تامین کنندگان

شرکت : شرکت فومن وش


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
پد الکلي (پنکل)  100عدد ایران فومن وش
اسپري   ضدعفوني کننده  با  پايه الکل  70 درصد 120 سي سي  اعدد ایران فومن وش
محلول  ضدعفوني کننده  با  پايه الکل  70 درصد 250 سي سي  اعدد ایران فومن وش
اسپري   ضدعفوني کننده  با  پايه الکل  70 درصد250  سي سي  اعدد ایران فومن وش
محلول  ضدعفوني کننده  با  پايه الکل  70 درصد 500 سي سي  اعدد ایران فومن وش
اسپري   ضدعفوني کننده  با  پايه الکل  70 درصد500   سي سي  اعدد ایران فومن وش
محلول  ضدعفوني کننده  با  پايه الکل  70 درصد1000 سي سي  اعدد ایران فومن وش
محلول  ضدعفوني کننده  سريع الاثر دست -اسکراب جراح 500 م ل چهار ضلعي - درب غليظ  پاش  اعدد ایران فومن وش