ  100عدد ایران رازک
قرص والسارتان 160 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ترازوسين 2 م گ  30عدد ایران رازک
قرص ترازوسين 5 م گ  30عدد ایران رازک
قرص متوپرولول سوکسينات 47/5 م گ  100عدد ایران رازک
قرص متوپرولول سوکسينات 95 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ويتامين ب 1   100 م گ  100عدد ایران رازک
قرص ويتامين ب 1   100 م گ  30عدد ایران رازک
قرص ويتامين ب 1   300 م گ  100عدد ایران رازک
قرص بيسموت سات سيترات 120 م گ  40عدد ایران رازک
قرص بيزوپرولول فومارات 5 م گ  30عدد ایران رازک
پماد جلدي تتراسايكلين  هيدروكلرايد%3  1عدد ایران رازک
پماد كامودرما 15 گ 1عدد ایران رازک
پماد تالنتين 30 گ  1عدد ایران رازک
پماد هربال برن 3% 30 گ  1عدد ایران رازک
پماد رزماري ( مارينتول فورت ) تيوپ 30 گ  1عدد ایران رازک
ژل ديكلوفناك 60 گ  1عدد ایران رازک
ژل پيروكسيكام 0.5%   60 گ 1عدد ایران رازک
ژل آداپالن 0/1%  30 گ  1عدد ایران رازک
ژل کلينداپلاس 30 گ   1عدد ایران رازک
ژل ايبوپروفن 0/5  60 گ  1عدد ایران رازک
لوبريژل  1عدد ایران رازک
ژل مارينتول 30 گ  1عدد ایران رازک
واريژل 60 گ  1عدد ایران رازک
شربت والپروات سديم 120 م ل 1عدد ایران رازک
شربت تئوفيلين جي 120 م ل 1عدد ایران رازک
شربت ستيريزين 60 م ل  1عدد ایران رازک
شربت فيژان 120 م ل  1عدد ایران رازک
شربت تيمورانت 120 م ل  1عدد ایران رازک
شربت زينك سولفات 5 / 5 م ل  1عدد ایران رازک
شربت زينک سولفات 10/5 م ل (بزرگسالان )  1عدد ایران رازک
شربت پروسپيتان 120 م ل   1عدد ایران رازک
شربت زوفا عسلي  1عدد ایران رازک
شربت لاکسيتا 120 سي سي   1عدد ایران رازک
شربت رازوکلد(60 م ل) 1عدد ایران رازک
شربت ديفن هيدرامين کامپاند 60 م ل  1عدد ایران رازک
شربت لاکتولوز  1عدد ایران رازک
محلول خوراكي استامينوفن 60 م ل  1عدد ایران رازک
محلول خوراکي ويتامکس   1عدد ایران رازک
محلول خوراکي ويتامکس  1عدد ایران رازک