تامین کنندگان

شرکت : کیمیا الکل زنجان


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
محلول ضدعفوني کننده با پايه الکل 70% کماکل 120میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
اسپري ضدعفوني کننده با پايه الکل 70% کماکل 120میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
محلول ضدعفوني کننده با پايه الکل 70% کماکل 250میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
اسپري ضدعفوني کننده با پايه الکل 70%  کماکل 250میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
محلول ضدعفوني کننده با پايه الکل 70% کماکل  500میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
اسپري تفنگي ضدعفوني کننده با پايه الکل 70% کماکل 500میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
محلول ضدعفوني کننده با پايه الکل 70%غليظ پاش اسانس دار کماکل 500میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
اسپري دوشي ضدعفوني کننده با پايه الکل 70%  اسانس دار کماکل  500میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
اسپري ضدعفوني کننده با پايه الکل 70%  اسانس قهوه  کماکل  120میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
اسپري ضدعفوني کننده با پايه الکل 70%  اسانس ليمو  کماکل  120میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
اسپري ضدعفوني کننده با پايه الکل 70%  اسانس لوندر  کماکل  120میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
اسپري ضدعفوني کننده با پايه الکل 70%  اسانس نارگيل  کماکل  120میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
اسپري ضدعفوني کننده با پايه الکل 70%  اسانس چند ميوه (توتي فروتي)   120میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
اسپري ضدعفوني کننده با پايه الکل 70%  اسانس قهوه  کماکل  250میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
اسپري ضدعفوني کننده با پايه الکل 70%  اسانس لوندر  کماکل  250میلی لیتر ایران کیمیا الکل زنجان
محلول ضدعفوني کننده با پايه الکل 70% کما کل  5لیتر ایران کیمیا الکل زنجان