تامین کنندگان

شرکت : رازک


محصولات
شربت زوفا عسلی رازک
شربت فیژان 120 م ل رازک
قرص لوزار 25 م گ 100 ع رازک
قرص لوزار 25 م گ 100 ع رازک
قرص لوزار 25 م گ 100 ع رازک
قرص لوزار 25 م گ 30 ع رازک
قرص لوزار 25 م گ 30 ع رازک
قرص لوزار 25 م گ 30 ع رازک
قرص لوزار 50 م گ 30 ع رازک
قرص متوکاربامول 500 م گ 100 ع رازک
پماد رزماری ( مارینتول فورت ) تیوپ 30 گ رازک
پماد رزماری ( مارینتول فورت ) تیوپ 30 گ رازک
پماد رزماری ( مارینتول فورت ) تیوپ 30 گ رازک
ژل پیروکسیکام 0.5% 60 گ رازک
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ 100 ع رازک
کپسول پیاسیدین 300 م گ 15 ع رازک