تامین کنندگان

شرکت : داروسازی شفا


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
قرص آتورواستاتين (ليپوفيکس) 10 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص آتورواستاتين (ليپوفيکس) 20 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص آتورواستاتين (ليپوفيکس) 40 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص استامينوفن 325 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص استامينوفن 325 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص استامينوفن 500  م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص استامينوفن 500 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص استامينوفن کدئين (20+300) م  گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص اسيد فوليک 1 م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص اندانسترون 4 م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص ايبوپروفن 200 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص ايبوپروفن 400 م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص آتنولول 100 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص آتنولول 50 م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص آزيترومايسين 500  م گ  6عدد ایران داروسازی شفا
قرص آزيترومايسين 500 م گ  60عدد ایران داروسازی شفا
قرص آسپرين 80 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص آسپرين 80 م گ  40عدد ایران داروسازی شفا
قرص آکاربوز 100 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص آکاربوز 50 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص آلپرازولام 0.5  م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص آلندرونيت سديم 70 م گ  8عدد ایران داروسازی شفا
قرص الکوويت 300 م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص آملوديپين 5  م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص بيسموت ساب سيترات 120 م گ  40عدد ایران داروسازی شفا
قرص جم فيبروزيل 450 م گ 50عدد ایران داروسازی شفا
قرص ديکلوفناک سديم 100 م گ (آهسته رهش)  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص رانيتيدين 150م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص سرترالين 50 م گ 30عدد ایران داروسازی شفا
قرص سرماخوردگي بزرگسالان  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص سرماخوردگي قوي ( گريپين ) 30عدد ایران داروسازی شفا
قرص سوماتريپتان 50 م گ  10عدد ایران داروسازی شفا
قرص سيپروفلوکساسين 500 م گ   20عدد ایران داروسازی شفا
قرص سيتالوپرام 20 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص سيتالوپرام 40 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص سيتريزين 10 م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص سيلدنافيل 100م گ 8عدد ایران داروسازی شفا
قرص سيلدنافيل 50 م گ   8عدد ایران داروسازی شفا
قرص فاموتيدين 20م گ   30عدد ایران داروسازی شفا
قرص فاموتيدين 40م گ   30عدد ایران داروسازی شفا
قرص فکسوفنادين 120 م گ   50عدد ایران داروسازی شفا
قرص فکسوفنادين 180 م گ  50عدد ایران داروسازی شفا
قرص کاپتوپريل 25 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص کاپتوپريل 50 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص کاروديلول 12/5 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص کاروديلول 25 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص کاروديلول 6/25 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص کلسيم د 500 م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص کلسيم دي 500 م گ  50عدد ایران داروسازی شفا
قرص کلوپيدوگرل 75 م گ   30عدد ایران داروسازی شفا
قرص گلي بنکلاميد 5 م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص لوراتادين 10م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص لوزارتان 25 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص لوزارتان 50 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص متفورمين 500م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص ملوکسيکام 7.5 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص ملوکسيکام  15 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص ممانتين 10 م گ   30عدد ایران داروسازی شفا
قرص ممانتين 5 م گ   30عدد ایران داروسازی شفا
قرص ناپروکسن 250 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص ناپروکسن 500 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص نيتروگليسيرين 2/6    50عدد ایران داروسازی شفا
قرص نيتروگليسيرين 6/4    50عدد ایران داروسازی شفا
قرص والسارتان 160 م گ   30عدد ایران داروسازی شفا
قرص والسارتان 80 م گ   30عدد ایران داروسازی شفا
قرص ويتامين ب 1 300 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
قرص ويتامين ب1  100م گ   30عدد ایران داروسازی شفا
قرص هيوسين 10م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
قرص فاموتيدين 40 م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
قرص  فاموتيدين 20 م گ  100عدد ایران داروسازی شفا
کپسول ارليستات 120 م گ   60عدد ایران داروسازی شفا
کپسول امپرازول 20 م گ  14عدد ایران داروسازی شفا
کپسول امپرازول 20 م گ  28عدد ایران داروسازی شفا
کپسول اس امپرازول 20 م گ 14عدد ایران داروسازی شفا
کپسول اس امپرازول 40  م گ  14عدد ایران داروسازی شفا
کپسول آزيترومايسين 250 م گ  6عدد ایران داروسازی شفا
کپسول پنتوپرازول 20  م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
کپسول پنتوپرازول 40 م گ  30عدد ایران داروسازی شفا
کپسول تامسولوسين 0/4 م گ   30عدد ایران داروسازی شفا
کپسول سلکوکسيب 100 م گ   60عدد ایران داروسازی شفا
کپسول سلکوکسيب 200 م گ   60عدد ایران داروسازی شفا
کپسول شفافن ( استامينوفن/ کافئين / ايبوپروفن )  30عدد ایران داروسازی شفا
کپسول فلوکستين 20 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
کپسول گاباپنتين 100 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
کپسول گاباپنتين 300 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
کپسول گاباپنتين 400 م گ   100عدد ایران داروسازی شفا
کپسول جم فيبروزيل300 م گ 100عدد ایران داروسازی شفا
ساشه پودر او آر اس (کالريت)  با طعم ليمو   3عدد ایران داروسازی شفا
شامپو کتوکونازول 2%   100میلی لیتر ایران داروسازی شفا
شامپو سلنيوم سولفايد 2/5%  140میلی لیتر ایران داروسازی شفا
شامپو پيريتيون زينک 2% 140میلی لیتر ایران داروسازی شفا
محلول دهانشويه آنتي سپتيک  250میلی لیتر ایران داروسازی شفا
محلول دهانشويه آنتي پلاک  250میلی لیتر ایران داروسازی شفا
محلول دهانشويه اطفال  250میلی لیتر ایران داروسازی شفا
محلول دهانشويه آنتي تار تار  250میلی لیتر ایران داروسازی شفا
محلول دهانشويه آنتي سپتيک بدون الکل   250میلی لیتر ایران داروسازی شفا
محلول دهانشويه ارتودنسي  250میلی لیتر ایران داروسازی شفا
محلول دهانشويه دندان و لثه هاي حساس  250میلی لیتر ایران داروسازی شفا
محلول دهانشويه روغن درخت چاي و آلوورا   250میلی لیتر ایران داروسازی شفا
محلول دهانشويه گياهي 250 250میلی لیتر ایران داروسازی شفا
محلول دهانشويه کلروهگزدين   250میلی لیتر ایران داروسازی شفا
محلول دهانشويه کامل  250میلی لیتر ایران داروسازی شفا