تامین کنندگان

شرکت : داروسازی کاسپین تامین


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
آمپول آب مقطر 5ml پلاستيکي (واتران) 50 عدد ایران کاسپین
آمپول آب مقطر 5ml پلاستيکي (واتران) 100 عدد ایران کاسپین
آمپول ويتامين ب1+ ب6+ ب12 (نوروتامين) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول اندانسترون اچ سي ال 4mg/2ml 10 عدد ایران کاسپین
آمپول اندانسترون اچ سي ال 8mg/2ml 5 عدد ایران کاسپین
آمپول پيروکسيکام 20mg/1ml(روکاميکس) 10عدد ایران کاسپین
آمپول کتورولاک 30mg 10عدد  ایران کاسپین
آمپول رانيتيدين 50mg/2ml 10 عدد ایران کاسپین
آمپول سايمتيدين 200mg/2ml 10 عدد ایران کاسپین
آمپول بتامتازون 4mg/1ml (بتازون) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول بتامتازون ال آ (بتازون ال آ) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول دگزامتازون 8mg/2ml (دگزاديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول دگزامتازون 8mg/2ml(دگزاديک) 100 عدد ایران کاسپین
آمپول متوکاربامول 1000mg (ريلکسيمول) 5 عدد ایران کاسپین
امپول ديکلوفناک 75mg/3ml (لوفديک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول استامينوفن 1gr / 6.7 ml (استاژکت) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول ايبوپروفن 400mg/4ml 5 عدد ایران کاسپین
آمپول ايبوپروفن 800mg/8ml 5 عدد ایران کاسپین
آمپول ليدوکايين 1%   50mg/5ml (ليگنوديک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول ليدوکايين 2%   100mg/5ml (ليگنوديک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول ليدوکايين اچ سي ال 2ml (ليگنوديک دي) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول هيوسين ان بوتيل برومايد 20mg/1ml (هيوسيديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول هيوسين ان بوتيل برومايد 20mg/1ml (هيوسيديک) 100 عدد ایران کاسپین
آمپول نالوکسان اچ سي ال 0.4mg/1ml 10 عدد ایران کاسپین
آمپول اکسي توسين 5واحد (اکسي تيپ) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول اکسي توسين 10واحد (اکسي تيپ) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول اکسي توسين 10واحد (اکسي تيپ) 100 عدد ایران کاسپین
آمپول اوکتروتايد 5mg/5ml(اوکتوستاتين) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول آتراکوريوم 50mg/5ml  5 عدد ایران کاسپین
آمپول آتروپين سولفات 0.5gr / 1ml  (ديکاترو) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول آميکاسين سولفات 100mg/2ml (ايپاسين) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول آميکاسين سولفات 500mg/2ml (ايپاسين) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول آمينوفيلين 250mg/10ml (آمينوديک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول بي پريدين 5mg/1ml (آکينيديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول پاميدرونات 90mg/10ml (پاميدات)  __ ایران کاسپین
آمپول پانکرونيوم 4mg/2ml (کورپان) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول پتيدين 50mg 10 عدد ایران کاسپین
آمپول پتيدين 100mg 10 عدد ایران کاسپین
آمپول پروژسترون 25mg/1ml __ ایران کاسپین
آمپول پروژسترون 50mg/1ml __ ایران کاسپین
آمپول پرومتازين 50mg/2ml (پرومديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول ترامادول 50mg/1ml (تراماديک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول ترانگزاميک اسيد 500mg/5ml (ترانگزيپ) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول تري فلوپرازين 1mg/1ml (تري فلوزيک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول تريامسينولون 40mg/1ml 5 عدد ایران کاسپین
آمپول تستوسترون 100mg/1ml (آندرون) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول تستوسترون 250mg/1ml(آندرون) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول جنتاماسين 20mg/2ml (جنتاديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول جنتاماسين 40mg/1ml (جنتاديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول جنتاماسين 80mg/2ml (جنتاديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول جنتاماسين 80mg/2ml (جنتاديک) 100 عدد ایران کاسپین
آمپول دوپامين 200mg/5ml (دپاديک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول ديازپام 10mg/2ml (زپاديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول ديازپام 10mg/2ml (زپاديک) 100 عدد ایران کاسپین
آمپول ديسيکلومين 20mg/2ml (ايپيکلومين) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول ديفن هيدرامين 50mg/1ml 10 عدد ایران کاسپین
آمپول سوکسينيل کولين 5 عدد ایران کاسپین
آمپول سوماتريپتان 12mg/1ml __ ایران کاسپین
آمپول سيتي کولين سديم 250mg/2ml 10 عدد ایران کاسپین
آمپول سيس آتراکوريوم بسيلات 2mg/5ml  5 عدد ایران کاسپین
آمپول سيس آتراکوريوم بسيلات 2mg/10ml 5 عدد ایران کاسپین
آمپول فنتانيل سيترات 50mcg/10ml 5 عدد ایران کاسپین
