به منظور مشاهده مشخصات شعب فعال روی استان های بنفش و جهت مشاهده مشخصات شعب پوشش همجوار روی استان های بنفش کلیک کنید.
شعبه

واحد محلی تابع شرکت پخش کارن است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت را در محل و پوشش هم جوار تعیین شده انجام می دهد.


پوشش همجوار

واحدهای محلی هستند که درخواست ها و انجام وظایف آن ها تابع شعبه های اصلی شرکت می باشد.