آمپول فني تويين سديم 250mg/5ml (هيدانتيک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول فوروزمايد 20mg/2ml (روزمايد) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول فوروزمايد 40mg/2ml (روزمايد) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول کلرفنيرامين 10mg/1ml(هيستوديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول کلسي تونين 50واحد (ايپاکلسين) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول کليندامايسين 300mg/2ml (دالاديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول کليندامايسين 600mg/4ml (دالاديک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول کو تريموکسازول 400/80mg 5 عدد ایران کاسپین
آمپول گرانيسترون 1mg/1ml (گرانيک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول گرانيسترون 3mg/3ml (گرانيک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول متوکلوپراميد 10mg/2ml (پلاديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول متيل پردنيزولون استات 40mg/1ml  __ ایران کاسپین
آمپول مدروکسي پروژسترون 150mg/1ml (پرووديک) __ ایران کاسپین
آمپول مدروکسي پروژسترون 150mg+استراديول 5mg/0.5ml __ ایران کاسپین
آمپول ميدازولام 5mg/5ml 5 عدد ایران کاسپین
آمپول ميدازولام 5mg/1ml 5 عدد ایران کاسپین
آمپول ميدازولام 15mg/3ml 5 عدد ایران کاسپین
آمپول ناندرولون دکانوئيت 25mg/1ml (ناندرودک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول ناندرولون فن پروپيونات 25mg/1ml (ناندروفن) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول نيتروگليسيرين 5mg/5ml (نيترال) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول نيتروگليسيرين 10mg/2ml (نيترال) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول نئوستيگمين 0.5mg/1ml (ايپوستيگمين) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول نئوستيگمين 2.5mg/1ml (ايپوستيگمين) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول ويتامين ب کمپلکس 2ml (بويکوم) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول ويتامين ب کمپلکس 2ml (بويکوم) 100 عدد ایران کاسپین
آمپول ويتامين ب12 - 100mcg (ويبالمين) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول ويتامين ب12 - 1000mcg (ويبالمين) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول ويتامين ب6    100mg (وي بي سيکس) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول ويتامين ب6 300mg (وي بي سيکس) 100 عدد ایران کاسپین
آمپول ويتامين ب6 300mg (وي بي سيکس) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول ويتامين د3 -  300000واحد (ديترکول) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول ويتامين کا 1 - 10mg (ويکاديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول هالوپريدول 5mg/1ml(هالوديک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول هپارين 10000واحد (هپاروديک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول هپارين 25000واحد (هپاروديک) 5 عدد ایران کاسپین
آمپول هپارين 5000واحد (هپاروديک) 10 عدد ایران کاسپین
آمپول هيدروکورتيزون 100mg/2ml (ايپوکورت) 10 عدد ایران کاسپین
سرنگ آماده تزريق انوکساپارين 4000واحد 2 عدد ایران کاسپین
سرنگ آماده تزريق انوکساپارين 6000واحد 2 عدد ایران کاسپین
پماد آنتي هموروئيد 15gr (ايپروئيد) بسته بندی 15 گرمی ایران کاسپین
پماد موپيروسين 2% (موپيکا) __ ایران کاسپین
پماد زينک اکسايد 25% (ايپوزينک) __ ایران کاسپین
پماد تتراسايکلين 3% __ ایران کاسپین
پماد کلسي پوتريول 50mg/30gr __ ایران کاسپین
پماد متيل ساليسيلات (متديک) __ ایران کاسپین
پماد منتول ساليسيلات (منتوديک) __ ایران کاسپین
کرم واژينال کلوتريمازول 1%  بسته بدنی 50 گرمی ایران کاسپین
کرم واژينال کلوتريمازول 2% بسته بندی 20 گرمی ایران کاسپین
کرم دکسپانتنول 5% (ايپانتن) __ ایران کاسپین
کرم کلوتريمازول 1%+بتامتازون0.05% __ ایران کاسپین
کرم موضعي ليدوکايين+پريلوکايين(ليدوپريل) بسته بندی 30 گرمی ایران کاسپین
ژل موضعي پيروکسيکام 0.5% (روکاميکس)  __ ایران کاسپین
ژل موضعي آداپالن 0.1% (آکنوپال) __ ایران کاسپین
ژل موضعي ديلتيازم 2% __ ایران کاسپین
شياف آنتي هموروئيد (ايپروئيد) 10 عدد ایران کاسپین
شياف ديکلوفناک 50mg (لوفديک) 5 عدد ایران کاسپین
شياف ديکلوفناک 100mg (لوفديک) 10 عدد ایران کاسپین
شياف ايندومتاسين 50mg(اينديک) 10 عدد ایران کاسپین
شياف ايندومتاسين 100mg(اينديک) 10 عدد ایران کاسپین
شياف ديازپام 10mg (زپاديک) __ ایران کاسپین
شياف واژينال پروژسترون 200mg 10 عدد ایران کاسپین
شياف واژينال پروژسترون 400mg 10 عدد ایران کاسپین
شربت تئوفيلين جي __ ایران کاسپین
شربت ستريزين 5mg/5ml __ ایران کاسپین
شربت پرومتازين 5mg/5ml (پرومديک) __ ایران کاسپین
شربت پزودوافدرين 30mg/5ml (ايپوفدرين) __ ایران کاسپین
شربت ويتامين ب کمپلکس (بويکام)  __ ایران کاسپین
شربت ديازپام 2mg/5ml (زپاديک) __ ایران کاسپین
شربت سالبوتامول 2mg/5ml (سالبوديک) __ ایران کاسپین
محلول خوراکي ال کارنيتين 100mg/120ml __ ایران کاسپین
ويال سديم بيکربنات 8.4% کيسه - 50 ml (سدوبيکا) 5 عدد ایران کاسپین